woensdag 22 april 2020

21-4-2020: Inspreken bij de politiek van Eindhoven over de Omgevingsvisie 2020


Inspreken bij de meningsvormende vergadering van de gemeenteraad van Eindhoven dinsdagavond 21 april jl. was weer een bijzondere ervaring. Het was de eerste keer, in het Corona tijdperk waarin wij nu leven, dat je als burger, digitaal op afstand in dit geval, kon inspreken.
 
De afgelopen weken hadden alle briefschrijvers een uitnodiging gekregen.
Honderden handtekeningen op brieven van burgers en zienswijzen van bewoners waren teruggebracht tot één Nota van Zienswijze Bijlage 3. Een document van 188 pagina's met alle reacties.
Veel reacties werden afgedaan met standaard verwijzingen in de trant van; "Zie hoofdstuk 3" of uitgelegd als "uw reactie betreft de verdichtingsvisie, en is nu niet van toepassing...''. Op een kafkaiaanse manier leken burgers antwoord te hebben gekregen. Ik was verbaasd met wat ik las.
Burgers die de euvele moed hadden genomen, tijd en energie in onderwerpen te steken. Zich te verdiepen, werden met wat pennenstreken af geserveerd.
Bewoners die moed en daadkracht hadden getoond en zoals ik hen ken, nette gematigde brieven hadden geschreven.
 
De komende weken ga ik op afstand naar een aantal van deze schrijvers luisteren.
Zij wilden niet meer inspreken. Zij voelden zich te geschoffeerd, minder dan een nummer. Ik zal op anderhalve meter bij hen vandaan, gaan luisteren. Een praatje met ze maken. Ze een hart onder de riem steken. Hen blijven vertellen, dat deze stad ook van hen is. Dat zij moeten blijven proberen, de politiek op te zoeken. Om te verbinden. Juist in deze tijd.
 
 
Uitgesproken tekst van Peter Struik bij de meningsvormende vergadering, ontwerp Omgevingsvisie 2020.

Dinsdag 21 april 2020 

Geachte aanwezigen, 

Democratie is te koop. Een medicijn tegen Corona is straks te koop. Alles is te koop zei iemand tegen mij, tijdens een buurtbijeenkomst over de Omgevingsvisie. Ik liet me niet verleiden, te reageren.

“Zonder eerlijkheid, geen vooruitgang”, dacht ik bij mezelf. Zoals wij hier nu op afstand bij elkaar zijn, kunnen we zeggen; "Wij zijn eerlijk en niet te koop!"

Op mijn ingediende zienswijze, reageerde het college. Ik las haar reactie op pagina 110 t/m 119 van Bijlage 3 Nota van Zienswijzen. Ik ben verbaasd en ongerust.

Over het totstandkomingsproces van de Omgevingsvisie die voor u ligt, heb ik zorgen. Hoe bestuurlijke processen als voldongen feiten zijn gedraaid. “Waar is echte begin- of samenspraak voor onze stad?” Ik mis die in de wijken.

"Hoe kan het, dat ik ongewild initiator werd, om vele burgers te informeren? Burgers die weinig tot niets wisten. Zij wisten niet dat openbare ruimte in de buurt waar zij wonen, of in hun vrije tijd van genieten, door de Gemeente al is toebedeeld aan ontwikkelaars.”

Dat de ontwerp Omgevingsvisie, ondanks alle goede energie die hierin is gestoken, een gek document is geworden. Met een verstikkende uitwerking op de lokale democratie. Afnemend vertrouwen in u, als lokale hoeders van diezelfde politiek. Dat mag niet.

Kijk voor uw lol naar het huidig geldende document. Leg die naast de ontwerp Omgevingsvisie neer.

De Interim Structuurvisie 2009 leest logisch. Er is aansluiting op alle taakvelden. Onderwerpen zijn herleidbaar voor burgers, ondernemers, politiek; voor iedereen. Ook is er een wettelijke Plan-MER door Adviesbureau Witteveen & Bos uitgevoerd.

Bij de huidige ontwerp Omgevingsvisie ontbreekt dit. Het is een bestuurlijke misser met grote juridische gevolgen. Aansluitingen op programma’s, dossiers zijn onvolledig. Eindhoven voldoet niet aan Europese richtlijnen. 

Door zo’n strategisch document, een Omgevingsvisie, tot een vibe-brochure te maken, verliest u als politicus uw rol en positie. Bestuurlijk vastgelegde doelen, strategie, missie, visie raken uit het oog. Waarom gebeurt dit? Wat en hoe nu verder?

Mijn eerste verzoek aan u beste raadsleden: "Laat de ambtenaren die dit kunnen, opdracht krijgen van u als Raad. Maak de Omgevingsvisie functioneel en toepasbaar. Herschrijf deze!" Dan kunt u, toekomstige politici en burgers over 3, 5 of 8 jaar de aansluiting terugvinden. Begrijpen wat er staat. Waar wij ons juridisch, maatschappelijk aan kunnen houden.

U kunt dit politiek beladen verzoek met een gerust hart aan het college gezamenlijk opdragen.

De Omgevingswet is op 1 april 2020 jl. weer uitgesteld door de Minister. Dit is geen grap. 


U heeft de tijd, om het werk samen met dit college, beter en ordentelijk te laten uitvoeren. Toekomstbestendig, omdat de wereld sterk verandert.

Nu de Corona crisis ons samenlevingsfundament blijvend aantast, weet u het zeker; wat nu staat opgeschreven, wordt zo niet gerealiseerd. Bij lange na niet.

Scenario’s, waarbij ambities en realisme dichter naar elkaar toe worden opgeschreven, puur vanuit maatschappelijk, economisch en ecologische noodzaak, zijn nodig om te slagen. Ik vraag u dit met elkaar te doen.

Ik word in deze vraag bevestigd door gesprekken die ik voerde met ambtenaren en politici in dit domein.

Eén ambtenaar zei: “2016 was een kanteljaar in de voorbereiding van dit “Omgevingsvisie dossier. Het vorige college koos op een gegeven ogenblik meer voor ‘de stenen’, dan voor echt duurzaam vergroenen”. U leest dit terug in mijn Zienswijze.

Ambities van de toenmalige D66 wethouder, om de wettelijke inspanningsverplichting voor min. 20 km EVZ te realiseren, werden de jaren daarna weggepoetst. Deze plicht is ook verdwenen in de ontwerp Omgevingsvisie.

In wiens voordeel? Van ontwikkelaars? Een stad zonder ambities? Zoiets doe je alleen als je niet eerlijk bent. En dat zijn wij hier met elkaar niet. Daar houd ik mijzelf aan vast.

Toch gebeurt dit in de natuurparagraaf. Verantwoordelijk Groen Links wethouder Thijs, kan juist op deze punten scoren, door ze zo binnen te halen. Je leest het alleen niet terug. Wat gebeurt hier?

Daarna sprak ik met een belangrijk raadslid van een grote politieke partij uit de raad over de massale projectontwikkelingen. Plannen waarbij de openbare ruimte is/wordt verkocht. Groen vernietigd, of bebouwing moet expanderen. Het raadslid zei; “Onze PvdA wethouder Torunoglu kan niet terug. Alle zaken zijn al geregeld. Het staat in de boeken! Yasin zou anders willen, maar ziet geen mogelijkheden!”

Ik was niet verbaasd, glimlachte alleen: “Of u als raadslid, burger akkoord wilt gaan met voldongen zaken, uit een eerder tijdperk…?”

“Wij geven veel geld uit aan een Omgevingsvisie proces. Schrijven niet concreet op wat niet meer kan. Stellen ook geen harde kaders, om de maatschappelijke belangen en transitieopgaven beter te dienen...”

Daarom mijn laatste oproep aan u. Denk niet aan maart 2022. Maak dit dossier volledig, helder en in samenhang. Zet dit alles in de Omgevingsvisie.

Dat brengt u als politiek terug bij de Eindhovenaren. Het brengt burgers weer terug bij de politiek. Juist in het ‘Corona-crisis tijdperk’, maar vooral daarna. We hebben elkaar nodig, nu er een andere stad gaat ontstaan.

 
Dank u wel voorzitter, raadsleden, ambtenaren en luisteraars.

dinsdag 28 januari 2020

Zienswijze aan de Gemeente Eindhoven - Omgevingsvisie Eindhoven kloppend hart van Brainport

Vandaag en de afgelopen dagen, weken was het zover. Honderden handtekeningen via allerlei Zienswijzen zijn in de brievenbus van de Gemeente beland.
Bewoners die de voorliggende Omgevingsvisie "Eindhoven kloppend hart van Brainport" hebben gelezen en hier graag nog wat aan wilde toevoegen, deden hun plicht. Zij schreven brieven. Kwamen bij mij thuis, lieten de brieven lezen. Of het zo goed was. "Ja natuurlijk, je brief is top", en we dronken een kop thee of koffie. Een klein deel van deze vele brieven heb ik kunnen lezen. Er sprak energie uit. Betrokken oprechte burgers die zich om welke reden dan ook zorgen maken. Meerdere buurtverenigingen stuurden mij hun schrijven. Ik ben blij verrast door de zeer grote betrokkenheid uit allerlei straten, wijken hier in Eindhoven. Ik ben trots op Eindhoven. Dit geeft hoop.
Hopelijk pakt men op het Stadhuis deze brieven op een goede manier op, en gaan wij met elkaar nog beter de juiste dingen doen.

Zelf klom ik ook in de pen. Schreef ondanks een halve bronchitis ook een Zienswijze. Hij staat hieronder.

Aan de Gemeenteraad van Eindhoven
En t.a.v. het hoofd van de Afdeling Ruimtelijke Ordening
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

 
28 januari 2020, Eindhoven
 
 

Geachte raadsleden, bestuurders en ambtenaren,

Negen oktober 2019 begon voor mij als inwoner de kennismaking met het proces “Verdichtingsvisie Binnenstad” en “Omgevingsvisie”. Mijn motivatie was minimaal, na eerder in een lange periode 2012-2017 als individu, en in diverse collectieven, mij te hebben ingezet voor een veilige, gezonde en duurzame woon- en leefomgeving, voor de NRE en Picuszone. Wij bleken als burgers en Eindhovense Raad op – wat ik zelf omschrijf – “een stelselmatige manier ‘niet correct’ te zijn behandeld”.

In januari 2016 vond bij de Gemeente een presentatie plaats over de nieuwe Omgevingswet. Wat dit betekent? Hoe complex dit is? Wat voor kansen of bedreigingen zijn dit voor bestuurders, raad, inwoners en overige stakeholders? Ik bladerde de oude presentatie door. Met die kennis en lokale ervaring, ging ik hoopvol luisteren. Honderden mensen luisterden die avond naar ambtenaren en bestuurders. Zij legden het publiek uit en wilden hen overtuigen middels stellingen, waarom de noodzaak van de “Verdichtingsvisie Binnenstad” erin de huidige opzet moet komen. In mijn observaties toen bleven mij een aantal zaken bij:

1.       Er was een gemak waarmee ambtenaren onderling met elkaar spraken: “dit gaan wij zo regelen...”
2.       Er was een uitgebreid dankwoord van een ambtenaar richting een door de Gemeenteraad aangestelde Supervisor, de heer Adriaan Geuze. Hij werd bedankt voor zijn bijdrage in de Verdichtingsvisie voor de Binnenstad.
3.       Het afkappen van een ambtenaar door een gemeentelijke voorlichter was bijzonder. Net toen deze ambtenaar het publiek transparant wilde uitleggen, hoeveel de Gemeente zelf zou verdienen aan een toren wanneer die 50 meter zou worden geplust. Die zou gemiddeld al snel zo’n € 800.000,- extra opleveren voor de Gemeente. Hierbij werd niet gesproken over welke winst 50 meter extra hoogte de (vastgoed)ontwikkelaar oplevert. Dit betreft een veelvoud…
4.       Een plaatje van de “Verdichtingsvisie Binnenstad”, waarbij woonwijken buiten het centrum tot Binnenstad waren geconfisqueerd (Stratum en Tongelre). Zie hieronder bijgevoegd.


5.     Er werd een plaatje getoond over ‘Focusgebieden’, waar extra hoogbouw zou mogen plaatsvinden. Het formele proces hierover, heeft niemand mij tot op de dag van vandaag kunnen uitleggen. Later bleek ook, dat het kader hiervoor; “overleg hierover voeren met de omgeving/bewoners”, voor de omgeving waar ik zelf woon, niet heeft plaatsgevonden.


En zo werden meerdere plaatjes getoond, onbekende beelden voor veel aanwezigen. Ik maakte mij ongerust. Vanuit mijn directe leefomgeving zag ik niet veel bekenden, wel veel marktpartijen.

Na die avond piekerde ik. “Zou ik als burger, met enige ‘historische ervaring’, de omgeving moeten informeren, hetgeen te gebeuren staat?” “Waarom moest ik de taak van de Gemeente Eindhoven op dit vlak overnemen? Er is toch zoiets als een informatieplicht, ‘samenspraak’, etc.?” Anderhalve week later, flyerde ik. Op 31 oktober, was en eerste buurtbijeenkomst, zie: https://villapark.ws/2019/11/01/verdichtingsvisie-binnenstad-superhoogbouw-op-nre-terrein-e-o/
 
De aanwezigen bewoners waren verbijsterd. Niemand kende het idee om bijv. aan/bij/op de Kop van het Kanaal/NRE-terrein XXL-hoogbouw te gaan realiseren. “Hoe zou dit zich verder ontwikkelen aan de Eindhovens Kanaalzone bijvoorbeeld?” Die avond, maar eigenlijk eerder, doordat de Gemeente niet actief de wijken in trok, werd een kiem gelegd, voor de oprichting van een comité Hoogbouw NRE, https://villapark.ws/2019/12/03/omgevingsvisie-eindhoven-gaan-we-definitief-de-lucht-in/

En zo ontstond een pluriform, brede groep burgers, die nu zienswijzen schrijft, inlevert en zich roert. Met u en de politiek in gesprek wil komen, omdat zij zich zorgen maakt. Zorgen met wat er gebeurt m.b.t. het dossier “Verdichtingsvisie Binnenstad”, het dossier “Omgevingsvisie” of het dossier “Picustoren”.
In november 2019 bezochten daarom veel meer buurtgenoten waar ik woon, de gemeentelijke avonden over de Omgevingsvisie. Dit was pure winst. Het informeren en verbinden was gestart.

In de gesprekken met de aanwezige wethouder, wat soms flink knetterde, werd mij duidelijk over welke grote informatieachterstand en verschillen er zijn, t.a.v. ambitie en realisme, bij politiek en het ambtelijk domein. Hoe groot de verschillen zijn t.a.v. haalbare doelen op korte, middellange en lange termijn bij de aanwezige partijen.

Dat is ook de reden dat ik nu van u als gemeenteraad Eindhoven vraag, de voorliggende Omgevingsvisie aan te vullen. Scherp en meer concreet te maken.

Het huidig document “Omgevingsvisie 2019” is verworden tot een marketingtekst met hoog plaatjes - en ‘Brainport gehalte’. Legt u a.u.b. de huidige Omgevingsvisie 2019 eens naast de Interim Structuurvisie uit december 2009.


De heldere verbinding tussen beleid en onderliggende (structuur)opgaven en andere documenten is bij de versie 2009 aanwezig. Structuur, gedegenheid, consistentie en tegelijkertijd flexibiliteit. Alles wat bij een visiedocument thuishoort.

In de hele Omgevingsvisie 2019, is niet veel meer goed te herleiden. Overzicht en inzichtelijkheid zijn weg. Er missen onderwerpen. Waar men poogt tot een samenhangende benadering verschijnen marketingteksten, zijn zaken veralgemeniseerd. Dit kan niet. De randvoorwaarden die in het kader van de nieuwe Omgevingswet gelden, worden niet ingevuld, nageleefd. Doe uw huiswerk op dit punt, snel over alstublieft.

Raadsleden draaien normaliter vier, acht of twaalf jaar mee. Juist voor Raadsleden betekent dit, dat zij naast de inwoners van Eindhoven, dienen te beschikken over een helder, transparant, consistent herleidbaar en dus ook betrouwbaar hoofd document. Een document waaruit zaken vallen te herleiden.
 
 
Juiste procesgang Omgevingsvisie

Als bewoner van de wijk Villapark, die niet tot de binnenstad behoort, maar alleen als d ruimtelijk voordelig is, denk hierbij aan het Focusgebied in de wijk waar ik woon, wil ik verder mijn verwondering met u delen. Mijn verwondering t.a.v. een aantal plannen rondom de “Verdichtingsvisie Binnenstad” in relatie tot de procesgang en van het onderwerp Omgevingsvisie.

Een Omgevingsvisie dient eerst te zijn goedgekeurd door de Raad alvorens zij middels de nieuwe werkwijze start met het werkproces “Verdichtingsvisie Binnenstad”. Dit is niet gebeurd, waarom niet? Waar heeft dit nu toe geleid?


Her-ontwikkel-dossier TAC – Verdichtingsvisie Binnenstad – Nog niet vastgestelde Omgevingsvisie

Dit heeft er o.a. toe geleid dat het binnenstad-/ontwikkel dossier TAC op 31 oktober 2019, middels een vreemd procesgang, door de Raad is aangenomen. Geen goedgekeurde Verdichtingsvisie Binnenstad, afwijken van het huidige bestemmingsplan en hierbij een groot aantal meters hoogbouw erbij plussen tot 105 meter hoogte. Nu begrijp ik wellicht beter het compliment dat op 9 oktober 2019 door de ambtenaren werd afgegeven aan de heer A. Geuze. De Supervisor was tegen deze hoogbouw. Maximaal 60 meter + 10%. Hij stond in de weg, werd bedankt voor zijn diensten. Het is onbegrijpelijk.

Burgers die in die buurt/omgeving wonen van het TAC zijn zo ‘kaltgestellt’. En de Raad is volgens een niet juiste procesvolgorde bij de neus genomen. Diverse wetten zijn terzijde geschoven.


“Verdichtingsvisie Binnenstad on hold” – Nog niet vastgestelde Omgevingsvisie

In december kregen burgers via het ED te horen dat proces voor de “Verdichtingsvisie Binnenstad” “On hold” is gezet a.g.v. weerstand etc. https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-stelt-visie-over-woontorens-uit-kritiek-op-leefbaarheid-stad~ab4a2111/


Mijn beeld bij het artikel is anders. De Gemeenteraad en burgers zijn middels niet juiste werkwijze, meegenomen in een proces dat maatschappelijk tot veel reuring, verkeerde beelden, belangen verschillen/tegenstellingen leidde. Er lijkt, bewust een niet juist volgorde te zijn gelopen. Waarom?

Het huidig College is in de grijs, zwarte zone van handelen terecht gekomen. Zelf ben ik ervan overtuigd dat de verantwoordelijk wethouder en leden van het College zich hier niet bewust van waren, van dit handelen. Dat zij tijdens dit proces, binnen haar bestuursdienst/ambtelijk domein, heeft ingegrepen. Iets dat niet de media heeft gehaald, want daar hoeven we met elkaar niet trots op te zijn. En daar zit wel een pijnpunt.

Het stil corrigeren, is echter wel ‘iets’ waartegen politieke partijen, maatschappelijke organisaties en actieve burgers, in het geweer komen. Niet vanuit een negatieve reden, maar juist vanuit een verantwoordelijkheidsbesef, zaken goed met elkaar te willen bespreken. Te luisteren, te beslissen, vast te leggen en uiteindelijk; te organiseren.

Ingrijpen van het College was dus goed. Meer transparantie en een leercurve om van zo’n fout te willen/kunnen leren, lijkt nog niet voldoende aanwezig, zo lijkt het. Daarom roep ik Raadsleden op om dit proces actief te doorlopen. Leren van fouten doe je samen. De stad maak je ook samen, beter. En bij dit proces zijn burgers, je vaste, meest belangrijke stakeholders.

Als burger bij deze kwestie stel ik mijzelf nog de vraag, of het personele ingrijpen in het Ruimtelijk Domein voldoende is. Het vraagstuk is niet ‘opgelost’, het vraagstuk is ‘verplaatst’. De noodzakelijke kwaliteit om te herstellen, is nog niet aanwezig. Er is een pleister geplakt. Het College dient echt in te grijpen.

Waarom? Er komt weer een binnenstad dossier op de Raadsagenda. Een complex, moeilijk dossier. Het dossier Muziekgebouw.


Muziekgebouw – Verdichtingsvisie Binnenstad – Nog niet vastgestelde Omgevingsvisie

Rond de 2e en 3e week van januari 2020 werd dit dossier in de Raad besproken. Eén van de dossieronderdelen, is dat het College aangeeft, dat dit dossier ‘geheim’ moet worden gemaakt. Het College gaat met de eigenaar verplichtingen aan, etc., etc.

Voorlopige conclusie is/lijkt nu te zijn, dat de Raad zichzelf buiten spel laat plaatsen. Zij en de (volgende) colleges hebben minder tot geen (onder)handelingsbevoegdheden meer, die leiden tot een sluitend en bestendig bedrijfsmodel. Dit alles leidt er wel toe, dat er wéér een focus gebied, XXL-binnenstad zone, is veiliggesteld.

De vastgoedpartij/eigenaar ‘wint’. Burgers, buurtbewoners en lokale democratie verliezen.

Als burger bij deze kwestie stel ik mijzelf de vraag, of er nog een personeel ingrijpen volgt in het Domein die dit bedacht/leidde. Dit vraagstuk is niet opgelost. De politieke noodzaak om te herstellen, is hier echt nodig. De Raad dient hier nog in te grijpen.


Wat nu? Terug naar mijn buurt en de nog niet vastgestelde Omgevingsvisie

Ondertussen vraag ik mij oprecht af, wat de zin is, om verder nog te reageren op de voorliggende Omgevingsvisie. Het patroon van torentjes uitstrooien, middels een niet juist model is bekend. Kijk zelf naar het historisch dossier Picuskade, we hoeven de woorden niet te gebruiken. Er werd niet ingegrepen. De interne werkdomeinen zijn nooit in balans gebracht.

De overige verdienmodellen die in de directe omgeving moeten worden ontwikkeld, zullen er wel komen. De Raad is niet bij machte, voelt zich niet verantwoordelijk, is bang, heeft geen focus of is wellicht onkundig, om te willen, te kunnen, te durven in te grijpen. Het is ondertussen 2020. Welvaart en welzijn zijn al lang niet meer in balans in onze stad. Het momentum om dit verder uit balans te halen, zit versleuteld in de huidig voorliggende Omgevingsvisie. Mede daarom teken en ondersteun ik, net als vele andere burgers bij ons in de buurt de zienswijze die is opgesteld door de “Bewoners Villapark en omringende buurten”.


Hoe komen we in balans? Suggesties die wel of niet thuishoren in de Omgevingsvisie.

Om in balans te komen, dat op te schrijven, is overleg nodig. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Er zal beter overleg nodig zijn. De tot op heden door de Gemeente, al op planniveau vastgesteld en in de boeken ingeschreven winsten, op grondposities, zal moeten worden herijkt. De politiek zal vernieuwende keuzes moeten maken, om ruimtelijk ordeningszaken kwalitatief te maken. Waarde kun je creëren. Alleen kwaliteit wordt het nieuw heersende verdienmodel. Die opgave, die wil, ligt bij u.

Ik kan u tot slot alleen nog een paar suggesties doen. Denkt u eens na over dossier 09.R2985.001


In dit Raadsdossier uit 9 maart 2009, is voorgesteld om een Supervisor aan te stellen voor de Eindhovense kanaalzone inclusief het NRE-terrein. Om de één of andere reden, is dit toen niet gebeurd.

Anno 2020 is dit een gemiste kans. Denk hier bestuurlijk a.u.b. opnieuw over na. Wat voor een versnelling in kwaliteit en kwantiteit kan dit Eindhoven wel niet opleveren? Bekijk dit vanuit de principes dat duurzaamheid en de Ecologische Verbindingszone volledig wordt geïmplementeerd. Hier is de burgerkracht al voor aanwezig. Zowel in de wijk Villapark als ook de omliggende wijken. Je smeedt meer sociale cohesie in een moeilijke tijd. De wil om dit met elkaar te organiseren is er ook. Dat geldt ook voor andere aspecten of ruimtelijke ordeningsaspecten die komen kijken bij zo’n proces.

Ik hoop dat dit college, via de wethouders Yasin Torunoglu en Rik Thijs, de handschoen oppakt, en anders dat de Gemeenteraad hierin de versnellende katalysator kan zijn.

Het bovenstaande past ook exact in het eerder vastgestelde beleid (Raadsnummer 16.R6975, realiseren van minimaal 20 km EHS in stedelijk gebied in de Gemeente Eindhoven, met inspanningsverplichting, welke is aangegaan door het voormalige D66, PvdA, Groen Links en SP college.

Het uitvoeren van het raadsbesluit, met Raadsnr. 16R6975, realiseren van minimaal 20 km EHS in stedelijk gebied in de Gemeente Eindhoven met een inspanningsverplichting, is aangegaan door D66 oud-wethouder mevrouw Schreurs. Gemeente Eindhoven heeft zich eerder geconformeerd aan het Bidbook Brabantse B5 steden. “Steden als schakels binnen Natuurnetwerk Brabant”.

In de Omgevingsvisie 2019 zou deze inspanningsverplichting, ruimtelijke opgave, goed moeten worden opgenomen. Dit maakt van Eindhoven ook een nog betere politiek-/bestuurlijke en contractuele partner.


Afrondend wil ik u vragen, in de voorliggende Omgevingsvisie meer toevoegingen kunt doen. Meer samenhang en focus kunt geven over:

1.       Verduurzamingsparagraaf. Wat doet u in het kader van de inzet van “De Ladder voor Stedelijk Verduurzaming” en hoe wilt u dit versterken?

2.       Milieu/volksgezondheidsparagraaf. Hoe u denkt om te gaan met het Stikstof dossier en de meer jaren vertraging in vele opgaven die dit tot gevolg heeft?

3.       Bodembeheer paragraaf. Wat zijn uw doelen? Denk hierbij aan risicobeheersing omtrent permeatie in drinkwaterleidingen. De vele VOCL’s die Gemeente Eindhoven rijk is, a.g.v. haar industriële historie, zal bij een verouderend waterleidingnetwerk een extra vraagstuk worden. Dit volksgezondheidsvraagstuk is nu niet meegenomen in de Omgevingsvisie.

4.       Natuur/water/volksgezondheidsparagraaf. Wat doet u om de oppervlaktewater kwaliteit te verbeteren? Denk aan de wettelijke Kader Richtlijn Water. Dit is nergens terug te vinden. Het huidige verduurzamen is soms contrair op het door de Gemeente Eindhoven gevoerde beleid. Denk hierbij aan de riool overstorten op De Dommel en soortelijke wateren.

5.       Natuurparagraaf. Pagina 25. Wat is de definitie van Landschapsparken en Natuurnetwerk?

6.       Natuurparagraaf. Ik wil u vragen alle EHS en EVZ op kaart juist aan te brengen. Het Eindhovens Kanaal o.a. is hierin niet opgenomen.

7.       Stedelijke en groene hoofdstructuur. Pagina 35. Hier staat de binnenstad, het centrum anders omlijnt dan in op bestemmingsplanniveau is vastgesteld. Deze toevoeging bij het plaatje vermelden of anders, aanvullend intekenen. Dit geldt bij meerdere overzichtsplaatjes waardoor ruis kan ontstaan bij inwoners.
8.       Voer een plan Milieu Effect Rapportage uit voor de eerste Omgevingsvisie, gelijk als dit is gedaan in 2009 bij het vaststellen van de Interim Structuurvisie 2009 (Zie EHV170-1 Plan-Milieueffectrapport Interimstructuurvisie 2009 definitief d.d. 15 juni 2009). Anders start de Gemeente Eindhoven in de nieuwe Omgevingswet situatie als Brainport regio met een onvolledig bestuurlijk raamwerk.

Ik wil u als Gemeenteraad vragen om bij het vervolgproces kritisch te kijken naar de huidige afbakening zoals die in de eerste Omgevingsvisie is opgeschreven. Of en hoe u daarnaast op basis van de binnengekomen zienswijzen een extra verbinding weet te smeden tussen briefschrijvers en het ambtelijk team dat aan deze eerste versie heeft gewerkt. Om erop deze manier voor te zorgdragen, dat aan deze Omgevingsvisie nog meer ‘DNA’ wordt toegevoegd, zoals door de schrijvers is gevraagd.
Tot slot wens ik u een constructief vervolg toe, en vraag ik u de hier beschreven inbreng mee te nemen in de verdere besluitvormingsprocessen.

Met vriendelijke groet,
 
Peter Struik
 

Correspondentieadres:
Lakerstraat 46
5613 ES Eindhoven
beternre2.0@gmail.com
Tel: 040-248.9043
 
PS: Ik geef de Gemeente Eindhoven en Gemeenteraad toestemming in het kader van de wet AVG de inhoud van dit schrijven volledig openbaar te maken.

woensdag 23 oktober 2019

Superhoogbouw in Tongelre en wijk Villapark. Verdichtingsvisie Binnenstad Eindhoven.


Het was een donkere woensdag 9 oktober toen ik in de Lichttoren aanschoof bij een bijeenkomst. Als burger luisterde ik naar het Stadsgesprek “Verdichtingsvisie Binnenstad”. Bestuurders, ambtenaren spraken over de noodzaak onze binnenstad te verdichten met hoogbouw. Een aantal bewoners kon vragen stellen, je kon wat snuffelen bij kraampjes en daarmee was de avond een succes.

Via het Eindhovens Dagblad en Studio 040 werd inwoners gemeld, dat er een grote behoefte is. Dat wij als stad de hoogte in moeten. Alles middels een ‘extra Brainport-laag’, een soort deken werd ons uitgelegd.

Vragen van bewoners, waarom de buitenwijken niet worden opgeknapt, beter en duurzaam worden ingericht, verdicht, om het sociale verval van Eindhoven tegen te gaan, werden niet goed beantwoord. PvdA wethouder Yasin Torunoglu, PvdA gedeputeerde de heer van Merrienboer hadden geen heldere antwoorden.

Het ontbreken van een visie, het verbinden met andere onderdelen als infrastructuur, sociale samenhang, betaalbaarheid, groene en duurzame stad; ‘Welke stad willen we worden?’, die vragen werden niet beantwoord vonden veel aanwezige inwoners.

Met de recente historie in het achterhoofd, hoe het Picuskade - en NRE-dossier was verlopen, met de malversaties en negatieve elementen die ik hier niet ga beschrijven, nipte ik aan mijn glas. “Wat is hier als gemeenschap, raad van geleerd? Hoe gaan we dit beter doen?” Met meer vragen dan antwoorden, ging ik huiswaarts.

De vragen die achterbleven hebben te maken, met het proces en met één van de plaatjes hieronder. Het betreft superhoogbouw in de wijk Villapark. Anders dan ooit is vastgelegd en met bewoners tot stand is gekomen.Om deze verwondering met u te delen, nodig ik u uit. Wil ik graag samen met u en de aanwezigen in gesprek. Kijken wat u vindt van de geschetste ambities voor deze buurt, omgeving.
Kom donderdag 31 oktober 19.30 uur naar Gemeenschapshuis De Ronde Tongelresestraat 146 (Zaal 3).

Met vriendelijke groet,

Peter Struik (Lakerstraat 46) /  e-mail: beternre2.0@gmail.com

vrijdag 28 juni 2019

Nu en niet later Pjotr.

Ik heb je gemist. Daar ben ik eerlijk in. Eigenlijk in alles, minder naïef. Gerijpt. Minder zoekend.


Blij met nieuwe bagage. Nieuwe dossiers. Mooie uitdagingen.

Van de angst ontdaan. Niet pijnlijk schurend. Anders.


Het verval ruiken. Geld.

De verandering beukt in je oren.

Het nieuwe vinden met grote verrassingen.

Controleren en opschrijven.


Het is niet anders dan toen.

Vroeger is nu.


Wil je het mij vertellen?

Mail: beternre2.0@gmail.com


 

Het begint altijd met een gaatje. Onopvallend. Keurig afgedekt.

Alleen maar nette mensen.


Kijk verder. Altijd.


Misschien kunnen we er een verhaal van maken.

De draad van de kluwen scheiden.


Vertel wat je meemaakt. Volg je instinct.

De geur, het anti-geluid. Voel het.

Gebruik je ogen. Al je zintuigen.


We doen het aan de keukentafel.

Open. Bloot. Stap voor stap.


Werkend richting een nieuw verhaal.

Disruptief ontwapenend, niet voor te stellen.

De nieuwe realiteit.


Moet het anders? Is geschreven tekst onvoldoende? Een ander medium of een heel andere weg? Bijna alles kan. Ik hoor het wel.


Pjotr

donderdag 12 april 2018

Later is al lang begonnen..

Beste mensen,

Recentelijk stuurde ik een aantal mensen een mail uit een adressenbestand van mijzelf en van adressen die zijn verzameld, omdat deze op het internet rondzwerven. Als u bijvoorbeeld zoekt bij "enquêtes/petities", vindt u deze zelf ook. Of als u wilt, koopt u deze data. Dat laatste deed ik niet.

Ik wil echter mijn excuses aanbieden voor het feit dat ik een fout heb gemaakt. Een fout in de verzending van dit voorgaande blogbericht "Stemadvies....". 
Door in een deel van het adressenbestand, het betrof een meervoudige verzending per ongeluk emailadressen van mensen te tonen, wat niet had mogen gebeuren, werden deze toch getoond. Dat is meervoudig slordig geweest.

Gelukkig kan ik u melden dat dit niet meer gaat voorkomen, aangezien het blog nu is gesloten.

De afgelopen tijd heb ik bij een aantal mensen aangegeven, waarom ik stop.

Het Picuskade project wordt gebouwd. Politiek en diverse bestuurslagen hebben aangetoond de meervoudige (bestuurs)fraude mogelijk te maken. 

De gedeeltelijk oppervlakkige afgraving bij NRE, (men kan dit geen sanering noemen, het grondwater moet namelijk minimaal 50 jaar gezuiverd worden wat uit rapporten is 'weggepoetst'), is straks bijna gereed.

Dus alles is dan ook geregeld, voor zolang als dit goed gaat. Later is al lang begonnen.

Rest alleen nog de Ecologische Verbinding Zone van het Eindhovens Kanaal. Een wettelijke plicht, waarin Eindhoven keer op keer verzaakt. 
Het water en de nieuwe groenzones. Natuur die onze stad en de aanliggende wijken nog veel duurzamer had kunnen maken. 
Helaas heeft de fraude bij Picuskade dit deels onmogelijk gemaakt, door niet dit bouwcomplex juist dichter in de wijk neer te zetten en zo een kwalitatief robuuste groene zone te maken.
Mensen in welke stedelijke (sociale) woningbouw hier in de buurt dan ook, mogen blijkbaar niet genieten van groen. Eindhoven mag blijkbaar niet duurzaam worden ingericht.
Het is jammer. Een gemiste kans voor de (nieuwe) inwoners en iedereen die hierbij betrokken is.

Door de politiek is mij op een eerder moment, op een redelijk intimiderende wijze te verstaan gegeven: "Nu moet je stoppen". Ik wist op dat moment niet wat ik hoorde. Het woord "ondermijning" kreeg voor mij een nieuwe dimensie. Het was ontluisterend. 
Het is gek wanneer je dit zo dichtbij meemaakt en je je geloof in de politiek bijna ziet versplinteren.

Dichtbij, in een heel andere nog negatievere zin, kwam het voor mij al veel eerder. Dat mag u nu weten. Ik stop namelijk met dit blog. In september 2013 (ik heb hier jaren mee geworsteld), heb ik letterlijk "moeten duiken".
'Onze mond' als Werkgroep Picuskade/NRE open doen, met mij als spokesman, over; vastgoed, foute rapporten, deals en dergelijke. En allerlei andere bijzondere zaken. Hier vragen over (durven, kunnen, moeten) stellen. Meerdere keren. Het kan niet in Eindhoven. Dat het onmogelijke mogelijk is. Dat heb ik geleerd.

Nu bijna 7 jaar later, nadat wij in de wijk in eerste instantie begonnen met eigen middelen, met "open burgerparticipatie", heb ik geleerd 'dit lot' te accepteren. Dat 'dit hier niet kan'. Niet nu.

De volgende keer is het misschien namelijk wel raak. Heb ik dat ervoor over? U kent mijn antwoord nu.

Ik wens u veel levensplezier en wijsheid toe, en wil iedereen bedanken. Iedereen die zich zonder 2e of 3e agenda heeft gewijd aan zaken die een nieuw collectief doel belangeloos hebben gediend. Ondanks dat onze dromen niet zijn gehaald. Ook dat kan een resultaat zijn van de uitkomst van alle geleverde prestaties.

Met vriendelijke groet,

 
Peter Struik

dinsdag 20 maart 2018

Stemadvies voor Eindhoven #GR2018 #040kiest

Twijfel... “Wat is een stem op D66 Eindhoven waard?”

Geachte D66 wethouder Schreurs,
21 maart 2018 nadert. Wie krijgt onze stem? D66 met een compleet nieuwe lijst die u als senior politica aanvoert? Twijfel slaat toe. Na 25 jaar politiek bent u de vrouwelijke variant van Dré Rennenberg met een indrukwekkende staat van dienst.
Wat gebeurt er als wij op u stemmen? Welke partijen krijgen wij er deze keer bij cadeau of geldt dit andersom?
 
De onttakelde stad
De stad is kapot aan het gaan. Publieke buitenruimten in wijken en centrum liggen er vervallen bij. Straten scheuren open, verloedering en leegstand heerst. VVD burgemeester Jorritsma meldt keer op keer de financiële urgentie. De Raad komt niet in actie.
U (D66) bent samen met PvdA, Groen Links en de SP verantwoordelijk voor deze onttakeling over de laatste vier jaar. In de periode 2010-2014 deed de VVD hier bestuurlijk aan mee. Van 2006-2010 was dit een PvdA, CDA, SP coalitie. En daarvoor 2002-2006 was dit: D66, CDA, Groen Links, Leefbaar Eindhoven en later schoof ook het Ouderen Appel Eindhoven aan. U was toen al 4 jaar wethouder geweest, had 8 jaar politieke ervaring opgedaan.

Er is veel gebeurd. Diverse reorganisaties leidde tot de huidig ambtelijke structuur. Eén organisatie die minder nadenkt, volgzamer werkt naast de te dure ‘flexibele’ schil. Of de verschillende stichtingen die op afstand zijn ‘weggezet’, met indirecte aansturing (vanuit een 'vriendenclub') en zonder consistente politiek-, bestuurlijke controle. Kennis, kunde is verschraald. Een aantal coalities heeft hiervoor gezorgd. Als D66 wethouder, o.a. verantwoordelijk voor P&O, heeft u een mediagenieke rol gespeeld.
Op wie stemmen we? “Ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.” Tja...


Burgerparticipatie staat frauderen in de weg
Zelf denk ik aan de buurtdossiers (Picuskade, NRE, Endinet) waarin buurtparticipatie de nek werd omgedraaid. Fraudes die eerder werden gepleegd als een ABC constructie met grondspeculatie, gemeentelijk geïnitieerd. Of de exceptionele beloning voor de corporatiedirectie, valsheid in geschrifte van o.a. (taxatie)rapporten, anterieure overeenkomst, het plegen van economisch - / milieudelicten. Veel vond onder u verantwoordelijkheid plaats.

Het stelselmatig misleiden van de Gemeenteraad of Raad van State. Het zijn democratische technieken, die zelfs tot voorbij de politiek van Valkenswaard en omstreken reiken volgens diverse analyses.
Uw oud collega Erik van Merrienboer, PvdA gedeputeerde in Noord Brabant mocht blijven, omdat de Provincie Noord Brabant, Gemeente Eindhoven in het pak zat genaaid. Of beide? Door een derde?
Ambtenaren die gespreksopnames herhaaldelijk laten verdwijnen. Waarom, wat volgt in wiens belang?

Wij bekeken ook andere Eindhovense ontwikkel -, vastgoed -, cultuurdossiers.
Waarom? “Om een goede politieke analyse en afweging te maken. Noem dit; een nieuwe tegenkracht te formeren voor een toekomstig vervolg...” “Ambieer je een rol in de politiek”, vroeg de journalist? Ik glimlachte: “Er zijn mensen met meer senioriteit”, was mijn antwoord.
“Hoe rot is de lokale politiek/bestuur, ambtelijke structuur dat dit gebeurt mevrouw Schreurs?”
 
Besturen of stuurloos worden gestuurd?
Ik denk aan het recente artikel uit het Eindhovens Dagblad, waarin staat dat gemeentesecretaris de heer Wilke vertrekt. Werd zijn vaste aanstelling een bedreiging?
Marco Wilke kreeg in september 2017 een opdracht om “het sociaal domein lek” te vinden. Voor dichten hiervan geeft de politiek de grootste opdracht. Die is nog steeds niet gegeven...
De stad verliest € 1,65 per seconde in het sociale domein.
De heer Wilke had een onmogelijke opgave, wanneer de Raad die niet wil ingrijpen. Keer op keer. Met welk doel? 


De waarde van Eindhovense integriteit
Net voordat de heer Wilke zijn “speciale opdracht” kreeg, was een half jaar eerder een extra “verbindingsofficier” binnengehaald, mevrouw Zwierstra. Deze oud corporatie directeur moest tijdelijk de plaats van de gemeentesecretaris innemen. Iemand van VVD huize, die van 2005 – 2010 in de Raad had gezeten en van aanpakken weet. Haar oorspronkelijke opdracht was o.a. "de band met 'de markt' aan te halen", "verbinding binnen de ambtelijke organisatie te verbeteren".
Wat gebeurde er?
Was de ‘Workshop Integriteit voor Raad - en commissieleden’ van 19 juni 2017 weggegooid geld?
 
“Waarom kunt u als wethouder, of de hoogste en belangrijkste gemeentelijke ambtenaar, meerdere petten op hebben? Petten die potentieel conflictueus zijn?
Hoe wordt de schijn van belangenverstrengeling voorkomen? Waarom kunt u één dag per week buiten het stadhuis werken? Welk belang wordt gediend? Wat is de waarde van deze bestuurlijke integriteit?” 

Is spreken zilver en zwijgen goud?
We lazen het NRC artikel van 28 februari 2018: In Eindhoven waren 28 onderzoeken naar integriteitschendingen.
28 integriteitsonderzoeken! Wat meldde onze lokale journalistiek, het Eindhovens Dagblad nog niet? Wat speelde er nog meer? Waar is/was de Raad?
Wat misten wij in deze lange oorverdovende stilte?

Het NRC artikel klinkt bijna vanzelfsprekend. De klank is de herkenning van een bepaalde cultuur.
Alleen de afgelopen tijd bleef het lokaal wel erg muisstil. Is men aan het graven? Wat is er in 2017 gebeurd?
 
Het NRC artikel deed mij denken aan het gesprek dat wij in 2017 met de gemeentesecretaris hadden, voorafgaand aan zijn “opdracht”. Het ging over diverse vormen van fraude die werden gepleegd door verschillende personen. Deze uitkomsten zijn niet opgenomen. 
 
“Kunt u Wethouder Schreurs, o.a. verantwoordelijk voor P&O, Raad en burgers vertellen wat er in 2017 is gebeurd op het terrein van integriteitschendingen? Zorgt u dat spreken goud wordt?” 

Deel 1. Groen is rood. Schaken voor dealmakers?
December 2017. Oppositiepartij VVD stemde, uit hoofde van haar lijsttrekker de heer Oosterveer, in het zicht van de verkiezingen (lonkend naar een wethouderschap?), tegen een motie van afkeuring van het huidige PvdA, D66, Groen Links, SP college.
Hoe bijzonder is dit?
 
Weer kon u mevrouw Schreurs rustig blijven zitten. Uw politieke opponenten zeggen keer op keer: "Het glijdt van haar af als teflon!" Of was er misschien een andere afspraak?
De heer Wilke worstelde met zijn opdracht verder…
Wie toen tegenstemde, niet aanwezig was, kreeg een kruisje bij de naam.
U eigen partij werd vrijwel geheel vernieuwd met onervaren politici.. Wat betekent dit voor alle dealmakers?
Is de nieuwe kerncoalitie al geformeerd voordat er 21 maart is gestemd?
VVD, D66 aangevuld met Groen Links en het CDA? Het CDA mag weer nu mevrouw Wagt, niet uw politieke vriendin, vertrekt. In verband met mogelijke versplintering van het politieke landschap aangevuld met nog één, twee of drie andere partijen?

Politieke partijen die tijdens de volgende coalitie rit 2018-2022 mogen sneuvelen? Geheel conform het eerdere D66 coalitie patroon (exit SP wethouder 2014-2018, exit PvdA wethouder 2010-2014 en exit Leefbaar Eindhoven wethouder 2002 -2006)?
Een rondgang langs (oud) raadsleden levert bevestigingen op. Mijn stemadvies wordt helderder.
Als burger voelt dit alles als een vorm van ‘ondermijning’. Het begrip krijgt een vreemde betekenis.
 
Deel 2: Groen is rood. Verkiezingslijst 2018. Weer die historie…
We bekijken de verkiezingslijst 2018 met alle 16 partijen. Ik wil groen stemmen. Het is tijd voor verandering. De verkiezingskreet van Groen Links beklijft. Verandering betekent dat wij ons eerst door die ellendige pijn, het verlies van de stad zullen moeten worstelen.
Ik lees, vloek binnensmonds. Google. We checken een aantal historische zaken. Groen = rood! Wat is dit? De groene partij, Groen Links, waarop ik wil stemmen heeft ook een historie. Een bouwhistorie. Dat valt op. Een architectenbureau die zorg draagt dat er nu een ‘klimop gebouw’ wordt gerealiseerd in een Ecologische Verbinding Zone van het Eindhovens Kanaal. Met medewerking uit de gemeente, die een bestemmingsplan op frauduleuze wijze ontwikkelde. Allerlei “fratsen” uithaalde, etc..

Deze ‘groene’ partij, Groen Links, geachte Wethouder Schreurs, heeft een directe verbinding met dit architectenbureau. Toevallig heeft een kandidaat op de Groen Links verkiezingslijst met u in de Raad gezeten, meerdere perioden. Kunt u zich dit alles nog herinneren?
 
Stilte maakt plaats voor vrees. Het dossier van oud topambtenaar de heer Van Dijk, die plotseling overleed in 2009, duikt op. Deze gemeentelijk strateeg ruimtelijke ordening was voor forse groene publieke ruimten in en om de stad. “Ontwikkel Ecologische Verbindingszones (EVZ) en deze natuur!” De Dommel was één van zijn resultaten. Karel had visie op hoe Eindhoven zich duurzaam kon ontwikkelen. Waarde creëer je.
De angst bij ambtenaren zit er vanaf dan goed in. Onder de Dommelbrug wordt Karel herdacht.
Deel 3: Groen is rood, participatie is ook dood…
Natuur is het restproduct van de uitverkoop aan ontwikkelaars in 040 geworden. Het doet mij denken aan Trefpunt Groen Eindhoven (TGE). Zij kreeg € 120.000 gemeentelijke subsidie voor een groen NRE gasfabriekterrein. Het aanwezige groen werd gerooid, er kwam bijna niets voor terug. Waar is dit belastinggeld gebleven? Toen de buurt TGE vroeg het EVZ belang te behartigen bleef het stil. Welke belang behartigt TGE en voor wie? Groen is rood, participatie is dood.
En zo gaat het nu ook bij de herontwikkeling van de zone Eindhovens Kanaal.
Door uw systematische machtsinzet, bestuursstijl, probeert u, zogenaamd aarzelend, in afstemming met uw (nieuwe coalitie) (markt)vrienden, de bewoners rondom “Pizza Geert” uit te zetten. De vreemdste capriolen worden hierbij uitgehaald. Vastgoedbelanghebbenden, ontwikkelaars, designers, lokhipsters en media, allemaal worden ze als frame in linie geplaatst. Uitgespeeld richting of tegenover bewoners en buurten.
Zelfs uw D66 wethouder Seuren wordt publiekelijk onder druk gezet, om deze bouwprojecten te laten slagen. Knap gedaan maar moreel verwerpelijk, en sociaal maatschappelijk zeer onbehoorlijk bestuur.

Regeren doe je nu. Niet in de toekomst met allemaal mooie plannen en het verleden stelselmatig te negeren. Onvolledige plannen leiden tot waanbeelden. 100% afbreukrisico gegarandeerd. Ze leiden tot waar wij in Eindhoven nu mee zitten opgescheept. 

Kies sociaal & lokaal: kies BBL lijst 16
Mijn stem gaat niet naar een partij van deze coalitie, of de mogelijke coalitie zoals hierboven geschetst. Mijn stem gaat niet naar oppositie partijen die de afgelopen jaren stil bleven. Vaak op cruciale momenten. Stille oppositie is de dood voor het functioneren van onze lokale democratie. Geen twijfel mogelijk.


"Ervaringen uit het verleden", leiden mij nu naar BBL.


BBL poogt de stille (stadhuis)regelcultuur te doorbreken. Allerlei sociaal maatschappelijke zaken aanhangig te maken. Inzichtelijk te krijgen en helder te houden. Draagvlak te creëren door met alle burgers het echte gesprek open te voeren. Politiek is namelijk van de burgers. Er moet niet, zoals dit de laatste decennia te vaak gebeurt, over burgers worden geregeerd. Want dan wordt u genegeerd, met alle gevolgen van dien.


De heersende politiek en ambtenaren, "de heersende elite" populair gezegd, zal haar burgers moeten dienen. Keer op keer. Niet meer "iets regelen..", maar dienen!
Het begrip dienen is in Eindhoven weggespoeld de afgelopen decennia.


Politieke processen transparant maken, door bestuurders na te jagen, is niet als prettig ervaren. Het is pure noodzaak, blijkt keer op keer. Het is de enige manier om veranderingen die nodig zijn, zowel binnen als buiten het stadhuis, echt in gang te zetten en te houden.


BBL probeert zaken op een zachte manier te forceren. Als het moet op een luidere, ludieke manier.


BBL maakt een vuist tegen maatschappelijke verloedering die ons allemaal raakt. Jong, oud, rijk arm, behulpzaam of zelfstandig.


Mijn stem gaat deze keer naar de meest betrokken sociaal lokale partij: BBL.


Zet Eindhoven realistisch op de kaart, stem BBL!