zondag 24 augustus 2014

23 augustus 2014. Brief aan Eindhovens college. Waarom de Werkgroep Picuskade/NRE helaas stopt met "participeren".Aan:     1: Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Eindhoven;
2: Deelnemers aan de ‘Ontwerpsessies NRE-terrein’ Eindhoven (Klankbordgroep)
p.a.      Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
cc:       Raadsleden, burgers van Eindhoven

Eindhoven, 23 augustus 2014


Geacht college, raadsleden en projectteamleden,

Het vakantiereces zit erop. De ontwerpsessies voor het NRE-terrein staan weer op de agenda. In de afgelopen jaren heeft de Werkgroep Picuskade/NRE gepoogd op een positieve manier een constructief aandeel te leveren om op een andere wijze herinrichting van een binnenstedelijke gebied na te streven. Om alle buurtdelen; het historische NRE - en Picus terrein, gelegen op de centrumrand van Eindhoven, het Eindhovens kanaal, het Havenhoofd, Havenkwartier en Mariënhage vanuit een eigen kracht in verband met elkaar te ontwikkelen.

Wij hebben besloten niet verder deel te nemen in dit ontwerpproces. Wij moeten helaas concluderen dat de eindverantwoordelijke functie & rol die de Gemeente heeft in dit samenwerkingsproces en de communicatie met haar burgers hierover niet uit de verf komen.
De Gemeente neemt in essentie, in het informeren en communiceren met de burgers, niet goed op een niet transparante manier haar verantwoordelijkheid. Het komt op ons over alsof de Werkgroep hiervoor wordt ingezet. Dit kan en mag nooit het geval zijn en is betreurenswaardig. Er zijn nooit afspraken gemaakt tussen partijen of met leden van de Werkgroep.

Dat wij een punt zetten achter de samenwerking met de Gemeente, doet pijn. Daar het geluid van de burger nu niet direct wordt gehoord, wordt ingezet of omarmd. Wij zetten hiermee tevens een punt achter het zogenaamde “participeren”. Feitelijk wordt met deze beslissing de Werkgroep qua eerste spoor opgeheven en burgers gedwongen meer actiegericht te gaan werken.

De inzet van de Werkgroep Picuskade/NRE-terrein is steeds gericht geweest op het creëren van positieve input. Dit hebben wij vele malen laten zien door middel van het verbeelden, bediscussiëren en verwoorden van de wensen van de burgers. Visies en eisen vanuit het perspectief van de directe leefomgeving te vertalen.
Het bieden van creatief, praktische input om richting te geven aan het ontwerpproces. Oplossingsgericht willen communiceren met alle partijen. Samen ontwikkelen is de toekomst!

In actieve samenwerking met burgers heeft dit geleid tot de brochure: Werkgroep Picuskade/NRE Visie & Participatie: “Aanzet tot een integrale gebiedsontwikkeling NRE terrein.”
Zonder overheid, op eigen kosten, organiseerden de burgers het omgevingsmanagement voor dit gebied. We noemden dit het “Nieuwe Lokale Werken”. Voorbeelden uit andere steden werden ook ingebracht.

Onze motivatie om als vrijwilligers, als bewoners uit de directe omgeving en als professionals bij te dragen aan het proces, kan met een paar kernthema’s worden getypeerd:
  1. De grote milieuproblematiek in het gebied - van Kanaaldijk, Picuskade tot doorheen en voorbij het NRE-terrein - is dusdanig verontrustend, dat prioriteit nummer één niet anders kan zijn dan grondig en zeer fors en slim te saneren;
  2. Het gebied heeft ambitie nodig, zonder een ambitieus masterplan zullen financiële beperkingen veel potenties in het gebied onmogelijk blijken;
  3. Integratie van het afgeschermde NRE bedrijfsterrein met de omringende gebieden is vanzelfsprekend. Daarbij moet ruimte worden gezocht om inspiratie te zoeken voor speciale functies. Geënt vanuit de historische eigenheid. Ontsluiting van het gebied en een toekomstbestendige oplossing voor het parkeerprobleem zijn noodzakelijk;
  4. Tenslotte is ook voor ons van meet af evident, dat in alle ontwikkelingen en initiatieven het groen, kwalitatieve openbare ruimte een duidelijk, dus manifest vormgevend motief dient te zijn.

Inmiddels zagen wij aankomen, dat wij in mei/juni 2014, waren beland in een moeras.
·         Zaken, punten die wij naar voren brachten, werden niet gebruikt.
·         De onderwerpen die wij verbonden met een integrale benadering, werd aan voorbij gegaan.
·         Onze punten werden stelselmatig niet opgepakt of terzijde geschoven.
·         Over de dilemma’s, zie bijlage, kon of mocht niet worden gesproken.

Wij en alle burgers bij ons in de buurt, weten dat je niet verder kunt, wanneer deze dilemma’s niet worden (h)erkend. Vakkundig worden gedemonteerd en/of positief worden omgekeerd.
Als burgers hebben wij veel last van de dilemma’s. Nu en in de nabije toekomst.

Daarnaast zijn er in onze omgeving, naast de Werkgroep, nieuwe, andere initiatieven ontstaan. Uit onvrede, er broeit iets. Communicatie vanuit deze initiatieven is naar ons idee met een andere insteek dan die waarmee wij ooit betrokken raakten. Ze sluiten aan op de tweede en andere lijn waar wij in het verleden over spraken. Niet over het eerste spoor, bij de enthousiasmerende en coöperatieve inzet van de Werkgroep, die wij ook lang hebben uitgestraald. Om te verbinden.

Het is heel jammer dat het gemeentelijk deel, met name Gebouw 3, en het plan van WoonInc. geheel buiten de ontwerpsessies werden gehouden. Alsof dit niet bestond.
Wij blijven hopen op een moment van inzicht en bezinning. Wij zijn daarbij, als Werkgroep vanuit de directe omgeving, nu niet nodig. Wij stellen ons bij burgerparticipatie iets totaal anders voor. Zonder aanwijsbare invloed op kernkwesties kan niet worden verwacht dat wij nog langer ‘meepraten’. Wij hebben onze inbreng proberen te leveren, maar willen later niet lezen dat ‘ook met de buurt hierover actief overleg is gevoerd.’

De vier beschreven redenen hebben ons doen besluiten, ons niet langer te verbinden. Wij nemen niet meer deel aan dit “ontwerpproces”.

Rest ons om iedereen - met name de initiatiefnemers die op dit terrein hun dromen willen waarmaken - een succesvolle voortgang te wensen. We hebben met plezier kennis gemaakt met heel waardevolle, integere en op zich zelf ambitieuze plannen.
Er ligt ons inziens veel potentie voor een prachtige ontwikkeling van het NRE terrein.

Wellicht komt bovenstaande mededeling onverwachts. Mocht u daar behoefte aan hebben, dan willen wij onze beweegredenen graag toelichten in een persoonlijk gesprek.
Neem daartoe vooral contact op met ons.  

Met vriendelijke groet,


Namens Werkgroep Picuskade/NRE


Teun Lavrijssen                         Jacco Schellen                         Peter Struik
                                               Secretaris                                Voorzitter

Cc: @beterNRE
Bijlage 1: De dilemma’s:

1. In het verleden zijn grondsanering(en) en/of nieuwbouwdossier(s) niet voldoende vastgelegd of goed uitgevoerd.
Dit werkt juridisch verstorend.

2. In het verleden zijn afspraken gemaakt m.b.t. bestemmingsplan Tongelre binnen de Ring en nieuwbouwopgave(n).
Dit werkt belemmerend in de financieringsopgave. Dit geldt ook voor ontwikkelingen in de aanpalende en te verbinden gebieden.

3. Milieuvervuiling. Meervoudig (ernstig en/of wel/niet urgent).
Er zijn, in tegenstelling tot wat wordt gemeld, wel potentieel humane risico’s. Verontreiniging zit aan het oppervlak, tot grootte diepte en reikt tot buiten het terrein. De 'vuile pluim' is heel lang. Zit tot in het stroomgebied van de Dommel. Complex voor het NRE terrein en Picuskade. Wettelijke saneringstermijnen zijn gepasseerd. Er is niets gebeurd, zowel voor de bodem als het grondwater. Bewoners zijn woedend.

4. Vastgoedtransacties van partijen die plaatsvonden, leiden tot de huidige situatie. Mogelijke onvolledigheid, verstrengeling van belangen leidt tot verstoring van ambities.

5. Samenspraak, inspraak.
Bij het toepassen van deze concepten neemt de Gemeente een loopje met de werkelijke rechten, belangen van haar burgers. Er is geen tweezijdig, open communicatie met bewoners & omgeving, waarin samenspraak of inspraak plaatsvindt op alle deeldossiers. Burgers eisen via de rechterlijke macht hun gelijk op. Er ontstaan andere vormen van hinderlijke ‘tegenspraak’.

6.     Het financiële Endinet debacle uit 2009-2010.
Gemeente Eindhoven verloor als groot aandeelhouder op een (in)directe manier meer dan een half miljard euro op het swap derivaten debacle van Endinet. Dit resultaat drukt na boekhoudkundige afhandeling negatief op de stad. Burgers dragen deze last. Naast de bodemvervuiling die al extra op de leefomgeving drukt. Wat heeft de politiek, ambtelijk / bestuurlijke organisatie hiervan geleerd? Waarom remt zij juist de gebiedsontwikkeling door burgers rondom het NRE terrein?

7. De financiële positie Gemeente Eindhoven verslechtert.
Door de financiële positie wordt er niet meer kwalitatief in de stad geïnvesteerd. Helemaal niet in het NRE terrein. De ernstig verontreinigde grond, wordt volgens de gemeentelijke herontwikkelingsplannen, als een negatieve last ervaren. De aanwezige saneringssubsidie is nog steeds niet gebruikt.

8. Geen samenhangende gebiedsontwikkeling.
Deelprojecten worden niet op elkaar afgestemd. De gemeente pakt niet haar enige rol. De regisseursrol, die zij nog heeft. Door zonder integrale visie te ontwikkelen, ontstaat geen maatschappelijke chemie in dit gebied. Een gebied zonder enigerlei meerwaarde.

9. Ondermijning rechtspositionele situatie burgers en Werkgroep Picuskade/NRE.
Na de uitkomsten van de gemeentelijke marktconsultatie mocht de Werkgroep Picuskade/NRE begin 2014 met slechts twee personen meedoen in de ontwerpsessies van (uitsluitend) het derde deelproject. De marktconsultatie die in 2013 plaatsvond was een intern gemeentelijke proces zonder input van burgers. Voorafgaand aan de sessies werden functies, rollen en taken in het meedoen in de ontwikkelsessies niet vastgelegd. Onze Werkgroep werd nooit iets verteld over de uitvoeringsagenda die de Gemeente hanteert. Er werden geen (start)documenten overhandigd. Een (project)agenda werd inhoudelijk niet met elkaar besproken. Notulen werden niet tweezijdig bekrachtigd. Helemaal niets. De reguliere samen-/inspraak die voor burgers normaliter geldt, wordt uitgeschakeld in dit “ontwikkelproces”, door de Werkgroep ertussen te plaatsen. De Werkgroep heeft hier nooit mee ingestemd. De Werkgroep doet hier niet aan mee melden wij u als burger, middels dit schrijven. Het getuigt van wantrouwen naar burgers van Eindhoven wanneer men dit op deze manier organiseert. Zonder de omgeving en haar spraakmakers actief te informeren. De Werkgroep neemt volledige afstand van deze ontwikkelwijze, die men ook wel “Nieuwe Ruimte 2013” noemt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten