dinsdag 6 september 2016

De staat van de stad en de transparante jaarrekening 2015. Rob van Gijzel maakt zijn job niet af.


Eindhoven, 6 september 2016

Geachte raadsleden,

Gezien uw bijna collectieve manier van politiek handelen, sturen wij u deze brief. Ontbrekende scherpte, gebrekkig toezicht is iets wat burgers zien en niet meer accepteren.
Verkoop  en verval van openbare ruimte nemen toe als nieuw collectief denken. Dienstverlening neemt af. Gemeente(politiek) staat op meer afstand van burgers. Jaar op jaar. Hoe kan dit?

Wat betekent dit wanneer u 7 september boekjaar 2015 afsluit? Gaat het daarna beter? Wat houdt het afsluiten in, voor de verwachte eindcijfers 2016 + verplicht te nemen accountantsmaatregelen?

Wat is er over van het coalitieakkoord: “Expeditie Eindhoven iedereen mee”?

“Hoeveel ruimte biedt u, door uw handelen, aan nieuwe politieke groepen?”


Het is nog niet zover. In deze brief sluiten wij 2015 in een niet limitatief overzicht af. We bekijken een aantal onderwerpen; Schuld, rechtmatigheid, sensitiviteit, kwaliteit van de organisatie, Brainport- en NRE vastgoed. Andere onderwerpen zijn voor later.
In het “Gemeente Eindhoven Verslag van Bevindingen 2015” geeft Ernst & Young een heldere uitleg. Leesbaar, transparant. Alle intellectuele-, politieke luiheid moet nu zijn geprikkeld. We nemen u mee.

Vraag aan de raad: “Hoe kan de gemeentelijke organisatie zo zijn verloederd?”

Pagina 7: “De kwaliteit is onvoldoende. Bouw een second opinion in. Verbeter kennis, naleving van regels. Ontwikkel lerend vermogen m.b.t. analyses niet routinematig financiële zaken.”

 

Vraag aan de Raad: “Hoe kan de schuld zijn vergroot, terwijl basisvoorzieningen sluiten?”

Pagina 13: “Schuld langlopende leningen stijgt met ruim 8,8%”


Vraag aan de raad: “Waarom informeert het college de raad niet tijdig + welke wetgeving is overtreden? Wat betekent het niet meegewogen accountant oordeel voor het managementteam?”

Pagina 13: “Formeel onrechtmatige daad niet meegewogen in het accountantsoordeel.”

 

Vraag aan de raad: “Waarom is; ‘de kwaliteit van begroten’ niet verbeterd? Wat betekenen het onvoldoende sensitief zijn en afwijken van gemaakte schattingen voor de gemeente?

Wat betekent een verslechtering van grondexploitatie risico’s en doorvertaling van risico’s voor het Grondbedrijf en gemeentelijke (meer jaren)begroting?”

Pagina 14: “De sensitiviteit en de weerstandcapaciteit nemen af.”

 

Decentralisaties, WMO + Jeugd, zorgaanbieders, SVB, PGB. We slaan het deze keer over.


Vraag aan de raad: “Wat is de uitwerkingsconsequentie van het verschoningsbesluit voor de resterende maanden in 2016, of daarna?

Pagina 19: “De raad zet een streep zonder verantwoording?”


 

Vraag aan de raad: “Kennis over de BBV is er onvoldoende (pag. 7). In 2016 dient die aanwezig te zijn. Wat betekent dit voor de organisatie; voor nieuw te verwachten in beeld te brengen financiële risico’s? Hoe groot wordt dit gekwantificeerd?”

Pagina 23: “Kennis over de BBV is niet voldoende constateerde de accountant in 2015. In 2016 dient dit aanwezig te zijn, het wettelijk kader wijzigt?”“Is Brainport Innovatie Campus
een PSV 2.0 constructie?”Vraag aan de raad: “Wat gebeurt er bij Brainport Innovatie Campus? Kan het college uitleg geven over wat, wie zij financiert? Hoe zij tijdig, juist en volledig alle betrokken spelers consulteerde, informeerde? Hoe zij de juridische kaders (mededinging) toetste? Hoe zij denkt de nieuwe risico’s in 2016 en daarna af te dekken?”

Pagina 26: “Brainport Innovatie Campus en de ongebruikelijke transactie. Gemeente Eindhoven speelt anno 2015 voor bank. Neemt extra risico’s die niet zijn afgedekt. Terwijl dit college een half jaar een negatieve kasstroom had. Alle Eindhovense ondernemersverenigingen verzochten Brainport niet te ontwikkelen maar te investeren in de stad!

 

Vraag aan de raad: “Wat gebeurt er met het NRE terrein nu dit het toonbeeld van verwevenheid en verval is geworden?” “Wat gebeurt er nu de bodemvervuiling zich verspreidt tot ver daarbuiten door het handelen van het college door activiteiten te ontplooien die de bodemgesteldheid aantasten?”

Pagina 26: “Een verwacht verlies van € 0,8 miljoen. Dit lijkt conservatief optimistisch, onvoldoende sensitief. Voor welk deelproject van het NRE terrein dit is, is niet duidelijk..”


Wij begrijpen het niet meer. Dossier NRE terrein is ‘creatief’ ontwikkeld voor het dossier Picuskade. Projectverbondenheid is aantoonbaar en dit staat niet benoemd. Picuskade financiert o.a. met het aanleggen van een  riool (..), de NRE “coöperatieve ontwikkeling, Gebouw 3, Fifth en meer..”.

Verwevenheid is de basis. Dit, plus de oproepen tot nader onderzoek, is niet met de raad, burgers gedeeld in 2016, 2015, 2014 of eerder. Keer op keer is er iets anders aan de raad, burgers verteld. Informatie is “geframed”, misleid en/of weggelaten. Als je dit achter elkaar plaatst, is het nog geen halve waarheid.

Begin 2016 deed de Raad van State uitspraak, wat niet thuishoort bij de jaarrekening 2015. Nieuwe informatie kwam boven tafel. “Wat betekent dit voor de organisatie, rechtmatigheid, de jaarrekening 2016, 2017?”

Wij zijn gestopt verder te lezen. Ernst & Young maakte een ordentelijk verslag.
Als je het goed leest, zie je wat er niet kan worden gezegd, omdat die informatie ontbreekt.
Noodzakelijke informatie om Eindhoven behoorlijk te besturen. Behoorlijk bestuur ontbreekt.
Alle politieke ruimte als raad benutten en invullen ontbreekt momenteel. Verandert dit? Dit hangt af van de mate waarin u, de raadspolitiek, ingrijpt en uw verantwoording neemt.

U begrijpt het al. De komende periode zult u meer van ons gaan horen. De ruimte is door u gecreëerd. Het is nu een kwestie dat de ruimte gaat worden ingevuld. De weg hier naartoe is begonnen. We wensen u veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groet,


P. Struik namens een  aantal politiek bewuste burgers


Cc: Een afschrift van deze brief gaat naar diverse politieke groeperingen, belanghebbenden.