maandag 2 november 2015

Meer dan 18 miljoen liter teer...

De balans

De Raad van State zitting van 28 oktober voor het NRE terrein milieudossier is geweest.
Hoe dit ging? Je moet keuzes maken. In de voorbereiding en tijdens het proces.
Of wij het goed hebben gedaan, moet blijken wanneer de uitspraak is geweest.
Zelf had ik de keuze; spreekt mijn advocaat of spreek ik. De advocaat sprak, had een meer technische pleitnota, goed betoog.
Daardoor hoefde ik mijn eigen pleidooi niet uit te spreken.

Om de balans op te maken, onderstaand een samenvatting van een deel dat ik eerder heb ingediend of wilde uitspreken.
Feiten die wij enige weken geleden inbrachten in dit dossier. Bekend bij wederpartijen, waarop niet werd gereageerd anders dan met de mededeling: “Wij hebben het niet ontvangen, het zal nog bij de post moeten zitten..”

Historie-lozen

Het was een aanvulling op het eerdere dossier, dat wij voorafgaand aan de zitting stuurde. Waarbij ik aangaf dat o.a. in 1980 het NRE terrein is schoongemaakt. In opdracht van de Gemeente. Wij beschikken over dit dossier. De bovenste laag grond werd gedumpt in de omgeving. Ook werd grond gedumpt bij het waterleidingbedrijf aan de Aalsterweg.

Het resultaat was: Een schoon en teer-vrij NRE-terrein.
Weet u wat er daarna is gebeurd? Vijf jaar later zat de teer er weer (archief rapport 1986).
Teer beweegt, is mobiel. Teer blijft opkomen tussen de tegels en zandkorrels door. Dossier details die verdwenen..

18.250.000 Liter teer

Wat bleef mij verder bij?
De "vondst" van meer dan 18.250.000 Liter teer in dit dossier.
Hoe dit zit? Ik leg het u uit.
 1. Er was een gasfabrieken productietijd van zo’n 75 jaar.
 2. Er waren veel (gas)fabrieken. Men produceerde per dag 5000 liter teer (bron: archief), 7 dagen per week, 365 dagen per jaar door.
 • Aanname.
Stel dat in de hele geschiedenis (75 jaar, bron archief) de fabrieken 10 jaar op volle productie hebben gedraaid. Vergeet de 75 jaar. Vergeet alle overige vervuilende stoffen (benzine, naftaleen, benzeen, fenolen, olie, lood, etc.).
 • De rekensom is simpel.
5000 L per dag x 365 dagen x 10 jaar = 18.250.000 Liter teer.
 • Een topprestatie.
Een topprestatie is: voor 99% geen fouten maken in je productieproces. Dus 1% morsen.

Eén procent = 182.500 Liter teer in de bodem van het NRE terrein.
Dit is alleen nog maar teer.

Het moeras Eindhoven

Wat wij niet hebben behandeld is een vervuiling op honderd meter diepte van minerale olie. Hoe zit het daarmee?
Provincie Noord Brabant meldt in haar Beleidsnota Bodem: “Eindhoven heeft een minerale olievervuiling op honderd meter diepte.” Honderd meter!
Waar is deze olie-spot exact gelegen?
Misschien kan het Waterschap De Dommel of Brabant Water ons hier meer over vertellen. Gemeente Eindhoven of de ODZOB melden ons niets.

Gelukkig is het NRE milieudossier minder complex.
Vanuit het grondwater, beek de Laak, rivier De Dommel stroomt alles naar de Noordzee als het niet tussentijds bezinkt. Maar dat is voor andere organisaties. Zaak dus opgelost.

donderdag 22 oktober 2015

Raad van State: vastgoeddossier Picuskade

Vandaag was de zitting bij de Raad van State. Bezwaarmakers hadden 5 minuten de gelegenheid om een toelichting, aanvulling op de situatie van dit dossier te geven. De vervelende zaak waarin wij zijn beland, kwam bloot te liggen. Hieronder één van de vier uitgesproken teksten.
 
 
Inspraak P. Struik dossier bij RvS Picuskade 201505045 1 R6

Raad van State, Den Haag, 22 oktober 2015
 

Geachte Raad en aanwezigen,

"Kun jij jezelf in de spiegel aankijken, als je 'het' niet zegt maar voor je houdt"; zei een collega tegen mij, toen wij het over het onderwerp “Picuskade” hadden.

Iedere keer kom ik tot de conclusie dat dit niet zo is. Ik kan het niet, door het niet te zeggen. Voor mij te houden. Nog steeds niet en hopelijk nooit. Dit betekent dat wij, ik, hier nu sta. Tegenover elkaar. Anders dan dat ik altijd heb willen nastreven in de nieuwbouw en ontwikkel trajecten die er spelen in onze buurt.

We mogen het niet over de historische fouten of fraudes hebben. Dat zullen wij dan ook proberen te vermijden.

Dat schijnt bestuursrechtelijk zo te moeten en is nu ook goed, wanneer: “De Eindhovense politiek namelijk ook eerst met elkaar tot een uitkomst komt. Dit is door mij gevraagd in een brief aan de Raad van 6 oktober jongstleden. De brief welke in dit dossier is toegevoegd. Onlosmakelijk een integraal onderdeel is van het gehele besluitvormingsproces van mijn zienswijze/bezwaar en vervolg.”

Daarom kunnen wij vandaag eigenlijk niet verder. Wil ik de rechter verzoeken, geen uitspraak te doen, zolang de politiek niet tot haar eindoordeel is gekomen. Haar eigen oordeelvorming omtrent rechtmatigheid en onderzoek heeft doorlopen op dit dossier.

Wat opende mijn ogen indertijd?

Dat begon langzaam en startte op 29 augustus 2012. Het eerste moment dat burgers met de Gemeente Eindhoven, Wooninc + haar adviseur Laride om tafel zaten.

Wat mij bijbleef, was de ongekend felle reactie van de directeur van Laride toen het bestemmingsplan proces door ons werd geschetst.
Het tot stand komen van o.a. de bebouwinghoogte de revue passeerde en de kwaliteit van overige eisen. Alles uit de voorontwerpfase van het bestemmingsplan was verdwenen.
Alles dat met de buurten en Raad in 2006 was vastgesteld.

Wat wij niet wisten, was hoe dit vaststellingproces van het bestemmingsplan tot stand was gekomen. Wij waren blond, geloofden in een betrouwbare Gemeente Eindhoven. Nu is dit anders. Helaas.

Desondanks of misschien wel mede daarom blijf ik toch hameren, om een politiek bestuurlijke "change" van handelen te bewerkstelligen.

Dit gaat alleen, wanneer u als rechtscollege die ruimte biedt. Of dat u, de Gemeente Eindhoven met een aanvullende opdracht naar huis stuurt. Dat, of een andere uitspraak is aan u, als verantwoordelijke rechtsorde.

Waarom zijn er tussentijds zoveel vragen aan mij niet beantwoord?
Vragen die wel bij de Uitwerkingsregels horen of daaraan vooraf gingen.

Of in de zogenaamde “samenspraak” fase de afgelopen jaren.
De ‘samenspraakfase’, waarin ik en andere buurtbewoners o.a. met de Gemeente en Wooninc om tafel zaten. Wooninc liet zich vaak vertegenwoordigen door adviseurs.
Alles draait om geleend gezag en afgeschoven verantwoordelijkheid.
Dit was alles helemaal geen begin- of samenspraak proces.
Nul zaken vanuit burgers zijn overgenomen.

Veel vragen in zowel voor - en tijdens de latere zienswijze fase zijn niet beantwoord.

Wel zijn burgers tussen de straatdelen in de wijk in de laatste fase uitgespeeld, doordat Wooninc niet met de buurt wilden spreken, maar alleen met de aanwonenden.
Dit terwijl het geplande bouwwerk vanuit vier buurten te aanschouwen, niet te ontwijken is.

Waarom is er niet gereageerd op mijn inhoudelijke bezwaarpunten in bijvoorbeeld de Watertoets? Een toets die ik vaker controleer in mijn werk bij Rijkswaterstaat.
Een Watertoets met foutieve calculaties.

Waarom heeft men ‘het Keur 2015 Waterschap De Dommel’ niet gebruikt, het lijkt wel genegeerd?
Waarom ondergraaft men bestuurlijke kaders/regels die er gelden voor waterbouwkundige werken, profiel van vrije ruimte geldend voor een A-water, etc.

Waarom heeft de Gemeente Eindhoven niet adequaat gereageerd op mijn verzoek op 8 juli 2015 tot directe stillegging & handhaving, omdat de bouwer in opdracht van Wooninc voor een tweede keer tijdens het broedseizoen jong broedsel en vogels aan het vernietigen was door de resterende vijvers dicht te gooien?

Ik moest de wethouder in gebreke stellen, voordat er werd gereageerd door een eindverantwoordelijk ambtenaar handhaving; de heer Frank.
Hij meldde: “Vanuit toezicht en handhaving van de Gemeente Eindhoven is zij niet bevoegd activiteiten op grond van een eventuele overtreding van de flora en faunawet zaken stil te leggen. Er is een bouwinspecteur geweest en die heeft geconstateerd dat er geen WABO-vergunning plichtige activiteiten werden uitgevoerd.” En zo ging het nog even door.
Men dacht niet aan WABO artikel 2.2.
 
Gemeente Eindhoven heeft geweten dat op 1 juli 2015 jl. de Wet natuurbescherming is aangenomen en haar rol groter is geworden.
Dat dit directe gevolgen had voor het project Picuskade. Zie ook bijvoorbeeld artikel 10.7 uit een omgevingsvergunning.
Daarnaast is met het invoeren van de WABO de natuurtaak bij de gemeenten versterkt.
 
Het is van zeer bedenkelijke aard dat, ik noem dit; “het wegkijken van de Gemeente Eindhoven”, wederom gebeurde. Net nu de nieuwe wetgeving is ingegaan.
 
Dan te weten dat ambtenaren alleen maar uit het raam hoeven te kijken, om te zien dat deze natuur werd vernietigd. Hun kantoor grenst aan dit perceel.

Nadat ik, op mijn vraag aan zowel Gemeente Eindhoven als vanuit Wooninc niet het geactualiseerde Flora & Fauna rapport mocht ontvangen, wist ik genoeg.
De Rijksoverheid zou ingrijpen. Dat is gebeurd.
Wooninc is beboet voor overtredingen uit april 2015. Wij kunnen u deze stukken niet verstrekken en laten toevoegen aan het dossier, maar ze horen er wel bij.

Ook het college zou moeten worden aangesproken. Zij is in gebreke gebleven in het uitoefenen van haar functies op deze onderdelen.

Echter het college zit middels een overeenkomst in dit bouwproject. Deze anterieure overeenkomst die onderdeel uitmaakt van het bezwaarproces, waarna wordt verwezen en die je niet kunt lezen.

Waar ik als burger nooit iets van heb kunnen vinden. Zelfs niet heb kunnen inzien. Op meerdere punten en momenten heb ik niet over een juist dossier kunnen beschikken.

Met als gevolg een aantal vragen:
1. “Is de kade/dijk, Kanaaldijk Noord, (die) begin jaren ’90 onrechtmatig (is) gevuld met zeer vervuilende bodemvreemde stoffen uit o.a. het NRE Gasfabrieken terrein;
2. nu wel of niet verkocht aan Wooninc?
3. Wat heeft dit voor consequenties voor de beleggers die het project Picuskade weer kochten van Wooninc?”
4. Wat betekent dit voor de volksgezondheid?
5. ketenaansprakelijkheid en;
6. de ontstane rechtsonzekerheid?

Hoe ga je bouwen, terwijl je weet dat je zowel op, als direct naast, met extreme vervuilingsbronnen zit, die meer dan 1000 maal de Wettelijke Interventiewaarde overschrijden? Waarden die uit onderzoekrapporten zijn verdwenen.
Grondoppervlak dat zowel in het project Picuskade als het NRE terrein wordt gebruikt. Dubbel dus.

Dit college acht ik verantwoordelijk voor de puinhopen die nu zijn ontstaan.
Nog voordat er is gebouwd.
En dit alles komt door, laten wij het eufemistisch samenvatten;
“Afspraken in het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst.”

Geachte rechters, aanwezigen, ik wil het hier voorlopig bij laten. Dank u.

zondag 18 oktober 2015

Misleiding, onrechtmatige daad. Brief aan de Gemeenteraad van Eindhoven.

Op 6 oktober jongstleden is de onderstaande brief geschreven en verzonden naar de voorzitter van de Raadscommissie Ruimte & Vastgoed.

Wij hebben begrepen dat de brief is gelezen. Aan het College is gevraagd te reageren.
De onderstaande brief gaat over een bijzonder vastgoed dossier waar al vaker over is geschreven.


Wordt vervolgd.

zondag 4 oktober 2015

Nieuwsbrief 4 oktober 2015: Voortgangsbericht over Picuskade en het NRE-terrein

Beste buurtgenoten, lezers,

Al een lange tijd is er niet gemeld, wat er zoal gebeurt binnen of buiten de wijk de Laak met betrekking tot burgers die zich hebben verdiept in de dossiers “Picuskade” en “NRE-terrein”.

Aangezien er veel vragen komen, zullen wij u zo goed als mogelijk informeren in dit stadium of later.


Picuskade:
-      22 oktober 2015 naar de Raad van State.

Nadat de zienswijzen uit december 2014 van alle bewoners op alle punten begin mei waren afgewezen door de Gemeente Eindhoven, heeft een deel van de bezwaarmakers gezegd eerst door te gaan naar de Raad van State.

Dit betekent dat er weer verschillende bezwaarschriften zijn geschreven door individuele burgers. Een scala van verweer is geformuleerd, iedere burger om zijn/haar eigen moverende redenen.

Belangrijk moment is nu 22 oktober 2015. Die dag staan partijen bij de Raad van State.

Hoe dit verder gaat, zult u mogelijk via de media vernemen, wanneer zij dit interessant genoeg vindt.

Mochten zich nieuwe ontwikkelingen op dit zeer bijzondere vastgoed dossier voordoen, zullen wij ons mogelijk melden. U zult begrijpen, gezien de huidige situatie, dat er nu niet altijd inhoudelijk kan worden ingegaan op individuele vragen.

Wel melden u dat de Algemene Inspectie Dienst met dit dossier bezig is. Ook de projectleider vanuit de Gemeente is gewisseld. Op diverse verzoeken vanuit burgers, middels brieven of WOB verzoeken wordt niet goed gereageerd. Handhavingsverzoeken zijn ook terzijde gelegd.


NRE-terrein:
-      22 september begon de politiek te schaken.
-      Een nieuw bestemmingsplan.
-      28 oktober 2015 naar de Raad van State.
-      Disputen als teervlekken.

Op 22 september jl. heeft de politiek vergaderd over de onmogelijkheid waarin Fifth en initiatiefnemers van het NRE-terrein belanden, wanneer je als nieuwe eigenaar de (rest) vervuiling cadeau krijgt, nadat je met de Gemeente hebt afgerekend. Uniek in Nederland.

De wethouder heeft plechtig beloofd haar morele plicht uit te voeren. De sanering in één keer uit te willen voeren en gaat hier budget voor vragen bij het College.

Er is nog helemaal niets afgesproken. Ook moet de wethouder nadere verantwoording afleggen over de ongebreidelde projectuitgaven, waar geen inkomsten tegenover staan. O.a. de PvdA wil een go/no-go moment gaan bepalen voor het hele NRE-terrein dossier. De politiek wil zelf schaken en niet meer buitenspel worden gezet.

Op de publieke tribune is met ongeloof geluisterd naar de antwoorden en andere uitspraken.
Bij ons is een beeld van chaos, onkunde en wanhoop blijven hangen.  

De zeer brede weerstand die in de Raad is ontstaan over het geklungel en risico’s die nu of in een later stadium worden gelopen, worden door de PvdA, VVD, SP, OAE, CDA, CU en LPF broederlijk gedeeld.
Wij zien de politiek nadenken. Zij gaven een eerste of misschien wel laatste signaal.
 
Een nieuw bestemmingsplan.
Eén dezer weken wordt er voor het NRE-terrein een nieuw bestemmingsplan ingediend meldde de wethouder bijna vrolijk.
Men startte “Utopia” dus zonder regels en wil nu met een bestemmingsplan de weerstand van de burgers gaan breken. Niet bijzonder. Gewoon oud gedrag.
Wat dit verder betekent weten wij nog niet. Waarschijnlijk gaat er weer veel energie verloren in nieuwe procedures die te zijner tijd zullen starten.

28 oktober: de dag van het milieudossier.
Het zogenaamde koepelsaneringsplan dient dan bij de Raad van State. U kunt van ons nieuwe informatie hierover verwachten.
Er wordt momenteel nagedacht, hoe wij dit met de omgeving zouden willen delen om ook een juiste interactie te bewerkstelligen.

"Wat is namelijk participatie?"
Participatie = een goed bestuur en een werkende organisatie.

Disputen met burgers ontstaan niet bij een juiste vorm en/of werking van participatie.

Voor het NRE terrein is dit mislukt en betekent dit, los van de nog te starten nieuwe bestemmingsplan procedure, dat er momenteel disputen tussen de Gemeente en burgers zijn. Te weten voor de gebouwen: 2, 3, 5, 6, 7, 17.

Disputen zijn net teervlekken.
Ze kleven, “stinken” en zijn mobiel. De Gemeente Eindhoven houdt de disputen zoveel als mogelijk klein. Procedures worden gerekt en zeer vertraagd doorlopen.

Uiteindelijk gaan alle procedures wel of niet naar de Rechtbank, wat weer afhangt of burgers wel of niet voldoende zijn gehoord in hun bezwaar.

De huidige bezwaren die door een scala van burgers is geuit, uit allerlei straten uit de buurt rondom het NRE-terrein betreffen punten als; verkeer, parkeren, horeca, overlast, milieu, groen, rechtmatigheid, juridische kaders, inspraak, etc., etc.

Mocht het tot slot nodig zijn, zal met nieuwe informatie over deze dossiers naar buiten worden getreden, richting de buurten en overige belanghebbenden.

Wij vertrouwen erop u hierbij voorlopig volledig te hebben geïnformeerd, namens de verschillende bezwaarmakers op de hierboven beschreven onderwerpen.
 
U mag ons altijd mailen of bellen, wanneer u nog vragen heeft, informatie wilt aanleveren, ons financieel - of met kennis wilt ondersteunen.

Met vriendelijke groet namens de verschillende bezwaarmakers,

 
P. Struik

dinsdag 15 september 2015

Hoe verder met het NRE-terrein? Extra bijeenkomst Eindhovense politiek: 22 september 2015.

STOPT FIFTH-NRE?
In het Eindhovens Dagblad van 29 augustus 2015, staat dat de horecazaak Fifth eind dit jaar stopt. Relaties met het projectteam zijn verstoord. Juridisch, budgettair is het plan niet mogelijk. Geen financier die hierin wil meegaan.

Meer en meer lijkt er aan het oppervlak te komen wat bijna ongeloofwaardig klinkt. De kartrekkende ondernemers, die naar nu blijkt al sinds 2010 hiermee bezig zijn, zijn aan het lijntje gehouden. De kabel, zo sterk als de zwakste schakel, is geknakt. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Treurig.


"DE BRIEF..."
Zoals de Werkgroep Picuskade/NRE in 2013 en 2014 ook al voorspelde en uitsprak naar de wethouder en het projectteam: "Als er niet volgens een structuur en planmatige aanpak wordt gewerkt, crasht zo'n complex herontwikkelingstraject."
Iedere keer werd de Werkgroep genegeerd, als 'gekke Henkie' in de hoek gezet. Er is nu dus gebeurd wat wij voorspelden.

Nadat de Werkgroep merkte voor zéér "opportunistische" doelen te worden ingezet, heeft zij zich gedistantieerd en juridisch ingedekt. Op de brief, gericht aan het college, is nooit volledig gereageerd. Feitelijk is de brief nu weer actueel. Naar nu blijkt, lijken Werkgroep als ook de karrentrekkers van Fifth op een soortgelijke manier te zijn behandeld.
Bijna de hele politieke linie zweeg in de zomer van 2014. Men was nog niet zover. De belangen lagen anders. Burgers tellen anders, dan partijen die geld moeten genereren.


HISTORIE IN 5 MINUTEN.
Daarna volgde het inspreken in de Raadscommissie Ruimte & Vastgoed op 26 augustus 2014.
In 5 minuten passeerde de zwarte gasfabrieken en NRE speculatieve historie. Er werd tot slot een zeer giftige vloeistof getoond die zich verspreidt door de bodem in de buurt.
Er werd er een hulpvraag aan de politiek gesteld, die de politiek niet herkende.
"Help ons! Wees transparant. Eerlijk, volledig. Herstel de verschillende tekortkomingen nu het nog kan!"
Weer zweeg een grote groep politici. Burgers, buurten waren weer niet relevant.
Of was het onkunde, angst? Iedereen had zo zijn redenen om wel of niet te reageren. Dat is politiek. De ene dag ben je de held, het volgende moment schopt men je in de teerput en word je met pek en veren weggestuurd.


DISPUTEN, GELD EN VERSPILLING.
Ondertussen zijn er afgelopen jaar allerlei disputen met burgers ontstaan die de politiek niet kent. De verbondenheid is op meerdere fronten uitgehold en grotendeels weg.

Picuskade & NRE; het is verworden tot een (t/b)eerput dossier.
Eén zeer complex dossier. Ze zijn gelijkwaardig. Door de zwijgende politiek van afspraken, het niet adequaat handelen, is naar het lijkt nu veel beschadigd of zelfs geklapt.
Ambtenaren met kennis van zaken, zijn gesteld voor een onmogelijke opdracht. Dat leidt er toe dat rechters mogelijk gaan oordelen.
Nog meer geld zal er worden verspild en verdere schade wordt aan partijen berokkend. Zonde.


ROERT DE POLITIEK ZICH? 
Ondertussen begint de politiek van links tot rechts na te denken. Het (t/b)eerdossier staat op het vuur. Partijen gaan vragen stellen. Erg laat, maar nog niet te laat. Zie het artikel uit het Eindhovens Dagblad van 1 september 2015.
Vervolgens op 10 september 2015.
Een opinie artikel, eerste reactie vanuit de politiek / Henri van Abbe Stichting: Opinie - Visie op prachtig gebied NRE-terrein in Eindhoven ontbreekt.

Gelijktijdig op 10 september 2015 een tweede opinie artikel, reactie vanuit de professionele herontwikkelingshoek voor oude industrieterreinen: Opinie - Herontwikkeling van NRE-gebied in Eindhoven complex en diep tragisch.


HOE NU VERDER? DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015.
Op dinsdag 22 september van 16.30 tot 18.00 uur is er een extra openbare vergadering in het Stadhuis van de commissie Ruimte & Vastgoed. Onderwerp: NRE.

Zie: www.eindhoven.notudoc.nl hier vind je de agenda en alle politieke vragen die zijn gesteld door de PvdA, D66, VVD, CDA en OAE. Geen misselijke vragen.
Wij zijn benieuwd hoe het verder gaat.

Wil je weten of en hoe de politiek echt reageert? Kom luisteren. Spreek politici aan. Politici zijn mensen en zij leren ook. Ons geloof is nog niet helemaal weg.

woensdag 22 juli 2015

NRExit. "Eigen politici eerst!"

De kreupele en blinde banen zich een weg over het NRE terrein.
Kreupel als hij is, blijft die aan de teer plakken. Teer dat tussen de straatstenen omhoog komt. Uniek in Nederland.

"Komt door de warmte", zegt de blinde. "Dat zei die Wethouder op het stadhuis van Eindhoven in 2014. Iedereen gelooft haar natuurlijk. Ze hangen bedwelmd aan haar ..."
"Ja, ja, zo is het wel genoeg", zegt de kreupele. "Ik ben visueel ingesteld!"


Vloekend probeert hij zich los te wrikken door woest naar links en rechts uit te halen. Niet dat dit helpt.
Natuurlijk niet! Wat dom!
En redelijk middendoor? Tja dat lijkt altijd al onmogelijk te zijn..

De blinde is middendoor abrupt tegen een nieuw soort bestuurlijke Derde Wereld Oorlog bunker gelopen en ligt uitgeteld op het onkruidloze midden van het NRE terrein.
Een goedkope restpartij van tegels belemmert de doorgang.
De design bunker is afgedekt met 'schoon zand' en wat uitgedroogd groen.

Zoekend naar de blinde geleide stok en deze niet meer kunnen vinden, laat de kreupele de blinde in het ongewis.

"Eigen politici eerst", sist hij binnensmonds.
"Jij? Je bent kansloos in je politieke ambities", zegt de blinde, die een ultra scherp gehoor heeft.
De kreupele gebruikt ondertussen de blinde geleide stok om zich te bevrijden uit de alles omvattende, eindeloze berg teer die alles verlamt.

De teervelden van Eindhoven. Het opnieuw delven is de oplossing van het huidig financiële gebrek.
In eerdere tijden werd er 5000 kilo per dag geproduceerd. Dag in dag uit. Jaar in, jaar uit.
Dus in de bodem hier, wil het wel omhoog komen in deze omgeving.

De kreupele tikt met de stok de blinde op zijn rug.
De blinde ligt nu half zoekend in het nieuwe brandhout.
Iets dat de Gemeente Eindhoven verkoopt als 'robuust groen'.
Een mooi gesubsidieerd verspillende boodschap. Wel één die goed bekt in een pillen slikkende gemeenschap die zegt duurzaam te leven.

Bevrijd uit de benarde posities op het NRE terrein, van pek en alle veren ontdaan, worden de nieuwe routes bepaald.
De doelen zijn helder. Wat er gaat gebeuren, is voor later. Ondanks dat later al lang is begonnen.

Eerst gaan de buurten op vakantie. Bruisende 'nieuwe' energie opdoen. U hopelijk toch ook?

Wij wensen u een fijne vakantie. Zonder teer op het strand.


 

dinsdag 30 juni 2015

Doorsmeer Eindhoven

Daar zaten we weer. Aan tafel. Met een stuk zelf gebakken taart.
 
Over een maand of minder, bedacht ik me, dan eet ik weer dagelijks taart. Maken we hier weer de jaarlijkse buik(k)ramp mee.

Al dat fruit uit eigen tuin. Schone grond, VOCL of niet. Het moet allemaal worden verwerkt. Zo gaat dit nu eenmaal.
 
 
 
"Eten zult u 't kreng*!" (*Zo bedoel ik het niet lief. Maar 't bekt lekker).

En daar ga ik dan. Dag in, dag uit.
We beginnen 's morgens met pruimenjam.
Tussendoor - de hele dag door - pruimen eten. Als tussendoortje.
's Middags ontsnap ik er aan. Kaas is mijn deel.
Maar 's avonds, 's avonds dan gaat het feest verder. Ben ik weer de Sjaak. Voor de variatie: Een pizza met pruimen en gelukkig ook met kaas.
En dan, een toetje met: Pruimen!
Een toilet: Vol met pruimen. Niet te pruimen.  Het voelt als smeerolie.

Smeerolie oogt zuiverder hebben we gezien, na bezoek aan een laboratorium.
 
Zou het daarom misschien straks toch nog goed komen? Tja.

Zou het daarom zo goed gaan met ons allemaal in de buurt?
Dat wij dit niet eerder zagen domme burgers! Wat stupide!
 
Wij zijn natuurlijk, oh wat stom van ons; "De smeerolie van Eindhovens meest duistere politieke dossiers."
En wat nog meer?
Die lui uit de wijk De Laak?  Oh, die zijn niet te pruimen. 
Zure, gedroogde pruimen. Ze bruisen niet.
"We zullen ze nog een keer doorsmeren.."
 
 

woensdag 10 juni 2015

"Hoe zou het zijn?"

Ontspannen in een ligstoel, sta ik onder spanning. Tot diep in de nacht heb ik zitten typen en doen we research.
Mijn vrouw schudt vaker haar hoofd de laatste tijd. Zij is de gulste en begrijpt dat dit therapeutisch werkt, tijdelijk is.

In de vorm van een banaan, in mijn ligstoel, type ik weer.
Dag in, dag uit. Als een verslaving. Denk terug en kijk vooruit.

Eindeloze luchten. Een helder artikel.

Hoe zou het zijn als ik hier nooit was komen wonen en ik kijk omhoog. Dagelijks de schilderrijke luchten van de kust had kunnen blijven aanschouwen. Met een frisse stramme wind in mijn gezicht.

De blik, het beeld, is nu anders. En straks wordt dit zicht nog verder verstoord. Is het verstoord omdat wij accepteren dat, zwijgen, misleiding een soort norm schijnt te zijn geworden?
Ons collectief bewustzijn lijkt op sterven na dood te zijn. Egocentrisme hoogtij viert. En een vreemde vorm van angst, regeert velen.
Na zeven magere jaren schijnt de economie weer aan te trekken, hoor ik door de radio. Misschien komt iedereen meer 'los'. Gaan we met elkaar in gesprek komen en hopelijk ook echt meer delen.

Ik lees het artikel van Ger Groot; "In Nederland heet 'corruptie' hoogstens fraude". Leg de krant weg en denk na.
Pak de krant, lees het nog eens.
Kijk naar boven. Sla de krant dicht.
Blijf staren. Denk. Ontspan.

"Hoe zou het zijn?" Als iemand zijn mond open doet? Als er iets op straat komt te liggen? Als er iets boven komt?
As..."As is verbrande turf." Zuur. En dat is speciaal.

Ik pak de laptop weer. Ga typen. Nog even wat mails en stukken lezen. Politici, vrienden bedanken. Er kantelt iets.
Informatie verwerken. We komen er wel. Zo zal het dus zijn.

vrijdag 22 mei 2015

Schaatsen, groen = Verspillen. Recht praten wat krom is = Bedrog. NRE terrein: Een BMX parcours!

David en ik zaten gisteren weer eens aan tafel. We lazen wat hippe artikelen, over de design stad in de hak van Nederland.
"Het gonst in de buurt", zei ik. "Het schijnt zo te zijn dat de Gemeente veel geld over heeft".

David keek mij aan. Stopte met het onderzoekend peuteren in zijn neus. "Lul niet man. Verspilling en bedrog bedoel je!"
"Wat bedoel je daarmee? Dat jouw peuteren efficiënt is?"
"Ja!" David sloeg het Eindhovens Dagblad open en liet mij de actualiteit zien. "Dit college sluit de schaatsbaan!"

"Heel begrijpelijk, maar niet zeker", zei ik. "Het geld is op. Het businessmodel Eindhoven stopt, werkt niet meer." "Wat ze doen, is simpel maar listig", zei ik.

Voorbeeld. "De Gemeente zit financieel zwaar in Strijp-S. Dat zei de accountant in 2013 al. Risico: € 60 miljoen. Toen...

"Het college hoort ondertussen de vrolijke schaatsers aan, maar gaat niets doen. Let op.
Dit college slijpt haar eigen ijzers... Kluunt gewoon door.
Door nu die skaters naar de oude schaatsbaan te loodsen, kunnen ze dat 'Area51' gevalletje slopen. Eindelijk extra betaald parkeren invoeren of weer nieuwe flats bouwen. De kompanen 'bouwwereldvrienden' zullen tevreden zijn. Zelf blijft men op het pluche zitten."
David vloekte. "Als dat echt waar is, dan is dat echt bedrog!"
"Het is maar hoe je het bekijkt David", zei ik. "Men zegt in Eindhoven dat dit politiek is."

David wreef woest over zijn wang, schudde zijn hoofd. Zijn krullen golfde donker ondoorgrondelijk.
"Ik dacht meer aan die andere wethouder", zei David. "Die stond recentelijk een partij ouderwets te liegen. Recht lullen wat krom is!"
"Wie dan", vroeg ik? "Die van vastgoed, die nog contracten heeft in guldens.. Die zei iets totaal anders dan normale burgers namelijk wel zien, lezen en begrijpen." "Dat je vandaag de dag op vastgoed afboekt en je verlies neemt in deze tijd!"
"Nee, dat 'menneke' hield een broodje aap verhaal. Onbetrouwbaar. Ik vraag me echt af of hij ooit zijn school heeft afgemaakt!"

"Nou ,dat is wel weer genoeg zo David, voor vandaag, je bent lekker positief!" "Jij wilt overal vijanden maken, hé!"

"Nee man, 'ze' zijn echt dom! Kijk; wat zie je hier? Een foto uit 2013, gewoon hier in de buurt."
 
Dat is de Dommelhoefstraat waar een boom stond. Juist ja: De Gemeente onderhoudt het groen slecht. Deze viel om. En wat doet de Gemeente Eindhoven? Zij doet haar plicht, en maakt de stoep definitief dicht... "Het is alweer twee jaar geleden."

"En dan deze twee foto's", zegt David. Mei 2015.
"Betaald parkeren op het NRE terrein wordt ingevoerd. Kijk bij die zandbergen staat een automaat." "Wat doen die zandbergen op dat zeer ernstig vervuilde NRE terrein, vroeg ik?"

David: "Die ontzettende @#U#@*S! zetten bakken met groen en modderig zand op één van de giftigste terreinen van Eindhoven!" Dat spoelt uit, #$%RE#^%T!


"Weet je wat dit betekent, David?" Ik lachte vanwege de kneuterig, troosteloze aanblik.
"Het lijkt op een skate of BMX parcours. Wouw! Probleem van het college opgelost! Ik zit er helemaal naast!"

"Ja, natuurlijk", siste David met zijn rode kop. "Verspillen en nog meer list en bedrog plegen!"
Die schaatsers moeten dit zien! Er gaat zo voor meer dan € 50.000,- worden verspild!
Ze zetten het hele terrein vol...!

Ik bleef maar lachen. "Het komt goed David. Dit gaat ons echt alleen maar helpen, geloof me. Het is tijdelijk."

maandag 20 april 2015

Een zee van PSV. De Spechten spelen de bal.

Het was het seizoen 1941 -1942. Het was oorlog. De Spechten wonnen van PSV. Hier in Tongelre glunderden ze. Geschiedenis...
De Spechten gingen richting Tongelrese Akkers. Misschien was dat de doodsteek. Ook in die buurt was een giftige gasfabriek. Ze overleefden het niet..

Zaterdag gingen we kijken bij de finale. Nu moest het gebeuren. Zeven jaar crisis. Zeven magere jaren.
Het stadion vibreerde. Wij controleerde de tribunes. Enthousiaste mensen. Bier stroomde zo snel als de harten klopten. "Boeren, boeren!" "Kampioen! Kampioen! Kampioenen!"
 
 
 
Bestuurders op de hoofdtribune genoten volle teugen. Het volk lag voor één dag, misschien zelfs een heel weekend, aan hun voeten!

De PSV-vastgoeddeal deed haar werk. Eerder dan gedroomd. Het geld stroomde rond. Zo snel dat je het niet kon vastleggen. Was het net als de bal?
 
Nee, het was terecht. Met heel veel liefde voor sport, clubharten en meer werden de prijzen uitgereikt. Een weekend lang.

Maandag werd het plastic weggeveegd. Deze olie wordt wel hergebruikt. Wat achterbleef was het slagveld van de overwinnaars. Een overwinning met een doorlooptijd van een jaar? Of langer? Wie 't kan zeggen, is de echte winnaar.

In politieke termen bezien, is één jaar waanzinnig lang. Politiek is dagkoersen. Ieder voor zich. Dealen, dealen, dealen.
Inhoud doet er niet meer toe. Alles voor de winst.
Rust en controleren is het belangrijkste adagium geworden.
Het oog van de storm is belangrijker dan de storm zelf.

Een echte kapitein, leest de barometer. Stuurt zijn schip door de zwaarste storm, blijft niet in het oog. Buigt af en zorgt voor een andere koers. Ook als dit langer is. Veiligheid boven alles.
Een rilling loopt over mijn rug bij het schrijven van deze alinea. Als je ooit de doodsgolf zag, in een storm.

De nieuwe Spechten doen als die kapitein op haar schip. Ze moet veilig haar bemanning en lading overbrengen. Reis na reis. Altijd.

De Spechten blijven hameren, worden niet moe. De buurt is als een donkere zee. Zijn ondoorgrondelijk en gaan alleen voor plaats één. Net als de voetballers.
 

donderdag 9 april 2015

Het is een privé tuin meneer. "Privé moeras Lakerlopen?"

Vanochtend werd ik gebeld. Eindelijk. Omdat je een blog hebt?
Als "eager beaver" te boek staat?
Het doet er niet toe, je wordt gebeld. Heel netjes. Door de Gemeente. De ambtenaar in kwestie kende het bewuste dossier niet. Ik probeerde positief te blijven en heb respect voor hem en zijn werk. Men was met de NVWA in gesprek.
Nee, de Flora & Fauna wet mocht inderdaad niet worden overtreden. Men zou gaan ingrijpen!

Later ontving ik een mail. Die maakte het niet duidelijker.
Deze tekst zullen we nu even niet herhalen. De gemeentelijk projectleider die ik probeerde te bereiken, nam tactvol niet op of had een vrije dag.

Ondertussen. De deur in de woonkamer trilde en het glaswerk in huis rinkelde zachtjes. Het klonk vredig. Een laag geluid vrat wat op...
En ik als 'eager beaver', tja dan moet je even kijken he. Sensatie...


Wat trof ik aan?
Een bulldozer die alles afgroef. Alle peilbuizen van de onderzoeken worden vernietigd. Het is schoon!


En de bulldozer maakte een berg. Om het vervolgens in de vijvers te flikkeren.

Alles moet vernietigd worden. Burgerparticipatie als eerste, liefst zo diep mogelijk weggestopt.

De bouw moet beginnen. Als je de vastgoeddeal nog kunt herinneren, weet je dat men nu bloedend leegloopt, waar men eerder extreem verdiende en mooie bonussen opstreek!
Maar dat is niet politiek correct, om daar nu over te beginnen in Eindhoven. Stil en zwijg.

Grondverzet werkzaamheden zijn geen bouwwerkzaamheden.
Je hoeft je niet aan regels te houden.
En de burgers wachten. Ze zijn (te) netjes. Conform de bestuursrechtelijke procedure. Wachten op wat gaat komen...

Nu het terrein grotendeels wordt geëgaliseerd, komt de oer-functie terug. Het goor.

Het moeras van de Lakerlopen gaat leven..
De vloeistof, we noemen het water, stroomt vrolijk bruisend en kwellend uit het voormalige gasfabrieken terrein: het NRE terrein. 
En het probleem, dat er niet is, bestaat dus niet meer.
Want; oude milieurapporten van het NRE terrein heeft de Gemeente irrelevant verklaard. 'Het' is er dus niet.
En het gaat zeer zeker niet de wijk in. Opgelost dus...

EINDHOVEN: VERNIETIGING van 't publieke domein? Vragen van burgers en handhavingsverzoeken negeren? "De teerling is geworpen."

Geachte heer, mevrouw,

Vorige week woensdag 1 april heb ik u een melding gestuurd met daarin enkele vragen, zie onderaan dit bericht en foto 1 en 2. Tot op heden heb ik hier geen enkele reactie van u op ontvangen.
Sinds deze melding zijn de werkzaamheden op het terrein gewoon doorgegaan.


Er is verder gegaan met het rooien en kappen van alle begroeiing. Op 7 april is verder o.a. een muur gesloopt die het terrein afscheidde van de vijver ernaast


7 april 2015. Slopen van oude bebouwing.

 
Vandaag is gestart met uitgebreide graafwerkzaamheden.

8 april 2015. Vervuilde grond roeren.

 
Alles wijst erop dat het terrein niet slechts toegankelijker wordt gemaakt, zoals de medewerker van Hurks vorige week aangaf, maar dat het terrein bouwrijp wordt gemaakt. Dit is werkelijk onbegrijpelijk, en wel om de volgende redenen:

Eén van de groep grote Canadese ganzen.

 
 • in en rond de vijver naast het terrein -onderdeel van het bouwplan- leven volgens een omwonende bioloog 10 à 11 vogelsoorten, nog los van de overige flora en fauna.

Grote Canadese ganzen en meerkoeten.

 
 • Het broedseizoen van een deel deze vogelsoorten is reeds begonnen maar is nu volledig verstoord;
 • de bodem van het terrein wordt grondig verzet terwijl er volgens uw eigen voorgestelde uitwerking van het bestemmingsplannen mogelijk sprake is van bodemverontreiniging en grondwaterverontreiniging. Bovendien zijn hierbij de gevolgen van de recente grondwaterstijgingen (zie ED 13-03-15) nog niet meegenomen;
 • er is nog niet eens een omgevingsvergunning verleend voor het voorgenomen bouwproject;
 • sterker nog, zelfs op de vele bezwaren van omwonenden op de voorgestelde uitwerking van het bestemmingsplan heeft u als gemeente na bijna vier maanden nog niet eens gereageerd;
 • wat u dan wél bent overeengekomen met grondeigenaar Wooninc, weigert u zelfs na een WOB verzoek vrij te geven.
Dit alles geeft mij een zeer verontrust en onveilig gevoel.
Kan ik nog wel vertrouwen op u als overheid, wanneer u niet alleen weigert openheid van zaken te geven, maar in dit geval zelfs verzuimt te handhaven op overtredingen?
Neemt u ons als omwonenden wel serieus, houdt u wel rekening met onze belangen en onze gezondheid?
Wat gebeurt er allemaal nog meer recht voor onze voordeur, waar we geen weet van hebben?
Ik vertrouw erop dat u per direct actie onderneemt en niet alleen aan mij, maar aan alle betrokken omwonenden, de ODZOB, Trefpunt Groen Eindhoven en desgevraagd de media en politiek uitleg geeft over wat er -pal naast het gemeentekantoor aan de Kanaaldijk- plaatsvindt. 
 

Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie.
 
Bewoners wijk De Laak, waar het Villapark onderdeel vanuit maakt.

PS: De brief is verzonden naar de Gem. Eindhoven, Trefpuntgroen Eindhoven, ODZOB, de NVWA en media.

 
Ik geef toestemming dat u en alle overige geadresseerden van dit bericht om de bijgevoegde foto's vrijelijk te mogen gebruiken.

*********************************************************************************************************
van:
 
aan:
cc:
datum:
1 april 2015 22:21
onderwerp:
Melding + WOB Bomenrooi NRE terrein/Picuskade - t.a.v. afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)
Geachte heer, mevrouw,
Vandaag zagen ik en enkele van mijn buren tot onze ontzetting dat het deel van het NRE terrein, gelegen achter het DAF museum, met een grote graafmachine volledig kaal gerooid werd. We zijn ter plaatse gaan kijken, hebben enkele foto's gemaakt (zie bijlage) en de medewerker van Hurks, die dit uitvoerde, enkele vragen gesteld. Graag willen wij als gevolg daarop van u antwoord ontvangen op de volgende vragen:
 
 • Was het vooraf bij u bekend dan wel gemeld dat dit terrein kaal gerooid zou worden?
 • Zo ja, kunt u aangeven wat hiervan de reden is geweest?
 • Is het u bekend dat tussen medio maart en 1 april voor de meeste vogelsoorten het broedseizoen is begonnen?
 • Is vooraf gecontroleerd door een erkend ecoloog of er op dit gehele terrein geen sprake was van broedplaatsen conform de Flora- en Faunawet?
 • Bent u er bekend mee dat het verstoren van broedplaatsen een overtreding is van deze Flora- en Faunawet?
 • Bent u er bekend mee dat het verstoren van holen van kleine zoogdieren tevens een overtreding van deze wet is?
 • Volgens het concept "Toelichting en regels - 1e uitwerking Tongelre binnen de Ring 2007 (Picus Kade)" en bijbehorende stukken is er sprake van matige bodemverontreiniging. Bij het rooien is de grond flink geroerd. Is hiervoor vooraf toestemming gevraagd aan de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant?
 • Bent u ermee bekend dat graafwerkzaamheden in verontreinigde bodem zonder toestemming van het bevoegd gezag in strijd zijn met de wet bodembescherming?
 • Kunt u ons aangeven welke acties u zult ondernemen wanneer bovenstaande niet volgens de geldende regels en normen heeft plaatsgevonden?
Noch de uitvoerend medewerker, noch de online informatiesystemen van gemeente Eindhoven konden ons op deze vragen antwoord geven, hetgeen wij erg verontrustend vinden. Graag ontvang ik daarom van u per omgaande antwoord op bovenstaande vragen, alsmede alle aanwezige documentatie waarover u beschikt inzake het rooien van dit terrein. Ik zal deze informatie vervolgens met mijn buren delen.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie.
 
Bewoners wijk De Laak, waar Villapark onderdeel van uitmaakt.
Foto 1: 1 april 2015.

 
Foto 2: 1 april 2015
 

dinsdag 7 april 2015

KAALSLAG, SLOOP en niet handhaven. "Eindhoven de gekste". 2e verzoek aan het bevoegd gezag.

Geachte burgemeester en wethouders, mevrouw, heer en gemeentelijke projectleider de heer Schepers,
 
 
Zie de bijgevoegde foto van dinsdag 7 april 2015 en foto van 1 april 2015 van het terrein Picuskade.

Sloopwerkzaamheden 7 april 2015

1 april... Vernietiging van bosschages en groensingels

 
Voor de tweede keer binnen een week, vandaag 7 april 2015, vindt er een mogelijke overtreding plaats op het toekomstig bouwterrein van het project Picuskade.
- Tijdens het broedseizoen vinden er sloopwerkzaamheden plaats.
- Zijn bosschages en diverse groensingels gerooid.
- Ook is de grond geroerd.
Hiermee is o.a. de Flora & Faunawet overtreden en ook de geldende bestuur procedure lijkt te zijn overtreden.
 
Vorige week is er een eerste melding gedaan door andere bewoners richting het bevoegd gezag, waaronder Gemeente Eindhoven en de ODZOB.
Tot op heden hebben betrokken partijen naar wij hebben begrepen nog niet gereageerd. Dit bevreemdt ons.
 
Daarnaast is door bewoners de groene club die burgers dient te vertegenwoordigen; Trefpunt Groen Eindhoven, op de hoogte gebracht. Ook hier hebben wij niets van vernomen. 
Tot slot is ook de NVWA door de burgers geïnformeerd.
 
Wij verzoeken u voor de tweede keer per direct te handhaven. Alle aanvullende maatregelen te nemen.
Buurtbewoners, (commissie)raadsleden en ondergetekende per omgaande schriftelijk te verwittigen m.b.t. de voortgang van alle genomen maatregelen.
 
Mochten er in het proces fouten zijn gemaakt, stellen wij u en/of betrokken partijen hiervoor in gebreke en/of aansprakelijk.
 
Tot slot willen wij u nog het volgende melden.
Alle bezwaarmakers zijn na de bevestigingsbrief vanuit de Gemeente Eindhoven begin januari 2015 op de binnengekomen Zienswijzen voor het project Picuskade, verzonden door burgers in december 2014, op geen enkele wijze geïnformeerd door de Gemeente Eindhoven omtrent verdere voortgang.
 
Meer hoeven wij u verder niet te melden dan dat de gang van zaken ons dus vreemd overkomt en mogelijk op of over de rand van het onrechtmatig handelen is.
 
In afwachting voor uw reactie.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
Namens de bezwaarmakers, P. Struik
 

 

zondag 5 april 2015

Mannen in oranje pakken. “Ik kom toch niet uit een Paasei?”

David komt geschokt binnen. “Ze zijn in de stad!” “Ik heb ze gezien en ze komen over het land en via het water van De Dommel.”

“Ga zitten David;” zeg ik. “Wil je thee?” Het vaste recept mompelt hij en friemelt gelijk met zijn mobiel. Ik weet dat het zover is. David zit er niet vaak naast.
Hoe gaan wij het ze uitleggen? Wat staat ons te doen?
“Hier, kijk!” Hij toont mij een foto. Ik versteen. “Holy fuck: Mannen in oranje pakken!”

 
David, gulzig als hij is, wil gelijk de thee drinken. Hij brandt zijn mond, trekt een apen-bek en ik denk na.
"Tja David, ze zijn terug", zeg ik. Dit is het volgende bewijs. Puzzelstukken vallen in elkaar.

Eerst lazen we, was IS geland voor een festival bij Strijp-S. Via een culturele geldstroom, gedekt uit de burcht, met het regulier politieke tumult. Dit alles had voor rumoer gezorgd. Dit is tegenwoordig de waarde en het niveau van cultuur. Eindhoven de gekste.

De burcht staat bekend om haar professionele handelen. Burgers spreekwoordelijk “koud-stellen” is niet moeilijk. De inquisitie schijnt op cruciale momenten in de geschiedenis van dit dorp, zelfs in de leer te zijn geweest, melden lokale historici.
Er gaat een rilling over mijn rug, kijk naar de black-tea.

Afijn, je moet over een uniek gen beschikken om erbij te kunnen horen en het ook te willen. Het is maar een klein clubje in Eindhoven toebedeeld. Periodiek sterft het uit en reproduceert het zichzelf. Een ander kenmerk is de zuidelijkere zwijgcultuur. Soms verandert de kleur. Zelfs in Eindhoven kan het beter worden. We moeten er maar in blijven geloven.

Ondertussen zit ik wel met David en zijn verbrande bek aan tafel. Wat nu?

David zegt; “We doen niet alles, dat is teveel. Is voor later.”
1.   We hebben mannen in oranje pakken met een natte dodelijke opdracht.
2.   We hebben mannen in schijnbaar witte pakken..
3.   Er schijnen ambtenaren te zijn, die niet de hele waarheid kunnen of mogen zeggen.
4.   De zwarte randen op dossiers zijn duidelijk.
5.   Ons is gemeld dat Strijp-S 100 x erger is dan het NRE-terrein.
6.   We weten dat de financiële verdienmodellen onder druk staan.
7.   We horen en lezen dat de verliezen oplopen.
8.   Posities worden geschaad als zaken naar buiten komen.
 
De vraag nu is simpel en complex tegelijkertijd. "Wat gaan we doen?"

David kijkt me aan. Pakt een paasei en bekijkt het. Het is alsof hij zich weer gaat branden en zegt: “De Paashaas en zijn paasei kennen vijf methoden.”

1.   Je kunt het ei begraven. Hopelijk komt het nooit meer boven. Vergaat het in de natuur. Vele partijen blij. Denk aan Strijp-S, NRE-terrein, maar we kennen ook andere voorbeelden.

2.   Je kunt het ei beschilderen in felle of camouflagekleuren. Bij dat laatste ziet niemand wat het is. Zijn partijen tevreden. Dit doe je door burgers, kunstenaars te subsidiëren, te huisvesten. Aan je te binden. Je maakt ze afhankelijk. Je wordt hun zonnekoningin.

3.   Een ei de kop afhakken. Altijd populair. We kennen allemaal de boven/onderwereld trekjes. Ook populair bij andere fascistoïde fanaten.

4.   Een heftige. Een ei pletten. Dat is vaak een zooitje. David gooit het eitje in de lucht, vangt hem weer op... Ook hier kennen we allemaal de boven/onderwereld trekjes.

5.   Of zegt David en kijkt mij serieus aan: “We pellen het ei af. Eén voor één. Tot het laatste ei. En daarna? Dan beslissen we hoe we verder gaan. Eten we ze op. In 1 x, in delen, geplet of delen we ze uit?"

Mij wordt stilaan duidelijk waar David voor kiest.
“Jij bent er helemaal klaar mee he, als ik alles zo beluister en bij elkaar optel, he?”
"Ja man, wij allemaal toch!" "Ik kom toch niet uit een Paasei?"