dinsdag 22 maart 2016

Een niet te vergeten dag. Inspreken over het deel bestemmingsplan NRE bij de Commissie Ruimte & Vastgoed werd vandaag een dingetje..


Dinsdag 22 maart 2016

Vanavond spraken 11 personen in.
Voorstanders en tegenstanders van het bestemmingsplan dat in procedure ligt. Gek eigenlijk om te zien dat er voorstanders van een bestemmingsplan zijn.
Je maakt het niet vaak mee.
De reden dat wij een aantal van deze mensen zagen pleiten voor hun belang is begrijpelijk. Men heeft risico's genomen en kan niet meer terug denkt men.
Men heeft een droom en kan niet terug. Men denkt echt dat zijn/haar droom werkelijkheid kan worden op een voormalig gasfabrieken terrein. Een gebied dat vuiler is dan de hel. Ach ja en dan op een zwarte dag als deze, waarbij het nieuws wordt beheerst door een waanzin waar wij voorlopig ook niet vanaf zullen komen, dan is je pleidooi voor of tegen maar een klein dingetje waarvoor wij optrokken naar het Stadhuis.

Onderstaand mijn betoog. Tegenwoordig word ik dus in het kamp van de tegenstanders geplaatst. Voor zij die mij kennen, die hoeven niet terug te bladeren. Andere adviseer ik om eens te proberen een heel dossier, of de dossierlijn te volgen... Het kan verkeren.


Mijn pleidooi.

Dinsdag 22 maart, Eindhoven.

Geachte raadsleden en aanwezigen vanavond,

De vraag die vandaag en mogelijk het komend 1 à 2 jaar op tafel ligt is; "Hoe krijgen wij dit bestemmingsplan, voor een deel van het NRE terrein, van tafel.”
Gaat u dit als politiek doen op de korte termijn? Of doet de omgeving dit, gelijk als bij Picuskade is gebeurd? Ook dit deeldossier gaat nog een vervolg krijgen. Anders dan vele van u tot nu toe weten.

Op dit moment spelen er vele bestuursrechtelijke kwesties over het NRE dossier. Risico's, risico's.

Om efficiënt en effectief met gemeentelijke middelen om te gaan in deze tijd, is daarom het advies:

 • Trek de stekker uit dit NRE dossier.
 • Voorkom meer verspilling en verdere tweedracht.
 • Stel een capabele dossierhouder aan.
 • Evalueer de ontstane bende.
 • Bereken de schade en te verwachten claims die gaan komen.
 • Trek conclusies en maak zo mogelijk een duurzaam plan. Alleen samen met de omgeving.
Van samenspraak met de omgeving zoals in de Nota Zienswijzen staat gemeld klopt helaas niets. Het is ambtenaren niet te verwijten.

Denk terug aan de brief die de Werkgroep Picuskade/NRE aan de raad en college zond, augustus 2014. Zij distantieerde zich van het niet transparante proces en de dilemma’s die kwamen bovendrijven.

De Werkgroep, waar ik onderdeel van uitmaakte, is bewust, ongevraagd meegenomen in een glossy brochure ‘Nieuwe Energie’. Dit om het voorliggende bestemmingsplan proces er doorheen te jagen. Dit is geen burgerparticipatie. Het is een gebrek aan een kwalitatief, open proces.

Mijn verzoek, ingediend bij de zienswijze, om bejegening door de dossierhouder gedaan in een openbare sessie in juni 2013, bespreekbaar te maken, is niet opgenomen. Het was de eerste bijeenkomst met bewoners en onbekende partijen die aan tafel waren gezet. Het is blijkbaar niet relevant en genegeerd. Of is het schadelijk voor de Gemeente?

Het door burgers in 2013 geïnitieerde participatieproces en uitgebrachte brochure via de Werkgroep Picuskade/NRE, met inbreng van meer dan 100 mensen, het werd niet overgenomen.

Een politiek smaldeel probeerde de dossierhouder te overtuigen. Tevergeefs.

Wij kenden niet de bestuurlijke agenda.

Het milieudossier, één van de ernstigste vervuilingen in Eindhoven, mocht niet volledig aan het licht komen. Het is te groot.

Eindhoven had het één na grootste gasfabriekenterrein van de meer dan 260 locaties in Nederland.

Onze helden zijn de ambtenaren met een integer geheugen. Zij die ons transparant voorzagen van een groot deel van de oudere milieurapporten.

Citaten uit dossiers en gepleegde research:

 • 1981: Het NRE terrein werd 20 cm afgegraven. De aarde werd o.a. gestort in het waterwingebied van Eindhoven. Andere aarde werd aangebracht. “Wij weten nu exact welke betonplaat wel/niet van haar plek is geweest”. Het hele NRE terrein werd visueel schoon: Er was geen teer meer! 

 • 1986: Oriënterend rapport. “Bij veldwerkzaamheden zijn zintuigelijk waarneembare kenmerken van vervuiling aangetroffen”. In 5 jaar is de teer terug aan het oppervlak! Teer blijkt nu mobiel.

 • 1989: Onderzoekadviezen worden niet opgevolgd. Informatie over de oude teerfabriek aan de Treurenburgstraat wordt niet onderzocht. “Waar kwam in 2014 ook alweer teer aan het oppervlak?”

 • 1992: De aardbeving zorgt voor het verdwijnen van bijna alle peilbuizen.
 • 1998: Adviesrapporten; “Asfalteer het terrein. Zorg voor grondwater bemaling van minimaal 50 jaar”. Dit saneringsplan verdwijnt in een lade.

 • 2005: De stroomsnelheid van grondwater wordt rekenkundig verlaagd. Dit is bijzonder. De spoedeisendheid qua saneren verdwijnt. De risicobeoordeling leidt tot een verkeerde beschikking ernst en spoed. De vervuiling verspreidt zich. Stel dat dit bovenstaande toch klopte. Dan is dit nog erger. “Waar komt de ondergrondse obstructie dan vandaan?” Waarom is dit niet onderzocht en gevonden?” Oude rapporten melden: Kleine teervlekken op geringe diepte rond 4 meter vloeien aan één tot één groot teergebied. “Wordt daardoor het grondwater belemmerd? Komt daarom op sommige plaatsen teer tussen de tegels naar boven?” 

 • 2015: Een ontdekking vanuit research: “Zowel binnen als buiten het NRE terrein zit meer dan 180.000 Liter teer”.

 • Het adviesbureau dat jaren onderzoek doet, doet geen onderzoek naar de risico’s van combinatietoxicologie. Dit wordt iedere keer expliciet benoemd en uitgesloten. Waarom?
   
 • Het informeren van de raad in september 2014 door de dossierhouder op een aantal punten vindt aantoonbaar foutief en onvolledig plaats.
Dit alles en meer, is momenteel onderwerp bij de Raad van State.


Wij keren terug naar dit deelbestemmingsplan voor het NRE terrein.


Het milieudossier is echter geen punt, want in september 2015 sprak de Raad af het terrein totaal te gaan saneren.


We lezen in de Nota Zienswijzen: ‘deelsaneringen’ en geen totale sanering!

Zelfs de zienswijze van Waterschap de Dommel en mijzelf, betreffende grondwaterrisico’s en te nemen maatregelen, wijst de Gemeente in dit dossier nu af. Onbegrijpelijk en zelfs een risico omtrent onbehoorlijk bestuur!

Soms denk ik terug aan de netwerkborrel uit december 2015. Er waren nul politici en bijna geen burgers. Ambtenaren waren teleurgesteld, stonden er alleen voor. Samen dronken wij een borrel, meer konden we niet doen.

Na vanavond gaan wij door, naar een volgende fase. Inhoud en vorm is afhankelijk van de uitkomst die de politiek ons gaat bieden.

Het advies; “Stop dit destructieve proces”, is via deze weg afgegeven.

Woensdag 6 april, de dag na het raadsbesluit op dit dossier, zal er een burgerbijeenkomst zijn. In gesprek met belangstellenden uit de woonomgeving, zullen wij gaan bepalen wat de richting van het vervolg zal worden.

Voor nu wil ik u hartelijk danken voor uw aandacht.

maandag 7 maart 2016

Deel 1: PvdA gedeputeerde van Merrienboer Provinciale Staten Noord Brabant. Vastgoed Picuskade. Eindhoven: de vergeten Ecologische Verbinding Zone.


Provincie Noord Brabant
T.a.v. de leden van de Provinciale Staten
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch


Eindhoven, 31 januari 2016


Geachte leden van de Provinciale Staten van Noord Brabant,


Via dit schrijven doen wij een beroep op u, betreffende een kwestie, waarbij een Gedeputeerde, te weten de heer E. van Merrienboer betrokken is.

Derhalve verzoeken wij u of u de heer van Merrienboer, tijdelijk, voor een deel van zijn verantwoordelijkheid, uit zijn bevoegdheid kunt ontheffen.

Deze ontheffing zou moeten plaatsvinden op het ecologie/ruimtedossier Eindhovens Kanaal, Ecologische Verbinding Zone (EVZ) in relatie tot een nieuwbouwdossier, van de coöperatie Wooninc, in Eindhoven, op en aan een primaire waterkering gelegen.

Deze Ecologische Verbinding Zone met 50 meter zoekgebied moet nader gedefinieerd - en nog worden vastgesteld. Dit proces moet in de eerste helft van februari 2016 plaatsvinden.

Zoals u waarschijnlijk bekend is heeft de Raad van State een uitspraak (201505045/1/R6) gedaan op een aantal door ons ingebrachte punten in dit dossier. Niet over alle zaken is door de Raad van State geoordeeld hetgeen betekent dat het daarvan resterende op een ander moment ter sprake zal komen.

Het meervoudig lastige en vervelende van dit lange en complexe dossier is gelegen in het feit dat er fouten of erger zijn gemaakt. Wij melden de volgende voorbeelden. 

 1. In 2004 is het NRE terrein onrechtmatig (waar dit nieuwbouwdossier onderdeel van is) qua bodem schoon verklaard middels een officiële akte. Hierdoor kon er een vastgoedtransactie plaatsvinden van meer dan 15 miljoen Euro. Het gevolg was dat aan de aandeelhouders - Gemeente Eindhoven o.a. - een zeer grote NRE bonus is uitgereikt. Dit NRE terrein is één van de grootste niet gesaneerde gasfabrieksterreinen van Nederland. Het betreft één van de zes in Nederland met een oude chemische fabriek. In de jaren '90 werd dit door de Stichting Sanering Gasfabrieksterreinen reeds benoemd tot een 10 miljoen gulden plus project qua bodemsanering.
 2. Het NRE terrein is nog steeds niet gesaneerd. Wel is verstrekt een zg. ISV budget ter waarde van 2,33 miljoen Euro. Dit budget werd uitgekeerd en niet aan deze sanering besteed.
 3. In een bodemmilieurapport uit 2005 wordt de stroomsnelheid van het grondwater naar beneden toe aangepast. Het terrein krijgt hierdoor geen classificatie “urgent en spoedeisend” meer. De bodemwater gevolgen komen ten laste van het Waterschap de Dommel en de buurtbewoners.
 4. Gevolg van deze misleiding is dat voor het grondwaterdeel, wat foutief is vastgesteld, nu het Bevoegd Gezag na 2008 niet meer naar dit risico onderdeel hoeft te kijken. Dit is zeer bijzonder voor een voormalig gasfabrieksterrein, waarbij nu ook in actuele onderzoeken een aantal gashouders is “verdwenen”, zeker wanneer men dit vergelijkt met alle andere situaties in Nederland.
 5. In de 1e helft 2010 vindt noodgedwongen de verkoop van Endinet plaats naar Alliander. Gemeente Eindhoven lijdt een zéér groot miljoenen verlies.
 6. Gemeente Eindhoven koopt een deel van het vervuilde gasfabrieksterrein terug en stelt verkoper vrij van saneringsverplichting. Het toenmalig college bestaande uit PvdA, CDA en SP doet aan de Raad de belofte het gehele terrein te saneren. Na de deal blijkt dit een praatje van niks voor de Raad te zijn geweest. Er is geen saneringsbudget.
 7. Een ander deel van de Endinet vastgoedtransactie vindt 2 dagen later plaats, nadat de Raad eerder werd geadviseerd en besloot slechts een deel van het NRE terrein aan te kopen. Dit omdat Endinet en Wooninc in gesprek zijn over het resterende terreindeel en met elkaar tot zaken zouden gaan komen. Deze vervuilde grondprijs stijgt binnen 48 uur met 698%. Partijen maken een deal. Als aandeelhouder casht Gemeente Eindhoven 83,24% van deze deal.
 8. Om dit te faciliteren is in de periode (2007-2010) het bestemmingsplan in de procedure vaststellingsfase aangepast. En wel: aangepast zonder de Raad hierbij actief te betrekken. Dit is contrair op de eerder vastgestelde Ontwikkelvisie voor dit gebied door de Raad in juni 2006 goedgekeurd. Als document werd dit dossierdeel gebruikt bij de Endinet verkooptransacties uit 2010 en had dus in feite geen betekenis. Bouwvolumes worden in dit bestemmingsplanproces geplust en verschuiven. De aanwezige groenstructuur, Ecologische Verbindingszone verdwijnen (deels) uit dit dossier.
 9. In februari 2010 deed de heer van Merrienboer als wethouder in dit college uitspraken om transacties, afspraken te verantwoorden. Verantwoording die niet openbaar is gemaakt, tot vandaag de dag. Ook taxatie rapporten werden niet vrijgegeven. Transparantie, toetsing ontbrak. Het omgevingsgesprek was er niet.
 10. Vervolgens werd de heer Merrienboer na 14-3-2010 ad-interim Gemeentesecretaris en kort daarna Directeur Directieraad van Gemeente Eindhoven. In deze fase werd het bouwplan op de prioritaire projectenlijst toegevoegd, ordentelijk dichtgetimmerd.
 11. In de afgelopen jaren is Stichting Trefpunt Groen Eindhoven (TGE), die stelt de groene belangen van Eindhoven te behartigen, en als primus inter pares fungeert tussen Gemeente enerzijds en burgers/bedrijfsleven anderzijds, niet juist geïnformeerd over dit milieu-, groen-, bestemmingsplan dossier. Het aanbod om te helpen en onderzoek te doen is lachend terzijde gelegd. Dit vond plaats met de omwonenden als getuigen op een voorlichtingsavond in maart 2014.
 12. Wij zijn als burgers nooit gehoord of geholpen door TGE.
 13. Nadat de bouwpartijen in april 2015 met een bulldozer het toen meer dan 5 jaar oude, ontstane natuurgebiedje in de betreffende bouwzone, ook EVZ, tijdens de broedperiode vernietigden, hebben wij de Rijksoverheid laten ingrijpen.
  In juli 2015 is de bulldozeractie herhaald. Weer werd broedsel en jonge vogels vernietigd! Als burgers ontvingen wij nooit een juiste reactie van de Gemeente Eindhoven. Zij deed niets, is één van de betrokken partij(en) die de natuur aan het vernietigen was. De uitvoerende partij beschikte daarnaast niet over het juiste Flora & Fauna rapport wat bekend was bij de Gemeente. Gemeente Eindhoven participeert in dit bouwproject middels een anterieure overeenkomst. De Stichting TGE, waar de heer van Merrienboer in april 2015 directeur van was, heeft toen niet gereageerd. Dit ondanks onze meervoudige oproepen, dagen achter elkaar.
 14. December 2015. Bezwaarmakers hebben via de Raad van State het meervoudige gebrek op het punt EVZ aangetoond. In een ambtelijke mailreactie vanuit de Provincie Noord Brabant op dit dossier wordt een aantal fouten gemaakt. Een omissie is dat de Provincie weet dat het proces van handelen/wijzigen om de Verordening Ruimte 2014 te willen aanpassen, niet het officiële proces doorloopt wanneer dit alleen met de Gemeente wordt afgestemd. Alle wijzigingen van de Verordening Ruimte 2014 hieromtrent zijn door ons gelezen. Gemeente Eindhoven reageerde nul keer in de officiële procesgang.
  Dat dit via een mailbrief uit december uiteindelijk gericht aan de RvS wordt vergeten en wordt ‘rechtgebreid’ door tussen Provincie en Gemeente dit ambtelijk af te handelen, is kwalijk. De te volgen route, procedure hiervoor is namelijk openbaar.
Wij zien dit als een meervoudig gebrek en niet juiste procesgang. Dit alles gebeurt onder de bestuursverantwoordelijkheid van Gedeputeerde de heer van Merrienboer.


Daarom doen ondergetekenden een oproep aan Provinciale Staten, bestuurders, de PvdA, coalitie en overige politieke partijen om juist in deze tijd, waarbij betrouwbaar, rechtmatig handelen en transparantie vaak een mogelijk ongewild discutabele sluitpost lijkt, nu zeer zeker op dit dossier, met de historie zoals hierboven beschreven, wel transparant, compleet en rechtmatig te handelen.

En waarom? Omdat wij dit immers zo met elkaar in dit land, binnen Europa, hebben afgesproken. Wij gaan daar nog steeds van uit.


Wij vertrouwen op een juiste behandeling en zijn in afwachting van uw reactie op zeer korte termijn.

Met vriendelijke groet,


L. Loopstra – Moonen mede namens E. Loopstra


J. Körmeling


M. van Mens


P.J. Struik