maandag 20 april 2015

Een zee van PSV. De Spechten spelen de bal.

Het was het seizoen 1941 -1942. Het was oorlog. De Spechten wonnen van PSV. Hier in Tongelre glunderden ze. Geschiedenis...
De Spechten gingen richting Tongelrese Akkers. Misschien was dat de doodsteek. Ook in die buurt was een giftige gasfabriek. Ze overleefden het niet..

Zaterdag gingen we kijken bij de finale. Nu moest het gebeuren. Zeven jaar crisis. Zeven magere jaren.
Het stadion vibreerde. Wij controleerde de tribunes. Enthousiaste mensen. Bier stroomde zo snel als de harten klopten. "Boeren, boeren!" "Kampioen! Kampioen! Kampioenen!"
 
 
 
Bestuurders op de hoofdtribune genoten volle teugen. Het volk lag voor één dag, misschien zelfs een heel weekend, aan hun voeten!

De PSV-vastgoeddeal deed haar werk. Eerder dan gedroomd. Het geld stroomde rond. Zo snel dat je het niet kon vastleggen. Was het net als de bal?
 
Nee, het was terecht. Met heel veel liefde voor sport, clubharten en meer werden de prijzen uitgereikt. Een weekend lang.

Maandag werd het plastic weggeveegd. Deze olie wordt wel hergebruikt. Wat achterbleef was het slagveld van de overwinnaars. Een overwinning met een doorlooptijd van een jaar? Of langer? Wie 't kan zeggen, is de echte winnaar.

In politieke termen bezien, is één jaar waanzinnig lang. Politiek is dagkoersen. Ieder voor zich. Dealen, dealen, dealen.
Inhoud doet er niet meer toe. Alles voor de winst.
Rust en controleren is het belangrijkste adagium geworden.
Het oog van de storm is belangrijker dan de storm zelf.

Een echte kapitein, leest de barometer. Stuurt zijn schip door de zwaarste storm, blijft niet in het oog. Buigt af en zorgt voor een andere koers. Ook als dit langer is. Veiligheid boven alles.
Een rilling loopt over mijn rug bij het schrijven van deze alinea. Als je ooit de doodsgolf zag, in een storm.

De nieuwe Spechten doen als die kapitein op haar schip. Ze moet veilig haar bemanning en lading overbrengen. Reis na reis. Altijd.

De Spechten blijven hameren, worden niet moe. De buurt is als een donkere zee. Zijn ondoorgrondelijk en gaan alleen voor plaats één. Net als de voetballers.
 

donderdag 9 april 2015

Het is een privé tuin meneer. "Privé moeras Lakerlopen?"

Vanochtend werd ik gebeld. Eindelijk. Omdat je een blog hebt?
Als "eager beaver" te boek staat?
Het doet er niet toe, je wordt gebeld. Heel netjes. Door de Gemeente. De ambtenaar in kwestie kende het bewuste dossier niet. Ik probeerde positief te blijven en heb respect voor hem en zijn werk. Men was met de NVWA in gesprek.
Nee, de Flora & Fauna wet mocht inderdaad niet worden overtreden. Men zou gaan ingrijpen!

Later ontving ik een mail. Die maakte het niet duidelijker.
Deze tekst zullen we nu even niet herhalen. De gemeentelijk projectleider die ik probeerde te bereiken, nam tactvol niet op of had een vrije dag.

Ondertussen. De deur in de woonkamer trilde en het glaswerk in huis rinkelde zachtjes. Het klonk vredig. Een laag geluid vrat wat op...
En ik als 'eager beaver', tja dan moet je even kijken he. Sensatie...


Wat trof ik aan?
Een bulldozer die alles afgroef. Alle peilbuizen van de onderzoeken worden vernietigd. Het is schoon!


En de bulldozer maakte een berg. Om het vervolgens in de vijvers te flikkeren.

Alles moet vernietigd worden. Burgerparticipatie als eerste, liefst zo diep mogelijk weggestopt.

De bouw moet beginnen. Als je de vastgoeddeal nog kunt herinneren, weet je dat men nu bloedend leegloopt, waar men eerder extreem verdiende en mooie bonussen opstreek!
Maar dat is niet politiek correct, om daar nu over te beginnen in Eindhoven. Stil en zwijg.

Grondverzet werkzaamheden zijn geen bouwwerkzaamheden.
Je hoeft je niet aan regels te houden.
En de burgers wachten. Ze zijn (te) netjes. Conform de bestuursrechtelijke procedure. Wachten op wat gaat komen...

Nu het terrein grotendeels wordt geëgaliseerd, komt de oer-functie terug. Het goor.

Het moeras van de Lakerlopen gaat leven..
De vloeistof, we noemen het water, stroomt vrolijk bruisend en kwellend uit het voormalige gasfabrieken terrein: het NRE terrein. 
En het probleem, dat er niet is, bestaat dus niet meer.
Want; oude milieurapporten van het NRE terrein heeft de Gemeente irrelevant verklaard. 'Het' is er dus niet.
En het gaat zeer zeker niet de wijk in. Opgelost dus...

EINDHOVEN: VERNIETIGING van 't publieke domein? Vragen van burgers en handhavingsverzoeken negeren? "De teerling is geworpen."

Geachte heer, mevrouw,

Vorige week woensdag 1 april heb ik u een melding gestuurd met daarin enkele vragen, zie onderaan dit bericht en foto 1 en 2. Tot op heden heb ik hier geen enkele reactie van u op ontvangen.
Sinds deze melding zijn de werkzaamheden op het terrein gewoon doorgegaan.


Er is verder gegaan met het rooien en kappen van alle begroeiing. Op 7 april is verder o.a. een muur gesloopt die het terrein afscheidde van de vijver ernaast


7 april 2015. Slopen van oude bebouwing.

 
Vandaag is gestart met uitgebreide graafwerkzaamheden.

8 april 2015. Vervuilde grond roeren.

 
Alles wijst erop dat het terrein niet slechts toegankelijker wordt gemaakt, zoals de medewerker van Hurks vorige week aangaf, maar dat het terrein bouwrijp wordt gemaakt. Dit is werkelijk onbegrijpelijk, en wel om de volgende redenen:

Eén van de groep grote Canadese ganzen.

 
 • in en rond de vijver naast het terrein -onderdeel van het bouwplan- leven volgens een omwonende bioloog 10 à 11 vogelsoorten, nog los van de overige flora en fauna.

Grote Canadese ganzen en meerkoeten.

 
 • Het broedseizoen van een deel deze vogelsoorten is reeds begonnen maar is nu volledig verstoord;
 • de bodem van het terrein wordt grondig verzet terwijl er volgens uw eigen voorgestelde uitwerking van het bestemmingsplannen mogelijk sprake is van bodemverontreiniging en grondwaterverontreiniging. Bovendien zijn hierbij de gevolgen van de recente grondwaterstijgingen (zie ED 13-03-15) nog niet meegenomen;
 • er is nog niet eens een omgevingsvergunning verleend voor het voorgenomen bouwproject;
 • sterker nog, zelfs op de vele bezwaren van omwonenden op de voorgestelde uitwerking van het bestemmingsplan heeft u als gemeente na bijna vier maanden nog niet eens gereageerd;
 • wat u dan wél bent overeengekomen met grondeigenaar Wooninc, weigert u zelfs na een WOB verzoek vrij te geven.
Dit alles geeft mij een zeer verontrust en onveilig gevoel.
Kan ik nog wel vertrouwen op u als overheid, wanneer u niet alleen weigert openheid van zaken te geven, maar in dit geval zelfs verzuimt te handhaven op overtredingen?
Neemt u ons als omwonenden wel serieus, houdt u wel rekening met onze belangen en onze gezondheid?
Wat gebeurt er allemaal nog meer recht voor onze voordeur, waar we geen weet van hebben?
Ik vertrouw erop dat u per direct actie onderneemt en niet alleen aan mij, maar aan alle betrokken omwonenden, de ODZOB, Trefpunt Groen Eindhoven en desgevraagd de media en politiek uitleg geeft over wat er -pal naast het gemeentekantoor aan de Kanaaldijk- plaatsvindt. 
 

Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie.
 
Bewoners wijk De Laak, waar het Villapark onderdeel vanuit maakt.

PS: De brief is verzonden naar de Gem. Eindhoven, Trefpuntgroen Eindhoven, ODZOB, de NVWA en media.

 
Ik geef toestemming dat u en alle overige geadresseerden van dit bericht om de bijgevoegde foto's vrijelijk te mogen gebruiken.

*********************************************************************************************************
van:
 
aan:
cc:
datum:
1 april 2015 22:21
onderwerp:
Melding + WOB Bomenrooi NRE terrein/Picuskade - t.a.v. afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)
Geachte heer, mevrouw,
Vandaag zagen ik en enkele van mijn buren tot onze ontzetting dat het deel van het NRE terrein, gelegen achter het DAF museum, met een grote graafmachine volledig kaal gerooid werd. We zijn ter plaatse gaan kijken, hebben enkele foto's gemaakt (zie bijlage) en de medewerker van Hurks, die dit uitvoerde, enkele vragen gesteld. Graag willen wij als gevolg daarop van u antwoord ontvangen op de volgende vragen:
 
 • Was het vooraf bij u bekend dan wel gemeld dat dit terrein kaal gerooid zou worden?
 • Zo ja, kunt u aangeven wat hiervan de reden is geweest?
 • Is het u bekend dat tussen medio maart en 1 april voor de meeste vogelsoorten het broedseizoen is begonnen?
 • Is vooraf gecontroleerd door een erkend ecoloog of er op dit gehele terrein geen sprake was van broedplaatsen conform de Flora- en Faunawet?
 • Bent u er bekend mee dat het verstoren van broedplaatsen een overtreding is van deze Flora- en Faunawet?
 • Bent u er bekend mee dat het verstoren van holen van kleine zoogdieren tevens een overtreding van deze wet is?
 • Volgens het concept "Toelichting en regels - 1e uitwerking Tongelre binnen de Ring 2007 (Picus Kade)" en bijbehorende stukken is er sprake van matige bodemverontreiniging. Bij het rooien is de grond flink geroerd. Is hiervoor vooraf toestemming gevraagd aan de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant?
 • Bent u ermee bekend dat graafwerkzaamheden in verontreinigde bodem zonder toestemming van het bevoegd gezag in strijd zijn met de wet bodembescherming?
 • Kunt u ons aangeven welke acties u zult ondernemen wanneer bovenstaande niet volgens de geldende regels en normen heeft plaatsgevonden?
Noch de uitvoerend medewerker, noch de online informatiesystemen van gemeente Eindhoven konden ons op deze vragen antwoord geven, hetgeen wij erg verontrustend vinden. Graag ontvang ik daarom van u per omgaande antwoord op bovenstaande vragen, alsmede alle aanwezige documentatie waarover u beschikt inzake het rooien van dit terrein. Ik zal deze informatie vervolgens met mijn buren delen.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie.
 
Bewoners wijk De Laak, waar Villapark onderdeel van uitmaakt.
Foto 1: 1 april 2015.

 
Foto 2: 1 april 2015
 

dinsdag 7 april 2015

KAALSLAG, SLOOP en niet handhaven. "Eindhoven de gekste". 2e verzoek aan het bevoegd gezag.

Geachte burgemeester en wethouders, mevrouw, heer en gemeentelijke projectleider de heer Schepers,
 
 
Zie de bijgevoegde foto van dinsdag 7 april 2015 en foto van 1 april 2015 van het terrein Picuskade.

Sloopwerkzaamheden 7 april 2015

1 april... Vernietiging van bosschages en groensingels

 
Voor de tweede keer binnen een week, vandaag 7 april 2015, vindt er een mogelijke overtreding plaats op het toekomstig bouwterrein van het project Picuskade.
- Tijdens het broedseizoen vinden er sloopwerkzaamheden plaats.
- Zijn bosschages en diverse groensingels gerooid.
- Ook is de grond geroerd.
Hiermee is o.a. de Flora & Faunawet overtreden en ook de geldende bestuur procedure lijkt te zijn overtreden.
 
Vorige week is er een eerste melding gedaan door andere bewoners richting het bevoegd gezag, waaronder Gemeente Eindhoven en de ODZOB.
Tot op heden hebben betrokken partijen naar wij hebben begrepen nog niet gereageerd. Dit bevreemdt ons.
 
Daarnaast is door bewoners de groene club die burgers dient te vertegenwoordigen; Trefpunt Groen Eindhoven, op de hoogte gebracht. Ook hier hebben wij niets van vernomen. 
Tot slot is ook de NVWA door de burgers geïnformeerd.
 
Wij verzoeken u voor de tweede keer per direct te handhaven. Alle aanvullende maatregelen te nemen.
Buurtbewoners, (commissie)raadsleden en ondergetekende per omgaande schriftelijk te verwittigen m.b.t. de voortgang van alle genomen maatregelen.
 
Mochten er in het proces fouten zijn gemaakt, stellen wij u en/of betrokken partijen hiervoor in gebreke en/of aansprakelijk.
 
Tot slot willen wij u nog het volgende melden.
Alle bezwaarmakers zijn na de bevestigingsbrief vanuit de Gemeente Eindhoven begin januari 2015 op de binnengekomen Zienswijzen voor het project Picuskade, verzonden door burgers in december 2014, op geen enkele wijze geïnformeerd door de Gemeente Eindhoven omtrent verdere voortgang.
 
Meer hoeven wij u verder niet te melden dan dat de gang van zaken ons dus vreemd overkomt en mogelijk op of over de rand van het onrechtmatig handelen is.
 
In afwachting voor uw reactie.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
Namens de bezwaarmakers, P. Struik
 

 

zondag 5 april 2015

Mannen in oranje pakken. “Ik kom toch niet uit een Paasei?”

David komt geschokt binnen. “Ze zijn in de stad!” “Ik heb ze gezien en ze komen over het land en via het water van De Dommel.”

“Ga zitten David;” zeg ik. “Wil je thee?” Het vaste recept mompelt hij en friemelt gelijk met zijn mobiel. Ik weet dat het zover is. David zit er niet vaak naast.
Hoe gaan wij het ze uitleggen? Wat staat ons te doen?
“Hier, kijk!” Hij toont mij een foto. Ik versteen. “Holy fuck: Mannen in oranje pakken!”

 
David, gulzig als hij is, wil gelijk de thee drinken. Hij brandt zijn mond, trekt een apen-bek en ik denk na.
"Tja David, ze zijn terug", zeg ik. Dit is het volgende bewijs. Puzzelstukken vallen in elkaar.

Eerst lazen we, was IS geland voor een festival bij Strijp-S. Via een culturele geldstroom, gedekt uit de burcht, met het regulier politieke tumult. Dit alles had voor rumoer gezorgd. Dit is tegenwoordig de waarde en het niveau van cultuur. Eindhoven de gekste.

De burcht staat bekend om haar professionele handelen. Burgers spreekwoordelijk “koud-stellen” is niet moeilijk. De inquisitie schijnt op cruciale momenten in de geschiedenis van dit dorp, zelfs in de leer te zijn geweest, melden lokale historici.
Er gaat een rilling over mijn rug, kijk naar de black-tea.

Afijn, je moet over een uniek gen beschikken om erbij te kunnen horen en het ook te willen. Het is maar een klein clubje in Eindhoven toebedeeld. Periodiek sterft het uit en reproduceert het zichzelf. Een ander kenmerk is de zuidelijkere zwijgcultuur. Soms verandert de kleur. Zelfs in Eindhoven kan het beter worden. We moeten er maar in blijven geloven.

Ondertussen zit ik wel met David en zijn verbrande bek aan tafel. Wat nu?

David zegt; “We doen niet alles, dat is teveel. Is voor later.”
1.   We hebben mannen in oranje pakken met een natte dodelijke opdracht.
2.   We hebben mannen in schijnbaar witte pakken..
3.   Er schijnen ambtenaren te zijn, die niet de hele waarheid kunnen of mogen zeggen.
4.   De zwarte randen op dossiers zijn duidelijk.
5.   Ons is gemeld dat Strijp-S 100 x erger is dan het NRE-terrein.
6.   We weten dat de financiële verdienmodellen onder druk staan.
7.   We horen en lezen dat de verliezen oplopen.
8.   Posities worden geschaad als zaken naar buiten komen.
 
De vraag nu is simpel en complex tegelijkertijd. "Wat gaan we doen?"

David kijkt me aan. Pakt een paasei en bekijkt het. Het is alsof hij zich weer gaat branden en zegt: “De Paashaas en zijn paasei kennen vijf methoden.”

1.   Je kunt het ei begraven. Hopelijk komt het nooit meer boven. Vergaat het in de natuur. Vele partijen blij. Denk aan Strijp-S, NRE-terrein, maar we kennen ook andere voorbeelden.

2.   Je kunt het ei beschilderen in felle of camouflagekleuren. Bij dat laatste ziet niemand wat het is. Zijn partijen tevreden. Dit doe je door burgers, kunstenaars te subsidiëren, te huisvesten. Aan je te binden. Je maakt ze afhankelijk. Je wordt hun zonnekoningin.

3.   Een ei de kop afhakken. Altijd populair. We kennen allemaal de boven/onderwereld trekjes. Ook populair bij andere fascistoïde fanaten.

4.   Een heftige. Een ei pletten. Dat is vaak een zooitje. David gooit het eitje in de lucht, vangt hem weer op... Ook hier kennen we allemaal de boven/onderwereld trekjes.

5.   Of zegt David en kijkt mij serieus aan: “We pellen het ei af. Eén voor één. Tot het laatste ei. En daarna? Dan beslissen we hoe we verder gaan. Eten we ze op. In 1 x, in delen, geplet of delen we ze uit?"

Mij wordt stilaan duidelijk waar David voor kiest.
“Jij bent er helemaal klaar mee he, als ik alles zo beluister en bij elkaar optel, he?”
"Ja man, wij allemaal toch!" "Ik kom toch niet uit een Paasei?"

donderdag 2 april 2015

KAALSLAG: De 1 april grap in de groene stad Eindhoven. Vragen, WOB verzoeken... Zucht.


Geachte heer, mevrouw,

Vandaag 1 april 2015 zagen ik en enkele van mijn buren tot onze ontzetting dat het deel van het NRE terrein, gelegen achter het DAF museum, met een grote graafmachine volledig kaal gerooid werd.
 
We zijn ter plaatse gaan kijken, hebben enkele foto's gemaakt.. Eén foto zegt voldoende.
 
De medewerker van het bouwbedrijf, die dit uitvoerde hebben wij enkele vragen gesteld. Graag willen wij als gevolg daarop van u antwoord ontvangen op de volgende vragen:
 1. Was het vooraf bij u bekend dan wel gemeld dat dit terrein kaal gerooid zou worden?
 2. Zo ja, kunt u aangeven wat hiervan de reden is geweest?
 3. Is het u bekend dat tussen medio maart en 1 april voor de meeste vogelsoorten het broedseizoen is begonnen?
 4. Is vooraf gecontroleerd door een erkend ecoloog of er op dit gehele terrein geen sprake was van broedplaatsen conform de Flora- en Faunawet?
 5. Bent u er bekend mee dat het verstoren van broedplaatsen een overtreding is van deze Flora- en Faunawet?
 6. Bent u er bekend mee dat het verstoren van holen van kleine zoogdieren tevens een overtreding van deze wet is?
 7. Volgens het concept "Toelichting en regels - 1e uitwerking Tongelre binnen de Ring 2007 (Picus Kade)" en bijbehorende stukken is er sprake van matige bodemverontreiniging. Bij het rooien is de grond flink geroerd. Is hiervoor vooraf toestemming gevraagd aan de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant?
 8. Bent u ermee bekend dat graafwerkzaamheden in verontreinigde bodem zonder toestemming van het bevoegd gezag in strijd zijn met de wet bodembescherming?
 9. Kunt u ons aangeven welke acties u zult ondernemen wanneer bovenstaande niet volgens de geldende regels en normen heeft plaatsgevonden?
Noch de uitvoerend medewerker, noch de online informatiesystemen van gemeente Eindhoven konden ons op deze vragen antwoord geven, hetgeen wij erg verontrustend vinden.
Graag ontvang ik daarom van u per omgaande antwoord op bovenstaande vragen, alsmede alle aanwezige documentatie waarover u beschikt inzake het rooien van dit terrein.
Ik zal deze informatie vervolgens met mijn buren delen.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie.
 
Bewoners wijk De Laak, waar het Villapark onderdeel vanuit maakt.

PS: De brief is verzonden naar de Gem. Eindhoven, Trefpuntgroen Eindhoven, ODZOB en de NVWA.