zondag 31 augustus 2014

Studio040 Radio Kickstart 28 augustus 2014. Het gif van NRE ligt op straat.

 
Als "verontruste bewoner" word ik geïnterviewd. Probeer uit te leggen wat er gebeurt of juist allemaal niet is gebeurd.
Het interview is het resultaat, nadat er is ingesproken bij de Commissie Ruimte & Vastgoed op 26-8-2014.
  

"Bewoners uit overleg NRE-terrein"

Verschillende partijen zijn druk in gesprek over de herontwikkeling van het NRE-terrein. De gemeente praat onder andere met ontwikkelaars die iets op die plek willen doen en ook met omwonenden. Maar de bewoners zijn nu uit het overleg gestapt! Het NRE-terrein zou namelijk flink zijn vervuild.... We belden vanmorgen met één van de omwonenden, Peter Struik."

Studio040 radio Kickstart 28-08-2014 

 
 
 

 

woensdag 27 augustus 2014

Eindhoven. NRE en haar 'rioolpolitiek'. "Plas niet tegen het stadhuis, want dit blijft altijd nat!"


Eindhoven, Commissie Ruimte & Vastgoed, 26-8-2014.
Ingesproken door P. Struik bewoner wijk De Laak.


Geachte aanwezigen.

Vanavond ga ik het met u hebben over “rioolpolitiek.” Een term die wij niet bedachten, maar op ons pad kwam. We zijn geattendeerd op een risico. “Plas niet tegen het stadhuis, want dit blijft altijd nat!” Mensen die ons kennen, weten hoe wij hierover denken. “Laat het maar nat zijn”.
De geur van onze dossiers is al lang niet meer draagbaar. Delen is dan altijd beter.
 

Rioolpolitiek deel 1.

Het is 23 januari 1989 wanneer PvdA locoburgemeester Peter van den Baar in opdracht van het toenmalige college tekent, voor het commercieel maken van het gemeentelijke energiebedrijf. Het energiebedrijf komt op afstand te staan. De gemeente krijgt als groot aandeelhouder een zakelijke relatie met NRE.


NRE is geboren, uiteindelijk wordt dit Endinet. Het bedrijf dat door de politiek o.a. werd gebruikt als financieel vehikel om geld mee te verdienen. Om "Leuke dingen" voor de stad mee te doen. Of voor andere politieke aspiraties.

Totdat het misging. In de periode 2007-2009. Het toenmalige college PvdA, CDA en SP werd door de Staat gesommeerd 210 miljoen euro bij te storten. Geld dat Eindhoven niet had. Plan B slaagde wel. De bijna failliete boedel werd verkocht.
De stad ontsnapte op het laatste moment aan een debacle en werd door wat boekhoudtrucs gered. Honderden miljoenen Euro's werden weggestreken. Alles bleef zoals het was.

Met het op afstand zetten van het energiebedrijf in 1990 was het begin gemaakt van wat wij noemen “speculatieve herontwikkeling van het NRE terrein”. Grootaandeelhouder Gem. Eindhoven had een vorm van actieve regie, ook al leek dit niet altijd zo.

Doordat de Gemeente zich indertijd van de vuile grond ontdeed, terwijl men wist hoe vergiftigd bodem en grondwater van het NRE terrein zijn, moest er wel wat tegenover staan. Dit gebeurde. Vastgoedtransacties in en rond het NRE terrein vonden plaats, waar betrokkenen toestemming voor kregen.

Opgestelde milieurapporten veranderden wel. Ze werden van eindconclusie “ernstig spoedeisend”, anders beoordeeld naar “ernstig niet urgent”. Bijzonder.
Opgestelde beschikkingen werden anders geformuleerd. Bijzonder.
Handhaven op beschikkingen vond/vindt niet plaats. Bijzonder.

Eindhoven als Bevoegd Gezag lijkt moeite te hebben deze kerntaak uit te voeren. Misschien moet de Provincie intensiever gaan controleren.

De Gemeente overtreedt de WBB en andere regelgeving. Wij vinden het niet meer bijzonder.
Wij rusten niet eerder dan dat de saneringen volledig zijn uitgevoerd. Burgers zijn niet machteloos, maar wel woedend. Dit lijkt ons niet bijzonder.

Onze experts verbazen zich steeds meer. Men constateert dat onderzoeksrapporten niet kloppen. Misschien komt dit door de geformuleerde deelopdrachten. Zijn rapporten misschien te klantgericht geschreven? Hoe dit komt, is een latere vraag. Nu even niet voor ons.

Volksgezondheidsrisico’s in onze wijken is in het geding. Risico’s die burgers niet willen lopen.
Wij willen geen permeatie van drinkwater, door het uitlopen van grond(water)verontreiniging uit het NRE terrein naar Picuskade, Villapark of het stadscentrum.
Wij willen geen permeatie in één van de NRE gebouwen. Niet voor ambtenaren, kunstenaars en alle (museum)bezoekers. Voor niemand!


Bij Brabantwater was het eerder code rood. “Het waterleidingnet op het NRE terrein is van de Gemeente, niet van Brabantwater”, zei men.

Vragen die burgers stelden, werden niet meer beantwoord. Bijzonder.


Objectiviteit, transparantie, volledigheid en goede onderzoeken door onafhankelijke 2e/3e partijen, milieuonderzoeksbureaus. Het is van eminent belang dit hele proces niet verder te laten ontsporen.

Geen onderzoek laten uitvoeren door één hetzelfde bureau. Jaar na jaar, na jaar. Dat is bijzonder. Alleen al vanuit inkoop perspectief.

Het vertrouwen van burgers moet terugkomen. Vertrouwen dat er niet meer is in de buurten. Al heel lang niet meer. Zeer pijnlijk.

Terug naar Gebouw 3. Rioolpolitiek deel 2.
2013. Een positieve mail van Peter van den Baar aan mevrouw Schreurs over het behouden van gebouw 3. De heer van den Baar sluit af met de zin: “De vindplaatsen liggen onder NRE en om de hoek. Prima Mary Ann.”


Wij vragen ons af. “Welke vindplaatsen liggen er onder NRE?” (Wordt dit misschien bedoeld? Tonen chemisch flesje uit de tijd van de Gasfabriek). Zoals u misschien nog niet wist, dit staat niet goed aangegeven in de recente onderzoeksrapporten. De kans is zeer groot, dat de oude vuile infrastructuur van de gasfabriek nog in de bodem van het huidige NRE terrein aanwezig is. Met alle mogelijke risico’s.
 

“Moet er echt gegraven worden in deze giftige grond? Moet het riool echt worden vervangen of worden aangepast?”


In het collegevoorstel wordt het hoofdriool in de straat tussen gebouw 3 en 5 vernieuwd.

Dit is niet rechtstreeks benoemd, maar is wel de bedoeling, zo lijkt het.

Waarom college? “Onderbouw dat dit nodig is. Geef de Raad deze dossierinformatie.” Burgers moeten toch niet de rioolinspectierapporten met inspectiefilms gaan opvragen? Dan blijkt of deze dure werkzaamheden echt nodig zijn. Informeer de Raad volledig. Vernieuwen van dit riool is nodig om de bouw van Picuskade mogelijk te maken.

Een gezamenlijke planexploitatie die Gemeente en Wooninc met elkaar zijn aangegaan.

Graag horen wij of dit klopt. Ja of nee. Of dat wij dit uit ons dossier moeten schrappen en niet klopt. Hopelijk is dit laatste de waarheid.

Of vragen onze experts zich af: “Zit er misschien PAK, teer, olie of ander VAK in het hoofdriool?” Moet het riool daarom worden vernieuwd. Als gevolg van jarenlang illegale lozingen waar het Waterschap niet blij van wordt. Door het indringen van vervuilende stoffen in het riool?” Dit zal toch niet waar zijn?


Burgers stuurden het college meermalen een verzoek om op de huidige beschikking tot saneren voor het NRE terrein; EH077200053_ESSP-1 d.d. 22 januari 2008 te handhaven.

Een vervelend telefoongesprek volgde. Wij moeten nog een schriftelijke reactie ontvangen. Wat daarna gebeurt, is voor daarna.
 

Gebouw 3 en de milieuvervuiling. Rioolpolitiek deel 3.
De grond onder en rondom gebouw 3 is ernstig verontreinigd. De witte Persil silo waste de grond niet schoon. Na deze toren kwam hier de vuile kolenoverslag. Moet dit gebouw daarom blijven staan? Dit scheelt aardig wat saneringsbudget dat er niet is. Klopt dit?

Kent de buurt deze risico’s? Kennen de huurders alle bijkomende exploitatierisico’s? Worden huurders nu niet gebruikt en ingeperkt in hun eigen mogelijkheden?

De oplossing, keuze en invulling voor gebouw 3 verdient geen pluim. We spreken hiervan een lange ondergrondse vervuilingspluim. Van mobiele stoffen en zeer ernstig vervuild bodemwater.


Hoe nu verder?
De laatste milieurapporten uit 2013 / 2014 zijn onvolledig. Een meting heeft 10% speling (5% naar beneden of naar boven). Dat is goed en een prima meting. Een afname van zeg maar 4% bodemvervuiling over een lange tijd (conform een laboratoriumomgeving), met te weinig uitgevoerde wettelijke bodemonderzoeken en veldmetingen, en dat deed de Gemeente Eindhoven, is dus niet hard te maken. Daarom is afname van de vervuiling een onvolledige conclusie. Wel is de vervuiling verder uit het gebied weggevloeid. Via de Dommel en verder.

Daarnaast; niet alle vervuilende stoffen nemen af. Er zijn ook verontreinigingen die nieuw zijn of toenemen!

Er is een kunstmatige scheiding tussen mobiel en immobiele vervuiling. De praktijk houdt zich hier niet aan. Zijn er fouten gemaakt in definitie tussen mobiel en immobiele verontreiniging?

Is PAK vloeibaar en dus ook mobiel?

Wanneer een onderzoeker uit het laatste onderzoeksrapport voor gebouw 3, niet weet hoe een cyanide vervuiling eruit ziet: “Wat is dit dan voor een milieuonderzoek?”

Vergunningen zijn goedgekeurd op basis van de laatste milieurapporten en huidige beschikking voor het dossier herontwikkeling NRE terrein.

Bewoners maken nu bezwaar. Tegen de manier van herontwikkeling.

Van gebouw 5 (gasfabriek/5th), gebouw 17 (de garage). Tegen gebouw 3 gebeurde dit ook. Alleen dit dossier bleef ergens hangen.

Waarom dit alles zo onvolledig, misleidend voor burgers gebeurt, is een zorg voor u als raadslid. Los van uw politieke kleur: “Help ons. Neem uw verantwoordelijkheid en doe uw plicht.” “Zorg dat handhaven en rechtmatigheid blijft werken!”


Afsluitend ontvangt u een boekje. Met voorbeelden van gebreken, overtredingen en tekortkomingen op het NRE terrein die toewijsbaar zijn aan de Gemeente Eindhoven.

We nemen u mee in deze visualisatie. Sturen dit ook digitaal door.

In dit boekje staat tevens een antwoord van een extern milieuspecialist op een vraag die wij stelden. Een vraag over een nieuwe mobiele milieuvervuiling, die vanuit het NRE terrein, op dit moment letterlijk de wijk dreigt in te lopen. Wettelijk gezien, moet er direct worden ingegrepen, worden gesaneerd. Dit is spoedeisend!

Hierbij toon ik u een monster. Een monster van mogelijke steenkoolteer of gelijkwaardig product. Steenkoolteer is giftig, kankerverwekkend, slecht afbreekbaar.

Deze stof verplaatst zich – is mobiel – zit op en over de grens van het NRE terrein.

De toxiciteit wordt momenteel onderzocht.
 

Ik doe een laatste oproep namens veel boze en verontruste bewoners en vraag u:

Doe uw plicht en ruim alle vervuiling en rotzooi op!
Ga in gesprek met de buurt.
Communiceer transparant.
Wees kordaat, consistent en betrouwbaar in uw handelen.
Treed op en blijf niet verder in gebreken!

Zorg dat de volksgezondheidsrisico’s niet verder met voeten worden getreden.
Saneer snel en volledig. Start in 2014.

Geld mag geen bepalende rol meer spelen. Op de NRE dossiers is al genoeg verdiend en de laatste jaren verloren, maar niet door ons.

Dank u wel meneer de voorzitter en alle aanwezigen.
 
GEEL geblokt = het niet kunnen uitspreken van betoog a.g.v. beperkte spreektijd.

zondag 24 augustus 2014

23 augustus 2014. Brief aan Eindhovens college. Waarom de Werkgroep Picuskade/NRE helaas stopt met "participeren".Aan:     1: Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Eindhoven;
2: Deelnemers aan de ‘Ontwerpsessies NRE-terrein’ Eindhoven (Klankbordgroep)
p.a.      Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
cc:       Raadsleden, burgers van Eindhoven

Eindhoven, 23 augustus 2014


Geacht college, raadsleden en projectteamleden,

Het vakantiereces zit erop. De ontwerpsessies voor het NRE-terrein staan weer op de agenda. In de afgelopen jaren heeft de Werkgroep Picuskade/NRE gepoogd op een positieve manier een constructief aandeel te leveren om op een andere wijze herinrichting van een binnenstedelijke gebied na te streven. Om alle buurtdelen; het historische NRE - en Picus terrein, gelegen op de centrumrand van Eindhoven, het Eindhovens kanaal, het Havenhoofd, Havenkwartier en Mariënhage vanuit een eigen kracht in verband met elkaar te ontwikkelen.

Wij hebben besloten niet verder deel te nemen in dit ontwerpproces. Wij moeten helaas concluderen dat de eindverantwoordelijke functie & rol die de Gemeente heeft in dit samenwerkingsproces en de communicatie met haar burgers hierover niet uit de verf komen.
De Gemeente neemt in essentie, in het informeren en communiceren met de burgers, niet goed op een niet transparante manier haar verantwoordelijkheid. Het komt op ons over alsof de Werkgroep hiervoor wordt ingezet. Dit kan en mag nooit het geval zijn en is betreurenswaardig. Er zijn nooit afspraken gemaakt tussen partijen of met leden van de Werkgroep.

Dat wij een punt zetten achter de samenwerking met de Gemeente, doet pijn. Daar het geluid van de burger nu niet direct wordt gehoord, wordt ingezet of omarmd. Wij zetten hiermee tevens een punt achter het zogenaamde “participeren”. Feitelijk wordt met deze beslissing de Werkgroep qua eerste spoor opgeheven en burgers gedwongen meer actiegericht te gaan werken.

De inzet van de Werkgroep Picuskade/NRE-terrein is steeds gericht geweest op het creëren van positieve input. Dit hebben wij vele malen laten zien door middel van het verbeelden, bediscussiëren en verwoorden van de wensen van de burgers. Visies en eisen vanuit het perspectief van de directe leefomgeving te vertalen.
Het bieden van creatief, praktische input om richting te geven aan het ontwerpproces. Oplossingsgericht willen communiceren met alle partijen. Samen ontwikkelen is de toekomst!

In actieve samenwerking met burgers heeft dit geleid tot de brochure: Werkgroep Picuskade/NRE Visie & Participatie: “Aanzet tot een integrale gebiedsontwikkeling NRE terrein.”
Zonder overheid, op eigen kosten, organiseerden de burgers het omgevingsmanagement voor dit gebied. We noemden dit het “Nieuwe Lokale Werken”. Voorbeelden uit andere steden werden ook ingebracht.

Onze motivatie om als vrijwilligers, als bewoners uit de directe omgeving en als professionals bij te dragen aan het proces, kan met een paar kernthema’s worden getypeerd:
  1. De grote milieuproblematiek in het gebied - van Kanaaldijk, Picuskade tot doorheen en voorbij het NRE-terrein - is dusdanig verontrustend, dat prioriteit nummer één niet anders kan zijn dan grondig en zeer fors en slim te saneren;
  2. Het gebied heeft ambitie nodig, zonder een ambitieus masterplan zullen financiële beperkingen veel potenties in het gebied onmogelijk blijken;
  3. Integratie van het afgeschermde NRE bedrijfsterrein met de omringende gebieden is vanzelfsprekend. Daarbij moet ruimte worden gezocht om inspiratie te zoeken voor speciale functies. Geënt vanuit de historische eigenheid. Ontsluiting van het gebied en een toekomstbestendige oplossing voor het parkeerprobleem zijn noodzakelijk;
  4. Tenslotte is ook voor ons van meet af evident, dat in alle ontwikkelingen en initiatieven het groen, kwalitatieve openbare ruimte een duidelijk, dus manifest vormgevend motief dient te zijn.

Inmiddels zagen wij aankomen, dat wij in mei/juni 2014, waren beland in een moeras.
·         Zaken, punten die wij naar voren brachten, werden niet gebruikt.
·         De onderwerpen die wij verbonden met een integrale benadering, werd aan voorbij gegaan.
·         Onze punten werden stelselmatig niet opgepakt of terzijde geschoven.
·         Over de dilemma’s, zie bijlage, kon of mocht niet worden gesproken.

Wij en alle burgers bij ons in de buurt, weten dat je niet verder kunt, wanneer deze dilemma’s niet worden (h)erkend. Vakkundig worden gedemonteerd en/of positief worden omgekeerd.
Als burgers hebben wij veel last van de dilemma’s. Nu en in de nabije toekomst.

Daarnaast zijn er in onze omgeving, naast de Werkgroep, nieuwe, andere initiatieven ontstaan. Uit onvrede, er broeit iets. Communicatie vanuit deze initiatieven is naar ons idee met een andere insteek dan die waarmee wij ooit betrokken raakten. Ze sluiten aan op de tweede en andere lijn waar wij in het verleden over spraken. Niet over het eerste spoor, bij de enthousiasmerende en coöperatieve inzet van de Werkgroep, die wij ook lang hebben uitgestraald. Om te verbinden.

Het is heel jammer dat het gemeentelijk deel, met name Gebouw 3, en het plan van WoonInc. geheel buiten de ontwerpsessies werden gehouden. Alsof dit niet bestond.
Wij blijven hopen op een moment van inzicht en bezinning. Wij zijn daarbij, als Werkgroep vanuit de directe omgeving, nu niet nodig. Wij stellen ons bij burgerparticipatie iets totaal anders voor. Zonder aanwijsbare invloed op kernkwesties kan niet worden verwacht dat wij nog langer ‘meepraten’. Wij hebben onze inbreng proberen te leveren, maar willen later niet lezen dat ‘ook met de buurt hierover actief overleg is gevoerd.’

De vier beschreven redenen hebben ons doen besluiten, ons niet langer te verbinden. Wij nemen niet meer deel aan dit “ontwerpproces”.

Rest ons om iedereen - met name de initiatiefnemers die op dit terrein hun dromen willen waarmaken - een succesvolle voortgang te wensen. We hebben met plezier kennis gemaakt met heel waardevolle, integere en op zich zelf ambitieuze plannen.
Er ligt ons inziens veel potentie voor een prachtige ontwikkeling van het NRE terrein.

Wellicht komt bovenstaande mededeling onverwachts. Mocht u daar behoefte aan hebben, dan willen wij onze beweegredenen graag toelichten in een persoonlijk gesprek.
Neem daartoe vooral contact op met ons.  

Met vriendelijke groet,


Namens Werkgroep Picuskade/NRE


Teun Lavrijssen                         Jacco Schellen                         Peter Struik
                                               Secretaris                                Voorzitter

Cc: @beterNRE
Bijlage 1: De dilemma’s:

1. In het verleden zijn grondsanering(en) en/of nieuwbouwdossier(s) niet voldoende vastgelegd of goed uitgevoerd.
Dit werkt juridisch verstorend.

2. In het verleden zijn afspraken gemaakt m.b.t. bestemmingsplan Tongelre binnen de Ring en nieuwbouwopgave(n).
Dit werkt belemmerend in de financieringsopgave. Dit geldt ook voor ontwikkelingen in de aanpalende en te verbinden gebieden.

3. Milieuvervuiling. Meervoudig (ernstig en/of wel/niet urgent).
Er zijn, in tegenstelling tot wat wordt gemeld, wel potentieel humane risico’s. Verontreiniging zit aan het oppervlak, tot grootte diepte en reikt tot buiten het terrein. De 'vuile pluim' is heel lang. Zit tot in het stroomgebied van de Dommel. Complex voor het NRE terrein en Picuskade. Wettelijke saneringstermijnen zijn gepasseerd. Er is niets gebeurd, zowel voor de bodem als het grondwater. Bewoners zijn woedend.

4. Vastgoedtransacties van partijen die plaatsvonden, leiden tot de huidige situatie. Mogelijke onvolledigheid, verstrengeling van belangen leidt tot verstoring van ambities.

5. Samenspraak, inspraak.
Bij het toepassen van deze concepten neemt de Gemeente een loopje met de werkelijke rechten, belangen van haar burgers. Er is geen tweezijdig, open communicatie met bewoners & omgeving, waarin samenspraak of inspraak plaatsvindt op alle deeldossiers. Burgers eisen via de rechterlijke macht hun gelijk op. Er ontstaan andere vormen van hinderlijke ‘tegenspraak’.

6.     Het financiële Endinet debacle uit 2009-2010.
Gemeente Eindhoven verloor als groot aandeelhouder op een (in)directe manier meer dan een half miljard euro op het swap derivaten debacle van Endinet. Dit resultaat drukt na boekhoudkundige afhandeling negatief op de stad. Burgers dragen deze last. Naast de bodemvervuiling die al extra op de leefomgeving drukt. Wat heeft de politiek, ambtelijk / bestuurlijke organisatie hiervan geleerd? Waarom remt zij juist de gebiedsontwikkeling door burgers rondom het NRE terrein?

7. De financiële positie Gemeente Eindhoven verslechtert.
Door de financiële positie wordt er niet meer kwalitatief in de stad geïnvesteerd. Helemaal niet in het NRE terrein. De ernstig verontreinigde grond, wordt volgens de gemeentelijke herontwikkelingsplannen, als een negatieve last ervaren. De aanwezige saneringssubsidie is nog steeds niet gebruikt.

8. Geen samenhangende gebiedsontwikkeling.
Deelprojecten worden niet op elkaar afgestemd. De gemeente pakt niet haar enige rol. De regisseursrol, die zij nog heeft. Door zonder integrale visie te ontwikkelen, ontstaat geen maatschappelijke chemie in dit gebied. Een gebied zonder enigerlei meerwaarde.

9. Ondermijning rechtspositionele situatie burgers en Werkgroep Picuskade/NRE.
Na de uitkomsten van de gemeentelijke marktconsultatie mocht de Werkgroep Picuskade/NRE begin 2014 met slechts twee personen meedoen in de ontwerpsessies van (uitsluitend) het derde deelproject. De marktconsultatie die in 2013 plaatsvond was een intern gemeentelijke proces zonder input van burgers. Voorafgaand aan de sessies werden functies, rollen en taken in het meedoen in de ontwikkelsessies niet vastgelegd. Onze Werkgroep werd nooit iets verteld over de uitvoeringsagenda die de Gemeente hanteert. Er werden geen (start)documenten overhandigd. Een (project)agenda werd inhoudelijk niet met elkaar besproken. Notulen werden niet tweezijdig bekrachtigd. Helemaal niets. De reguliere samen-/inspraak die voor burgers normaliter geldt, wordt uitgeschakeld in dit “ontwikkelproces”, door de Werkgroep ertussen te plaatsen. De Werkgroep heeft hier nooit mee ingestemd. De Werkgroep doet hier niet aan mee melden wij u als burger, middels dit schrijven. Het getuigt van wantrouwen naar burgers van Eindhoven wanneer men dit op deze manier organiseert. Zonder de omgeving en haar spraakmakers actief te informeren. De Werkgroep neemt volledige afstand van deze ontwikkelwijze, die men ook wel “Nieuwe Ruimte 2013” noemt.