maandag 26 juni 2017

"Help ons Commissaris van de Koning!"

Mail 14 juni 2017: Geachte heer Heijman, beste Jan,

In vervolg op ons telefoongesprek is hieronder beschreven hoe het Picuskade projectdossier verliep, ontspoorde, verder loopt. De volgende halte is de Rechtbank Oost-Brabant 20 juni aanstaande. Ik vraag je per direct; de Commissaris van de Koning Noord Brabant, de heer Wim van de Donk te verwittigen, betreffende dit dossier, zie hieronder een aantal punten. De heer van de Donk direct te vragen, te interveniëren vanuit zijn rol als verantwoordelijk gezagdrager. Gezien de huidig precaire situatie is dit noodzakelijk.
Onderstaand een deeloverzicht waarbij nog niet alles is beschreven.


2012 - 2017: 5 jaar dossier Picuskade
In augustus 2012 zaten wij als burgers voor het eerst met Gemeente Eindhoven in een grote afvaardiging om tafel voor het vastgoeddossier Picuskade. Wij vroegen om een samenhangend bouwplan, passend in de buurten. Het kwam er niet van, geen gehoor, etc. Het vervolgproces is bekend.
Wij kwamen achter de gepleegde grondspeculatie van 698% prijsstijging voor sociale woningbouw in twee dagen tijd (februari 2010), onder actief regime georganiseerd vanuit de Gemeente Eindhoven, waarbij rolhouders aan meerdere kanten van de tafel zaten. En waarom? Was het alleen om 't NRE/Endinet debacle te maskeren? Nee, er was meer..
Wij doorliepen het hele (gemeentelijke) overlegproces vanaf 2012. Daarna volgde de juridische zienswijze fase. De Raad van State fase. Daar ging het fout voor Gemeente Eindhoven en ontwikkelaar.


Het college werd betrapt, op het plegen van een bestuurlijke omissie. Noem 't maar; "bestuurlijke fraude". Een Ecologische Hoofd Structuur niet in je bestemmingsplan opnemen, terwijl de Gemeente Eindhoven er de voorgaande 10 jaar wel over sprak, elke bestuurslaag in Nederland deze kende.
Groene ambities omarmen en er niets mee doen. "Zaten gemeenteambtenaren te slapen?" Nee, dit is/was georkestreerd. Media sliep, was niet sensitief genoeg. Zij deed het af met een eenvoudig artikel. Geen nadere vragen, analyse, etc. Later ontdekten wij zelfs een patroon van dit soort activiteiten bij de Gemeente Eindhoven.
We kwamen erachter dat de Anterieure Overeenkomst voor Picuskade niet rechtmatig is getekend (6-11-2014). We hebben dit het college gemeld, men doet er niets mee. Het niet juist tekenen heet normaal gesproken; 'valsheid in geschrifte.'


We zagen dat voorafgaand aan het officieel tekenen van de Anterieure Overeenkomst Picuskade, de gemeente in haar plattegrond de EHS (groen gearceerd) wel kende (11-9-2014).


Officiële tekening Gem. Eindhoven 11-09-2014 met EHS ingetekend.
Gemeente Eindhoven liet de EHS in de definitieve contracttekeningen met Wooninic bewust weg. Dit is een meervoudig delict.

Wij zagen dat dit college de grond langs het Eindhovens Kanaal voor Picuskade verkocht, wat niet kan volgens 't Raadsbesluit uit 2003 (03.R418.001). Daarin staat beschreven hoe de gemeente dient om te gaan met haar structureel groen zones. Structureel groen kan niet worden verkocht, alleen in een zeer incidenteel geval, via een juiste procedure (= een delict).

Het college tekende GV wijzigingsbesluit 114283 op 9 september 2014 en pleegde daarmee een economisch delict.


De gemeenteraad werd over het verkoopdossier, het college noemde dit 'herontwikkeling' niet juist geïnformeerd. Zie: 14R6095, Toelichting behorend 126e wijziging van de Concernbegroting, dienstjaar 2014. De raad ging op 16 december 2014 akkoord, zonder juiste informatie, zonder (politieke) raadsdiscussie, etc.. Gemeentewet Artikel 169.2 en 169.4 en 160.1e zijn actief overtreden. Een politieke doodzonde, maar veel erger voor het (lokale) democratisch stelsel dat iedereen zou moeten koesteren.


Als burger, begon 2 dagen later, 18 december 2014 de zienswijze fase, etc. Wij wisten niet beter...
Wat wij allemaal opschreven, werd niet altijd goed beantwoord door het college. Niet het melden van "het aanpassen in de ontwerp bestemmingsplanfase van het bouwmassa / -volume zonder volledig antwoord naar bezwaarmakers. Het verschuiven van de bouw lijn naar het Eindhovens kanaal toe". Zelfs nadat de gemeenteraad in oktober 2015 een officiële brief ontving over een mogelijk onrechtmatige (overheids)daad, verdween dit via een bijzondere weg in een lade.


Begin 2016 moest na de Raad van State uitspraak "deze Picuskade zaak" dus worden gerepareerd.
Let op; bij de RvS was door gemeente-ambtenaren niet altijd de waarheid verteld. Er was feitelijk foutieve informatie in dossieronderdelen opgenomen, om dekking te halen, te krijgen van de Raad van State. Zeer ernstig om het rechtssysteem zo in te zetten (..)!

De Provincie Noord Brabant is medio 2016 met evenzeer een niet juist herzieningsdossier hieromtrent (wat je kunt zeggen ook misleid. Wel of niet in de opzet. Ook dit ontdekten wij.

Begin 2017 liepen bij de Raad van State nog diverse processen. Desondanks meende dit college de Omgevingsvergunning Picuskade V14/21536 te moeten verstrekken.


In de gemeentelijk publieke communicatie naar burgers toe, meldde gemeente Eindhoven, dat belanghebbenden zich voor deze rechtsgang moesten melden bij de Rechtbank in Den Bosch. Je hiervoor moet betalen voor de beroepsfase, etc... Dat het dus een beroepsprocedure betreft. Het betrof hier alleen: Foutieve gemeentelijke communicatie. Burgers konden namelijk, kosteloos, een bezwaar naar de Gemeente sturen. Burgers werden op het verkeerde been gezet. Er werden drempels; als een rechtbank + kosten, etc. opgeworpen.
Rectificeren wilde de Gemeente niet, nadat men verzocht dit te doen.
Helaas schreef ik een brief aan de Rechtbank Oost-Brabant met een aanvullend dossier en verzoek voor een Voorlopige Voorziening (SHE 17 / 1085 WABOA V35). Het bouwproces mocht nu niet starten. Mijn oorspronkelijke brief stuurde de Rechtbank naar de Gemeente Eindhoven.
De gemeentelijke bezwaarcommissie bijeenkomst 1 juni jl. was bijzonder. De gemeentelijke geluidsopname mislukte.
De huidig Voorlopige Voorziening mag alleen worden getoetst aan de ingediende Omgevingsvergunning.


Op 1 juni vertelde de commissie-ambtenaren mij dat deze Omgevingsvergunning een reguliere procedure betreft. Ik heb hen gemeld dit te bestrijden. Dit om een aantal redenen anders moet zijn. Dat de officieel gemeentelijke informatie van 8 maart 2017 ook uitgaat van een UITGEBREIDE PROCEDURE.
Officiële gemeentelijke informatie van Gemeente Eindhoven 8 maart 2017
Ik benoemde de dossierhistorie van 2003, 2006, 2010, 2012 tot 1 juni 2017 en legde dit de bezwarencommissie voor. Zij vielen stil, wisten zich er geen raad mee.
Dat de reguliere Omgevingsprocedure, in oktober 2014 (mogelijk) al, "het plan" was. Een plan met voorbedachte rade.
Waarom dan? 
Omdat de Omgevingsvergunning Picuskade o.a. eerder werd gepubliceerd dan dat de Anterieure Overeenkomst was getekend. Dit moest het dossier 'uit de spotlights houden'. Er zijn echter meer redenen.


Volgens een juiste werkwijze voor deze uitgebreide Omgevingsvergunningsprocedure moet Gedeputeerde Staten van Noord Brabant een "Verklaring van geen Bedenkingen" afgeven. Het lijkt erop dat het Eindhovense college (en of anderen), dit probeert te vermijden.
En wat nu? De algehele beginselen van behoorlijk bestuur zijn geschaad, maar dat niet alleen, er is meer. Dit heeft consequenties in ketens, dat begrijp je.

Ik vraag jou (maar dat geldt natuurlijk voor iedere (lokale / Brabantse / landelijke) politicus, bestuurder of burger die dit leest) vanuit je politieke bestuursfunctie in de Provincie Noord Brabant, dit één op één direct door te zetten naar de Commissaris van de Koning de heer van de Donk. Je sterk te maken en de urgentie te duiden.


Ondermijning binnen de overheid, van bestuurslagen dient ten alle tijde te worden voorkomen, te worden bestreden. Dit dossier heeft meer dan alleen de schijn tegen zich.


Dank alvast voor het verder brengen, we houden contact.


Met vriendelijke groet,

P. Struik