woensdag 27 augustus 2014

Eindhoven. NRE en haar 'rioolpolitiek'. "Plas niet tegen het stadhuis, want dit blijft altijd nat!"


Eindhoven, Commissie Ruimte & Vastgoed, 26-8-2014.
Ingesproken door P. Struik bewoner wijk De Laak.


Geachte aanwezigen.

Vanavond ga ik het met u hebben over “rioolpolitiek.” Een term die wij niet bedachten, maar op ons pad kwam. We zijn geattendeerd op een risico. “Plas niet tegen het stadhuis, want dit blijft altijd nat!” Mensen die ons kennen, weten hoe wij hierover denken. “Laat het maar nat zijn”.
De geur van onze dossiers is al lang niet meer draagbaar. Delen is dan altijd beter.
 

Rioolpolitiek deel 1.

Het is 23 januari 1989 wanneer PvdA locoburgemeester Peter van den Baar in opdracht van het toenmalige college tekent, voor het commercieel maken van het gemeentelijke energiebedrijf. Het energiebedrijf komt op afstand te staan. De gemeente krijgt als groot aandeelhouder een zakelijke relatie met NRE.


NRE is geboren, uiteindelijk wordt dit Endinet. Het bedrijf dat door de politiek o.a. werd gebruikt als financieel vehikel om geld mee te verdienen. Om "Leuke dingen" voor de stad mee te doen. Of voor andere politieke aspiraties.

Totdat het misging. In de periode 2007-2009. Het toenmalige college PvdA, CDA en SP werd door de Staat gesommeerd 210 miljoen euro bij te storten. Geld dat Eindhoven niet had. Plan B slaagde wel. De bijna failliete boedel werd verkocht.
De stad ontsnapte op het laatste moment aan een debacle en werd door wat boekhoudtrucs gered. Honderden miljoenen Euro's werden weggestreken. Alles bleef zoals het was.

Met het op afstand zetten van het energiebedrijf in 1990 was het begin gemaakt van wat wij noemen “speculatieve herontwikkeling van het NRE terrein”. Grootaandeelhouder Gem. Eindhoven had een vorm van actieve regie, ook al leek dit niet altijd zo.

Doordat de Gemeente zich indertijd van de vuile grond ontdeed, terwijl men wist hoe vergiftigd bodem en grondwater van het NRE terrein zijn, moest er wel wat tegenover staan. Dit gebeurde. Vastgoedtransacties in en rond het NRE terrein vonden plaats, waar betrokkenen toestemming voor kregen.

Opgestelde milieurapporten veranderden wel. Ze werden van eindconclusie “ernstig spoedeisend”, anders beoordeeld naar “ernstig niet urgent”. Bijzonder.
Opgestelde beschikkingen werden anders geformuleerd. Bijzonder.
Handhaven op beschikkingen vond/vindt niet plaats. Bijzonder.

Eindhoven als Bevoegd Gezag lijkt moeite te hebben deze kerntaak uit te voeren. Misschien moet de Provincie intensiever gaan controleren.

De Gemeente overtreedt de WBB en andere regelgeving. Wij vinden het niet meer bijzonder.
Wij rusten niet eerder dan dat de saneringen volledig zijn uitgevoerd. Burgers zijn niet machteloos, maar wel woedend. Dit lijkt ons niet bijzonder.

Onze experts verbazen zich steeds meer. Men constateert dat onderzoeksrapporten niet kloppen. Misschien komt dit door de geformuleerde deelopdrachten. Zijn rapporten misschien te klantgericht geschreven? Hoe dit komt, is een latere vraag. Nu even niet voor ons.

Volksgezondheidsrisico’s in onze wijken is in het geding. Risico’s die burgers niet willen lopen.
Wij willen geen permeatie van drinkwater, door het uitlopen van grond(water)verontreiniging uit het NRE terrein naar Picuskade, Villapark of het stadscentrum.
Wij willen geen permeatie in één van de NRE gebouwen. Niet voor ambtenaren, kunstenaars en alle (museum)bezoekers. Voor niemand!


Bij Brabantwater was het eerder code rood. “Het waterleidingnet op het NRE terrein is van de Gemeente, niet van Brabantwater”, zei men.

Vragen die burgers stelden, werden niet meer beantwoord. Bijzonder.


Objectiviteit, transparantie, volledigheid en goede onderzoeken door onafhankelijke 2e/3e partijen, milieuonderzoeksbureaus. Het is van eminent belang dit hele proces niet verder te laten ontsporen.

Geen onderzoek laten uitvoeren door één hetzelfde bureau. Jaar na jaar, na jaar. Dat is bijzonder. Alleen al vanuit inkoop perspectief.

Het vertrouwen van burgers moet terugkomen. Vertrouwen dat er niet meer is in de buurten. Al heel lang niet meer. Zeer pijnlijk.

Terug naar Gebouw 3. Rioolpolitiek deel 2.
2013. Een positieve mail van Peter van den Baar aan mevrouw Schreurs over het behouden van gebouw 3. De heer van den Baar sluit af met de zin: “De vindplaatsen liggen onder NRE en om de hoek. Prima Mary Ann.”


Wij vragen ons af. “Welke vindplaatsen liggen er onder NRE?” (Wordt dit misschien bedoeld? Tonen chemisch flesje uit de tijd van de Gasfabriek). Zoals u misschien nog niet wist, dit staat niet goed aangegeven in de recente onderzoeksrapporten. De kans is zeer groot, dat de oude vuile infrastructuur van de gasfabriek nog in de bodem van het huidige NRE terrein aanwezig is. Met alle mogelijke risico’s.
 

“Moet er echt gegraven worden in deze giftige grond? Moet het riool echt worden vervangen of worden aangepast?”


In het collegevoorstel wordt het hoofdriool in de straat tussen gebouw 3 en 5 vernieuwd.

Dit is niet rechtstreeks benoemd, maar is wel de bedoeling, zo lijkt het.

Waarom college? “Onderbouw dat dit nodig is. Geef de Raad deze dossierinformatie.” Burgers moeten toch niet de rioolinspectierapporten met inspectiefilms gaan opvragen? Dan blijkt of deze dure werkzaamheden echt nodig zijn. Informeer de Raad volledig. Vernieuwen van dit riool is nodig om de bouw van Picuskade mogelijk te maken.

Een gezamenlijke planexploitatie die Gemeente en Wooninc met elkaar zijn aangegaan.

Graag horen wij of dit klopt. Ja of nee. Of dat wij dit uit ons dossier moeten schrappen en niet klopt. Hopelijk is dit laatste de waarheid.

Of vragen onze experts zich af: “Zit er misschien PAK, teer, olie of ander VAK in het hoofdriool?” Moet het riool daarom worden vernieuwd. Als gevolg van jarenlang illegale lozingen waar het Waterschap niet blij van wordt. Door het indringen van vervuilende stoffen in het riool?” Dit zal toch niet waar zijn?


Burgers stuurden het college meermalen een verzoek om op de huidige beschikking tot saneren voor het NRE terrein; EH077200053_ESSP-1 d.d. 22 januari 2008 te handhaven.

Een vervelend telefoongesprek volgde. Wij moeten nog een schriftelijke reactie ontvangen. Wat daarna gebeurt, is voor daarna.
 

Gebouw 3 en de milieuvervuiling. Rioolpolitiek deel 3.
De grond onder en rondom gebouw 3 is ernstig verontreinigd. De witte Persil silo waste de grond niet schoon. Na deze toren kwam hier de vuile kolenoverslag. Moet dit gebouw daarom blijven staan? Dit scheelt aardig wat saneringsbudget dat er niet is. Klopt dit?

Kent de buurt deze risico’s? Kennen de huurders alle bijkomende exploitatierisico’s? Worden huurders nu niet gebruikt en ingeperkt in hun eigen mogelijkheden?

De oplossing, keuze en invulling voor gebouw 3 verdient geen pluim. We spreken hiervan een lange ondergrondse vervuilingspluim. Van mobiele stoffen en zeer ernstig vervuild bodemwater.


Hoe nu verder?
De laatste milieurapporten uit 2013 / 2014 zijn onvolledig. Een meting heeft 10% speling (5% naar beneden of naar boven). Dat is goed en een prima meting. Een afname van zeg maar 4% bodemvervuiling over een lange tijd (conform een laboratoriumomgeving), met te weinig uitgevoerde wettelijke bodemonderzoeken en veldmetingen, en dat deed de Gemeente Eindhoven, is dus niet hard te maken. Daarom is afname van de vervuiling een onvolledige conclusie. Wel is de vervuiling verder uit het gebied weggevloeid. Via de Dommel en verder.

Daarnaast; niet alle vervuilende stoffen nemen af. Er zijn ook verontreinigingen die nieuw zijn of toenemen!

Er is een kunstmatige scheiding tussen mobiel en immobiele vervuiling. De praktijk houdt zich hier niet aan. Zijn er fouten gemaakt in definitie tussen mobiel en immobiele verontreiniging?

Is PAK vloeibaar en dus ook mobiel?

Wanneer een onderzoeker uit het laatste onderzoeksrapport voor gebouw 3, niet weet hoe een cyanide vervuiling eruit ziet: “Wat is dit dan voor een milieuonderzoek?”

Vergunningen zijn goedgekeurd op basis van de laatste milieurapporten en huidige beschikking voor het dossier herontwikkeling NRE terrein.

Bewoners maken nu bezwaar. Tegen de manier van herontwikkeling.

Van gebouw 5 (gasfabriek/5th), gebouw 17 (de garage). Tegen gebouw 3 gebeurde dit ook. Alleen dit dossier bleef ergens hangen.

Waarom dit alles zo onvolledig, misleidend voor burgers gebeurt, is een zorg voor u als raadslid. Los van uw politieke kleur: “Help ons. Neem uw verantwoordelijkheid en doe uw plicht.” “Zorg dat handhaven en rechtmatigheid blijft werken!”


Afsluitend ontvangt u een boekje. Met voorbeelden van gebreken, overtredingen en tekortkomingen op het NRE terrein die toewijsbaar zijn aan de Gemeente Eindhoven.

We nemen u mee in deze visualisatie. Sturen dit ook digitaal door.

In dit boekje staat tevens een antwoord van een extern milieuspecialist op een vraag die wij stelden. Een vraag over een nieuwe mobiele milieuvervuiling, die vanuit het NRE terrein, op dit moment letterlijk de wijk dreigt in te lopen. Wettelijk gezien, moet er direct worden ingegrepen, worden gesaneerd. Dit is spoedeisend!

Hierbij toon ik u een monster. Een monster van mogelijke steenkoolteer of gelijkwaardig product. Steenkoolteer is giftig, kankerverwekkend, slecht afbreekbaar.

Deze stof verplaatst zich – is mobiel – zit op en over de grens van het NRE terrein.

De toxiciteit wordt momenteel onderzocht.
 

Ik doe een laatste oproep namens veel boze en verontruste bewoners en vraag u:

Doe uw plicht en ruim alle vervuiling en rotzooi op!
Ga in gesprek met de buurt.
Communiceer transparant.
Wees kordaat, consistent en betrouwbaar in uw handelen.
Treed op en blijf niet verder in gebreken!

Zorg dat de volksgezondheidsrisico’s niet verder met voeten worden getreden.
Saneer snel en volledig. Start in 2014.

Geld mag geen bepalende rol meer spelen. Op de NRE dossiers is al genoeg verdiend en de laatste jaren verloren, maar niet door ons.

Dank u wel meneer de voorzitter en alle aanwezigen.
 
GEEL geblokt = het niet kunnen uitspreken van betoog a.g.v. beperkte spreektijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten