dinsdag 20 maart 2018

Stemadvies voor Eindhoven #GR2018 #040kiest

Twijfel... “Wat is een stem op D66 Eindhoven waard?”

Geachte D66 wethouder Schreurs,
21 maart 2018 nadert. Wie krijgt onze stem? D66 met een compleet nieuwe lijst die u als senior politica aanvoert? Twijfel slaat toe. Na 25 jaar politiek bent u de vrouwelijke variant van Dré Rennenberg met een indrukwekkende staat van dienst.
Wat gebeurt er als wij op u stemmen? Welke partijen krijgen wij er deze keer bij cadeau of geldt dit andersom?
 
De onttakelde stad
De stad is kapot aan het gaan. Publieke buitenruimten in wijken en centrum liggen er vervallen bij. Straten scheuren open, verloedering en leegstand heerst. VVD burgemeester Jorritsma meldt keer op keer de financiële urgentie. De Raad komt niet in actie.
U (D66) bent samen met PvdA, Groen Links en de SP verantwoordelijk voor deze onttakeling over de laatste vier jaar. In de periode 2010-2014 deed de VVD hier bestuurlijk aan mee. Van 2006-2010 was dit een PvdA, CDA, SP coalitie. En daarvoor 2002-2006 was dit: D66, CDA, Groen Links, Leefbaar Eindhoven en later schoof ook het Ouderen Appel Eindhoven aan. U was toen al 4 jaar wethouder geweest, had 8 jaar politieke ervaring opgedaan.

Er is veel gebeurd. Diverse reorganisaties leidde tot de huidig ambtelijke structuur. Eén organisatie die minder nadenkt, volgzamer werkt naast de te dure ‘flexibele’ schil. Of de verschillende stichtingen die op afstand zijn ‘weggezet’, met indirecte aansturing (vanuit een 'vriendenclub') en zonder consistente politiek-, bestuurlijke controle. Kennis, kunde is verschraald. Een aantal coalities heeft hiervoor gezorgd. Als D66 wethouder, o.a. verantwoordelijk voor P&O, heeft u een mediagenieke rol gespeeld.
Op wie stemmen we? “Ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.” Tja...


Burgerparticipatie staat frauderen in de weg
Zelf denk ik aan de buurtdossiers (Picuskade, NRE, Endinet) waarin buurtparticipatie de nek werd omgedraaid. Fraudes die eerder werden gepleegd als een ABC constructie met grondspeculatie, gemeentelijk geïnitieerd. Of de exceptionele beloning voor de corporatiedirectie, valsheid in geschrifte van o.a. (taxatie)rapporten, anterieure overeenkomst, het plegen van economisch - / milieudelicten. Veel vond onder u verantwoordelijkheid plaats.

Het stelselmatig misleiden van de Gemeenteraad of Raad van State. Het zijn democratische technieken, die zelfs tot voorbij de politiek van Valkenswaard en omstreken reiken volgens diverse analyses.
Uw oud collega Erik van Merrienboer, PvdA gedeputeerde in Noord Brabant mocht blijven, omdat de Provincie Noord Brabant, Gemeente Eindhoven in het pak zat genaaid. Of beide? Door een derde?
Ambtenaren die gespreksopnames herhaaldelijk laten verdwijnen. Waarom, wat volgt in wiens belang?

Wij bekeken ook andere Eindhovense ontwikkel -, vastgoed -, cultuurdossiers.
Waarom? “Om een goede politieke analyse en afweging te maken. Noem dit; een nieuwe tegenkracht te formeren voor een toekomstig vervolg...” “Ambieer je een rol in de politiek”, vroeg de journalist? Ik glimlachte: “Er zijn mensen met meer senioriteit”, was mijn antwoord.
“Hoe rot is de lokale politiek/bestuur, ambtelijke structuur dat dit gebeurt mevrouw Schreurs?”
 
Besturen of stuurloos worden gestuurd?
Ik denk aan het recente artikel uit het Eindhovens Dagblad, waarin staat dat gemeentesecretaris de heer Wilke vertrekt. Werd zijn vaste aanstelling een bedreiging?
Marco Wilke kreeg in september 2017 een opdracht om “het sociaal domein lek” te vinden. Voor dichten hiervan geeft de politiek de grootste opdracht. Die is nog steeds niet gegeven...
De stad verliest € 1,65 per seconde in het sociale domein.
De heer Wilke had een onmogelijke opgave, wanneer de Raad die niet wil ingrijpen. Keer op keer. Met welk doel? 


De waarde van Eindhovense integriteit
Net voordat de heer Wilke zijn “speciale opdracht” kreeg, was een half jaar eerder een extra “verbindingsofficier” binnengehaald, mevrouw Zwierstra. Deze oud corporatie directeur moest tijdelijk de plaats van de gemeentesecretaris innemen. Iemand van VVD huize, die van 2005 – 2010 in de Raad had gezeten en van aanpakken weet. Haar oorspronkelijke opdracht was o.a. "de band met 'de markt' aan te halen", "verbinding binnen de ambtelijke organisatie te verbeteren".
Wat gebeurde er?
Was de ‘Workshop Integriteit voor Raad - en commissieleden’ van 19 juni 2017 weggegooid geld?
 
“Waarom kunt u als wethouder, of de hoogste en belangrijkste gemeentelijke ambtenaar, meerdere petten op hebben? Petten die potentieel conflictueus zijn?
Hoe wordt de schijn van belangenverstrengeling voorkomen? Waarom kunt u één dag per week buiten het stadhuis werken? Welk belang wordt gediend? Wat is de waarde van deze bestuurlijke integriteit?” 

Is spreken zilver en zwijgen goud?
We lazen het NRC artikel van 28 februari 2018: In Eindhoven waren 28 onderzoeken naar integriteitschendingen.
28 integriteitsonderzoeken! Wat meldde onze lokale journalistiek, het Eindhovens Dagblad nog niet? Wat speelde er nog meer? Waar is/was de Raad?
Wat misten wij in deze lange oorverdovende stilte?

Het NRC artikel klinkt bijna vanzelfsprekend. De klank is de herkenning van een bepaalde cultuur.
Alleen de afgelopen tijd bleef het lokaal wel erg muisstil. Is men aan het graven? Wat is er in 2017 gebeurd?
 
Het NRC artikel deed mij denken aan het gesprek dat wij in 2017 met de gemeentesecretaris hadden, voorafgaand aan zijn “opdracht”. Het ging over diverse vormen van fraude die werden gepleegd door verschillende personen. Deze uitkomsten zijn niet opgenomen. 
 
“Kunt u Wethouder Schreurs, o.a. verantwoordelijk voor P&O, Raad en burgers vertellen wat er in 2017 is gebeurd op het terrein van integriteitschendingen? Zorgt u dat spreken goud wordt?” 

Deel 1. Groen is rood. Schaken voor dealmakers?
December 2017. Oppositiepartij VVD stemde, uit hoofde van haar lijsttrekker de heer Oosterveer, in het zicht van de verkiezingen (lonkend naar een wethouderschap?), tegen een motie van afkeuring van het huidige PvdA, D66, Groen Links, SP college.
Hoe bijzonder is dit?
 
Weer kon u mevrouw Schreurs rustig blijven zitten. Uw politieke opponenten zeggen keer op keer: "Het glijdt van haar af als teflon!" Of was er misschien een andere afspraak?
De heer Wilke worstelde met zijn opdracht verder…
Wie toen tegenstemde, niet aanwezig was, kreeg een kruisje bij de naam.
U eigen partij werd vrijwel geheel vernieuwd met onervaren politici.. Wat betekent dit voor alle dealmakers?
Is de nieuwe kerncoalitie al geformeerd voordat er 21 maart is gestemd?
VVD, D66 aangevuld met Groen Links en het CDA? Het CDA mag weer nu mevrouw Wagt, niet uw politieke vriendin, vertrekt. In verband met mogelijke versplintering van het politieke landschap aangevuld met nog één, twee of drie andere partijen?

Politieke partijen die tijdens de volgende coalitie rit 2018-2022 mogen sneuvelen? Geheel conform het eerdere D66 coalitie patroon (exit SP wethouder 2014-2018, exit PvdA wethouder 2010-2014 en exit Leefbaar Eindhoven wethouder 2002 -2006)?
Een rondgang langs (oud) raadsleden levert bevestigingen op. Mijn stemadvies wordt helderder.
Als burger voelt dit alles als een vorm van ‘ondermijning’. Het begrip krijgt een vreemde betekenis.
 
Deel 2: Groen is rood. Verkiezingslijst 2018. Weer die historie…
We bekijken de verkiezingslijst 2018 met alle 16 partijen. Ik wil groen stemmen. Het is tijd voor verandering. De verkiezingskreet van Groen Links beklijft. Verandering betekent dat wij ons eerst door die ellendige pijn, het verlies van de stad zullen moeten worstelen.
Ik lees, vloek binnensmonds. Google. We checken een aantal historische zaken. Groen = rood! Wat is dit? De groene partij, Groen Links, waarop ik wil stemmen heeft ook een historie. Een bouwhistorie. Dat valt op. Een architectenbureau die zorg draagt dat er nu een ‘klimop gebouw’ wordt gerealiseerd in een Ecologische Verbinding Zone van het Eindhovens Kanaal. Met medewerking uit de gemeente, die een bestemmingsplan op frauduleuze wijze ontwikkelde. Allerlei “fratsen” uithaalde, etc..

Deze ‘groene’ partij, Groen Links, geachte Wethouder Schreurs, heeft een directe verbinding met dit architectenbureau. Toevallig heeft een kandidaat op de Groen Links verkiezingslijst met u in de Raad gezeten, meerdere perioden. Kunt u zich dit alles nog herinneren?
 
Stilte maakt plaats voor vrees. Het dossier van oud topambtenaar de heer Van Dijk, die plotseling overleed in 2009, duikt op. Deze gemeentelijk strateeg ruimtelijke ordening was voor forse groene publieke ruimten in en om de stad. “Ontwikkel Ecologische Verbindingszones (EVZ) en deze natuur!” De Dommel was één van zijn resultaten. Karel had visie op hoe Eindhoven zich duurzaam kon ontwikkelen. Waarde creëer je.
De angst bij ambtenaren zit er vanaf dan goed in. Onder de Dommelbrug wordt Karel herdacht.
Deel 3: Groen is rood, participatie is ook dood…
Natuur is het restproduct van de uitverkoop aan ontwikkelaars in 040 geworden. Het doet mij denken aan Trefpunt Groen Eindhoven (TGE). Zij kreeg € 120.000 gemeentelijke subsidie voor een groen NRE gasfabriekterrein. Het aanwezige groen werd gerooid, er kwam bijna niets voor terug. Waar is dit belastinggeld gebleven? Toen de buurt TGE vroeg het EVZ belang te behartigen bleef het stil. Welke belang behartigt TGE en voor wie? Groen is rood, participatie is dood.
En zo gaat het nu ook bij de herontwikkeling van de zone Eindhovens Kanaal.
Door uw systematische machtsinzet, bestuursstijl, probeert u, zogenaamd aarzelend, in afstemming met uw (nieuwe coalitie) (markt)vrienden, de bewoners rondom “Pizza Geert” uit te zetten. De vreemdste capriolen worden hierbij uitgehaald. Vastgoedbelanghebbenden, ontwikkelaars, designers, lokhipsters en media, allemaal worden ze als frame in linie geplaatst. Uitgespeeld richting of tegenover bewoners en buurten.
Zelfs uw D66 wethouder Seuren wordt publiekelijk onder druk gezet, om deze bouwprojecten te laten slagen. Knap gedaan maar moreel verwerpelijk, en sociaal maatschappelijk zeer onbehoorlijk bestuur.

Regeren doe je nu. Niet in de toekomst met allemaal mooie plannen en het verleden stelselmatig te negeren. Onvolledige plannen leiden tot waanbeelden. 100% afbreukrisico gegarandeerd. Ze leiden tot waar wij in Eindhoven nu mee zitten opgescheept. 

Kies sociaal & lokaal: kies BBL lijst 16
Mijn stem gaat niet naar een partij van deze coalitie, of de mogelijke coalitie zoals hierboven geschetst. Mijn stem gaat niet naar oppositie partijen die de afgelopen jaren stil bleven. Vaak op cruciale momenten. Stille oppositie is de dood voor het functioneren van onze lokale democratie. Geen twijfel mogelijk.


"Ervaringen uit het verleden", leiden mij nu naar BBL.


BBL poogt de stille (stadhuis)regelcultuur te doorbreken. Allerlei sociaal maatschappelijke zaken aanhangig te maken. Inzichtelijk te krijgen en helder te houden. Draagvlak te creëren door met alle burgers het echte gesprek open te voeren. Politiek is namelijk van de burgers. Er moet niet, zoals dit de laatste decennia te vaak gebeurt, over burgers worden geregeerd. Want dan wordt u genegeerd, met alle gevolgen van dien.


De heersende politiek en ambtenaren, "de heersende elite" populair gezegd, zal haar burgers moeten dienen. Keer op keer. Niet meer "iets regelen..", maar dienen!
Het begrip dienen is in Eindhoven weggespoeld de afgelopen decennia.


Politieke processen transparant maken, door bestuurders na te jagen, is niet als prettig ervaren. Het is pure noodzaak, blijkt keer op keer. Het is de enige manier om veranderingen die nodig zijn, zowel binnen als buiten het stadhuis, echt in gang te zetten en te houden.


BBL probeert zaken op een zachte manier te forceren. Als het moet op een luidere, ludieke manier.


BBL maakt een vuist tegen maatschappelijke verloedering die ons allemaal raakt. Jong, oud, rijk arm, behulpzaam of zelfstandig.


Mijn stem gaat deze keer naar de meest betrokken sociaal lokale partij: BBL.


Zet Eindhoven realistisch op de kaart, stem BBL!

8 opmerkingen:

 1. Als u vindt dat de LPF Eindhoven als oppositiepartij de afgelopen jaren zijn mond heeft gehouden dan heeft u niet goed opgelet. Keer op keer hebben wij de begroting afgekeurd en keer op keer hebben wij wethouders Schreurs aangepakt. Maar als de (linkse) coalitiepartijen haar maar slaafs blijven volgen dan sta je uiteindelijk machteloos als oppositie.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Met grote verbazing heb ik gemerkt dat degene die deze blog schrijft de privacy van anderen niet respecteert. Hoe haal je het in je hoofd om e-mail adressen van de buurtvereniging voor je eigen gewin te gebruiken en ook nog eens alle e-mailadressen op straat neer te leggen! Een groot datalek dit, je moet je schamen! Waar ik op stem maak ik zelf wel uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. ALS ik al had overwogen BBL te stemmen, zou ik het na deze mail zeker niet meer doen. "Hoe weet jij waar mijn server woont?" Misplaatste actie die mail, nog onduidelijk en drammerig geschreven ook. En verder ben ook ik het eens met Huub van Osch: ga je schamen man. Fout fout fout!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. denk even na voordat je zo'n opmerking maakt, deze blog gaat via de wijkvereniging!

   Verwijderen
  2. Even voor de duidelijkheid: Deze blog gaat niet via de wijkvereniging en het bestuur distantieert zich ook inhoudelijk van deze blog. Peter is verantwoordelijk voor de inhoud en de verspreiding. Secretaris Wijkvereniging Hans van Beurden

   Verwijderen
 4. Beste Huub,mag ik je eraan herinneren dat je zelf een mail hebt verstuurd naar iedereen over de vergunning die Fifth heeft ontvangen uit handen van de wethouder.Ook hier heb je een mailadres gebruikt, die ik je niet heb gegeven en net zoals deze blog via de wijkvereniging is verstuurd!Pas op om de ander te verwijten dat hij een splinter in zijn ogen heeft ,terwijl je de balk bij jezelf niet ziet!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dank je Peter voor je uitvoerig bericht!

  BeantwoordenVerwijderen