maandag 15 december 2014

"Een Wonder in Eindhoven."


December 2007.
Nieuwe bewoners van wijk De Laak Picus West kopen hun huis. Zomer 2007 startte de bouw al op het oude Picus terrein. Burgers konden tot 2 januari 2008 reageren, op wat na later bleek, het voorontwerp bestemmingsplan Tongelre binnen de Ring 2007.

Zie voorpagina van document 1:
 
(= een deel v/h totale voorontwerp bestemmingsplan, belangrijkste deel = opvraagbaar).
Deze voorpagina misleidde burgers.
De inhoud was transparant, kwalitatief, in balans, details goed verwoord. Niemand van de nieuwe bewoners diende een zienswijze in. Dit ‘bestemmingsplan’ sloot aan op de ontwikkelvisie NRE terrein die de Raad eerder op 6 juni 2006 aannam.
 

Zomer 2008.
Op 26-6-2008 ging het bestemmingsplan de eindfase in. Document 2A en document 2B. E.e.a. werd verder geformaliseerd in de zomervakantie.

Niemand uit de gemeente, college of ontwikkelaars nam de moeite of informeerde de Raad over inhoudelijk wijzigingen. Gesprekken met bewoners, buurtvereniging bleven totaal uit. Geen samenspraak of inspraak.

De bewoners die een zienswijze hadden ingediend, werden geïnformeerd, maar NIET dat er wijzigingen in stonden. Zij waren tevreden en zwegen. Nieuwe bewoners werden helemaal niet ingelicht. Zij hadden hun huis gekocht op dat stuk met op de kaft ZONDER het woord voorontwerp. Het staat wel in minuscule lettertjes 4 punt grootte onderaan bij de pagina’s.
 

Zeven ‘heilige’ zinnen. Wat gebeurde er in de 1e helft 2008?
Zie document 2B. Het definitieve bestemmingsplan Tongelre binnen de Ring.
Plankaart met gebieden I t/m IV werd ruimtelijk  veranderd. Op pagina 61, in lettertype 8 of kleiner, het kon niet meer transparant, staat dat de reactie van de woningcorporatie. Die geheel werd overgenomen. Ambtshalve…

In het eerste 4 regels spreekt de Gemeente de woningcorporatie tegen. In het 2e deel regel 5 t/m 7, gaan de ambtenaren compleet om. In drie zinnen. De Raad gaat akkoord. Zeven ‘heilige’ zinnen.
 

De Laak vindt dit laakbaar.
Wat veranderde er nu o.a. eigenlijk?

1.    In het definitieve plan zijn alle wensen van de woningcorporatie overgenomen.

2.    Veel kwaliteit uit het voorontwerp werd weggestreept.

3.    Het openbaar structureel groen verdween compleet.

4.    Bouwmassa werd verhoogd, vergroot. De morfologische kaart veranderde.

5.    Hoogten werden extreem geplust. De maximale bouwhoogte van 4 lagen bij het DAF museum met incidenteel 7 tot 8 lagen veranderde naar 6, 8 en 12 lagen.

6.    De vlakverdeling op de plankaart veranderde.

7.    Zichtlijnen, straatvlakken werden doorbroken.

8.    Duurzame uitgangspunten verdwenen.

De goedgekeurde ontwikkelvisie was van tafel. Zonder politieke discussie. Zie document 2A.
 

Vergelijk het zelf.
Lees document 1 en 2B. Zie de verschillen. Streep ze aan of lees de documenten helemaal. Ze zijn bij ons opvraagbaar. Document 1 is niet meer op internet te vinden. Stond bij onze buurt toch nog in de cloud. Handig die wolk...


Wie is de baas?
Ambtenaren gooiden in de 1e helft 2008 de vastgestelde gebiedsvisie van de Raad uit juni 2006 overboord. Bedenk zelf de vragen. Stel ze: HET KAN TOT EN MET WOENSDAG 17 DECEMBER 2014.


2009: Van bestemmingsplan tot NRExit
Zie document 3. Het bestemmingsplan wordt gewijzigd vastgesteld. De laatste juridische plooien worden gladgestreken in 2010. Ondertussen woekert de wereldwijde crisis.

NRE, grootaandeelhouder Gemeente Eindhoven (83,24%), komt weer in problemen. Mislukte swap- derivaten deals, herfinanciering van bedrijven met te weinig inkomsten levert een giftig financiële cocktail op voor NRE. De NMa, minister van Economische Zaken, sommeert NRE aandeelhouders € 210 miljoen extra te storten in NRE. De financiële positie van Eindhoven verslechtert.

Er volgt, via regie door de Gemeente, een gedwongen NRE verkoopproces. Iedere bestuurder is “blij” wanneer NRE, dat wordt omgedoopt in Endinet, eind 2009 onder voorbehoud wordt verkocht. Ook de gemeentelijke afdeling vastgoed & grondbedrijf die onder druk staan.
 

Februari 2010. Een ABC: Exit Endinet. Extra Euro’s. Exit buurten & burgers
Zie document 4 Raadsnummer 10.3539.001 en document 5. Begin 2010, stelt het college de Raad de vraag: Of een deel of; het hele NRE terrein moet worden gekocht in het kader van de Endinet verkoop.

Het meest vergiftige deel, oude gasfabriek terrein met wettelijke saneringsplicht voor eind 2014, wordt weer eigendom van de Gemeente. Niemand in de wereld koopt zoiets. Toch moet de Raad beslissen. Het is een “ingecalculeerd” risico. Raadsleden zien dit niet.

Het minst giftige deel, gaat via een creatieve ABC-constructie, 698% grondprijsstijging in twee dagen, naar een woningcoöperatie. Dit kan, want het nieuwe bestemmingsplan, met ambtelijk goedgekeurde wijzigingen, laat deze prijsexplosie toe.

De gemeente zit niet aan deze onderhandelingstafel is er gemeld. Dit is niet juist. Er komen nu nog wel wat extra inkomsten naar de NRE aandeelhouders terug.

Nu deze deal is gemaakt, schept dit verplichtingen. Het college meldt op 23-2-2010: “Er zijn door het College met de koper afspraken gemaakt met een gemeenschappelijk belang en een gedeelde ambitie volgens Wethouder en College.” De Raad reageert niet.
 

Later was al lang begonnen.
Later in “dit proces” stellen college en woningcoöperatie een anterieure overeenkomst op voor de herontwikkeling van Picuskade. Hierin staat veel benoemt, bijvoorbeeld: Wie welke kosten betaalt, wat doet, verplicht is tot elkaar of niet. De groene Eindhovense kanaalzone wordt woongebied. Al het groen verdwijnt, conform het bestemmingsplan. Anders dan uit de voorontwerp fase. Daar behoorde dit deel nog tot “structureel groen”.

Lees document 4: 10.3539.001 . Op de laatste pagina staat een pijltje►..
 
Dit verwijst naar Raadsvoorstel R06.1623.001. Op 26 juni 2008 ging de Raad eerder akkoord met het niet volgen van de Ontwikkelvisie Picus West NRE terrein. Op 9 februari 2010, bij het Endinet dossier met vastgoedtransacties, meervoudige belangen, krijgt de Raad foutieve informatie. Er moet onder tijdsdruk, beslissingen worden genomen.

De Raad nam besluiten op basis van onvolledig, onjuiste informatie. Burgers kregen een niet juist beeld voorgespiegeld: “Een Wonder in Eindhoven”.

Burgers zijn niet kansloos. U moet wel over een juist, volledig, tijdig, consistent, betrouwbaar, rechtmatig en democratisch tot stand gekomen dossier beschikken.

U KUNT SCHRIJVEN T/M 17-12-2014. DIEN UW ZIENSWIJZE IN TEGEN: “Ontwerp uitwerkingsplan 1e uitwerking Tongelre binnen de Ring 2007 Picuskade”.

RICHT UW BRIEF AAN: Het college van B&W, t.a.v. het hoofd van de sector Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu. Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Voorzie uw brief van een handtekening. Laat uw kadastrale buren meedoen, met handtekening. Scan de brief en mail die naar: gemeente@eindhoven.nl

Wij gaan door. U wilt toch ook meer kwaliteit? Succes met schrijven, dank u wel.


Bewoners De Laak en omliggende wijken.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten