zondag 4 oktober 2015

Nieuwsbrief 4 oktober 2015: Voortgangsbericht over Picuskade en het NRE-terrein

Beste buurtgenoten, lezers,

Al een lange tijd is er niet gemeld, wat er zoal gebeurt binnen of buiten de wijk de Laak met betrekking tot burgers die zich hebben verdiept in de dossiers “Picuskade” en “NRE-terrein”.

Aangezien er veel vragen komen, zullen wij u zo goed als mogelijk informeren in dit stadium of later.


Picuskade:
-      22 oktober 2015 naar de Raad van State.

Nadat de zienswijzen uit december 2014 van alle bewoners op alle punten begin mei waren afgewezen door de Gemeente Eindhoven, heeft een deel van de bezwaarmakers gezegd eerst door te gaan naar de Raad van State.

Dit betekent dat er weer verschillende bezwaarschriften zijn geschreven door individuele burgers. Een scala van verweer is geformuleerd, iedere burger om zijn/haar eigen moverende redenen.

Belangrijk moment is nu 22 oktober 2015. Die dag staan partijen bij de Raad van State.

Hoe dit verder gaat, zult u mogelijk via de media vernemen, wanneer zij dit interessant genoeg vindt.

Mochten zich nieuwe ontwikkelingen op dit zeer bijzondere vastgoed dossier voordoen, zullen wij ons mogelijk melden. U zult begrijpen, gezien de huidige situatie, dat er nu niet altijd inhoudelijk kan worden ingegaan op individuele vragen.

Wel melden u dat de Algemene Inspectie Dienst met dit dossier bezig is. Ook de projectleider vanuit de Gemeente is gewisseld. Op diverse verzoeken vanuit burgers, middels brieven of WOB verzoeken wordt niet goed gereageerd. Handhavingsverzoeken zijn ook terzijde gelegd.


NRE-terrein:
-      22 september begon de politiek te schaken.
-      Een nieuw bestemmingsplan.
-      28 oktober 2015 naar de Raad van State.
-      Disputen als teervlekken.

Op 22 september jl. heeft de politiek vergaderd over de onmogelijkheid waarin Fifth en initiatiefnemers van het NRE-terrein belanden, wanneer je als nieuwe eigenaar de (rest) vervuiling cadeau krijgt, nadat je met de Gemeente hebt afgerekend. Uniek in Nederland.

De wethouder heeft plechtig beloofd haar morele plicht uit te voeren. De sanering in één keer uit te willen voeren en gaat hier budget voor vragen bij het College.

Er is nog helemaal niets afgesproken. Ook moet de wethouder nadere verantwoording afleggen over de ongebreidelde projectuitgaven, waar geen inkomsten tegenover staan. O.a. de PvdA wil een go/no-go moment gaan bepalen voor het hele NRE-terrein dossier. De politiek wil zelf schaken en niet meer buitenspel worden gezet.

Op de publieke tribune is met ongeloof geluisterd naar de antwoorden en andere uitspraken.
Bij ons is een beeld van chaos, onkunde en wanhoop blijven hangen.  

De zeer brede weerstand die in de Raad is ontstaan over het geklungel en risico’s die nu of in een later stadium worden gelopen, worden door de PvdA, VVD, SP, OAE, CDA, CU en LPF broederlijk gedeeld.
Wij zien de politiek nadenken. Zij gaven een eerste of misschien wel laatste signaal.
 
Een nieuw bestemmingsplan.
Eén dezer weken wordt er voor het NRE-terrein een nieuw bestemmingsplan ingediend meldde de wethouder bijna vrolijk.
Men startte “Utopia” dus zonder regels en wil nu met een bestemmingsplan de weerstand van de burgers gaan breken. Niet bijzonder. Gewoon oud gedrag.
Wat dit verder betekent weten wij nog niet. Waarschijnlijk gaat er weer veel energie verloren in nieuwe procedures die te zijner tijd zullen starten.

28 oktober: de dag van het milieudossier.
Het zogenaamde koepelsaneringsplan dient dan bij de Raad van State. U kunt van ons nieuwe informatie hierover verwachten.
Er wordt momenteel nagedacht, hoe wij dit met de omgeving zouden willen delen om ook een juiste interactie te bewerkstelligen.

"Wat is namelijk participatie?"
Participatie = een goed bestuur en een werkende organisatie.

Disputen met burgers ontstaan niet bij een juiste vorm en/of werking van participatie.

Voor het NRE terrein is dit mislukt en betekent dit, los van de nog te starten nieuwe bestemmingsplan procedure, dat er momenteel disputen tussen de Gemeente en burgers zijn. Te weten voor de gebouwen: 2, 3, 5, 6, 7, 17.

Disputen zijn net teervlekken.
Ze kleven, “stinken” en zijn mobiel. De Gemeente Eindhoven houdt de disputen zoveel als mogelijk klein. Procedures worden gerekt en zeer vertraagd doorlopen.

Uiteindelijk gaan alle procedures wel of niet naar de Rechtbank, wat weer afhangt of burgers wel of niet voldoende zijn gehoord in hun bezwaar.

De huidige bezwaren die door een scala van burgers is geuit, uit allerlei straten uit de buurt rondom het NRE-terrein betreffen punten als; verkeer, parkeren, horeca, overlast, milieu, groen, rechtmatigheid, juridische kaders, inspraak, etc., etc.

Mocht het tot slot nodig zijn, zal met nieuwe informatie over deze dossiers naar buiten worden getreden, richting de buurten en overige belanghebbenden.

Wij vertrouwen erop u hierbij voorlopig volledig te hebben geïnformeerd, namens de verschillende bezwaarmakers op de hierboven beschreven onderwerpen.
 
U mag ons altijd mailen of bellen, wanneer u nog vragen heeft, informatie wilt aanleveren, ons financieel - of met kennis wilt ondersteunen.

Met vriendelijke groet namens de verschillende bezwaarmakers,

 
P. Struik

Geen opmerkingen:

Een reactie posten