maandag 7 maart 2016

Deel 1: PvdA gedeputeerde van Merrienboer Provinciale Staten Noord Brabant. Vastgoed Picuskade. Eindhoven: de vergeten Ecologische Verbinding Zone.


Provincie Noord Brabant
T.a.v. de leden van de Provinciale Staten
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch


Eindhoven, 31 januari 2016


Geachte leden van de Provinciale Staten van Noord Brabant,


Via dit schrijven doen wij een beroep op u, betreffende een kwestie, waarbij een Gedeputeerde, te weten de heer E. van Merrienboer betrokken is.

Derhalve verzoeken wij u of u de heer van Merrienboer, tijdelijk, voor een deel van zijn verantwoordelijkheid, uit zijn bevoegdheid kunt ontheffen.

Deze ontheffing zou moeten plaatsvinden op het ecologie/ruimtedossier Eindhovens Kanaal, Ecologische Verbinding Zone (EVZ) in relatie tot een nieuwbouwdossier, van de coöperatie Wooninc, in Eindhoven, op en aan een primaire waterkering gelegen.

Deze Ecologische Verbinding Zone met 50 meter zoekgebied moet nader gedefinieerd - en nog worden vastgesteld. Dit proces moet in de eerste helft van februari 2016 plaatsvinden.

Zoals u waarschijnlijk bekend is heeft de Raad van State een uitspraak (201505045/1/R6) gedaan op een aantal door ons ingebrachte punten in dit dossier. Niet over alle zaken is door de Raad van State geoordeeld hetgeen betekent dat het daarvan resterende op een ander moment ter sprake zal komen.

Het meervoudig lastige en vervelende van dit lange en complexe dossier is gelegen in het feit dat er fouten of erger zijn gemaakt. Wij melden de volgende voorbeelden. 

 1. In 2004 is het NRE terrein onrechtmatig (waar dit nieuwbouwdossier onderdeel van is) qua bodem schoon verklaard middels een officiële akte. Hierdoor kon er een vastgoedtransactie plaatsvinden van meer dan 15 miljoen Euro. Het gevolg was dat aan de aandeelhouders - Gemeente Eindhoven o.a. - een zeer grote NRE bonus is uitgereikt. Dit NRE terrein is één van de grootste niet gesaneerde gasfabrieksterreinen van Nederland. Het betreft één van de zes in Nederland met een oude chemische fabriek. In de jaren '90 werd dit door de Stichting Sanering Gasfabrieksterreinen reeds benoemd tot een 10 miljoen gulden plus project qua bodemsanering.
 2. Het NRE terrein is nog steeds niet gesaneerd. Wel is verstrekt een zg. ISV budget ter waarde van 2,33 miljoen Euro. Dit budget werd uitgekeerd en niet aan deze sanering besteed.
 3. In een bodemmilieurapport uit 2005 wordt de stroomsnelheid van het grondwater naar beneden toe aangepast. Het terrein krijgt hierdoor geen classificatie “urgent en spoedeisend” meer. De bodemwater gevolgen komen ten laste van het Waterschap de Dommel en de buurtbewoners.
 4. Gevolg van deze misleiding is dat voor het grondwaterdeel, wat foutief is vastgesteld, nu het Bevoegd Gezag na 2008 niet meer naar dit risico onderdeel hoeft te kijken. Dit is zeer bijzonder voor een voormalig gasfabrieksterrein, waarbij nu ook in actuele onderzoeken een aantal gashouders is “verdwenen”, zeker wanneer men dit vergelijkt met alle andere situaties in Nederland.
 5. In de 1e helft 2010 vindt noodgedwongen de verkoop van Endinet plaats naar Alliander. Gemeente Eindhoven lijdt een zéér groot miljoenen verlies.
 6. Gemeente Eindhoven koopt een deel van het vervuilde gasfabrieksterrein terug en stelt verkoper vrij van saneringsverplichting. Het toenmalig college bestaande uit PvdA, CDA en SP doet aan de Raad de belofte het gehele terrein te saneren. Na de deal blijkt dit een praatje van niks voor de Raad te zijn geweest. Er is geen saneringsbudget.
 7. Een ander deel van de Endinet vastgoedtransactie vindt 2 dagen later plaats, nadat de Raad eerder werd geadviseerd en besloot slechts een deel van het NRE terrein aan te kopen. Dit omdat Endinet en Wooninc in gesprek zijn over het resterende terreindeel en met elkaar tot zaken zouden gaan komen. Deze vervuilde grondprijs stijgt binnen 48 uur met 698%. Partijen maken een deal. Als aandeelhouder casht Gemeente Eindhoven 83,24% van deze deal.
 8. Om dit te faciliteren is in de periode (2007-2010) het bestemmingsplan in de procedure vaststellingsfase aangepast. En wel: aangepast zonder de Raad hierbij actief te betrekken. Dit is contrair op de eerder vastgestelde Ontwikkelvisie voor dit gebied door de Raad in juni 2006 goedgekeurd. Als document werd dit dossierdeel gebruikt bij de Endinet verkooptransacties uit 2010 en had dus in feite geen betekenis. Bouwvolumes worden in dit bestemmingsplanproces geplust en verschuiven. De aanwezige groenstructuur, Ecologische Verbindingszone verdwijnen (deels) uit dit dossier.
 9. In februari 2010 deed de heer van Merrienboer als wethouder in dit college uitspraken om transacties, afspraken te verantwoorden. Verantwoording die niet openbaar is gemaakt, tot vandaag de dag. Ook taxatie rapporten werden niet vrijgegeven. Transparantie, toetsing ontbrak. Het omgevingsgesprek was er niet.
 10. Vervolgens werd de heer Merrienboer na 14-3-2010 ad-interim Gemeentesecretaris en kort daarna Directeur Directieraad van Gemeente Eindhoven. In deze fase werd het bouwplan op de prioritaire projectenlijst toegevoegd, ordentelijk dichtgetimmerd.
 11. In de afgelopen jaren is Stichting Trefpunt Groen Eindhoven (TGE), die stelt de groene belangen van Eindhoven te behartigen, en als primus inter pares fungeert tussen Gemeente enerzijds en burgers/bedrijfsleven anderzijds, niet juist geïnformeerd over dit milieu-, groen-, bestemmingsplan dossier. Het aanbod om te helpen en onderzoek te doen is lachend terzijde gelegd. Dit vond plaats met de omwonenden als getuigen op een voorlichtingsavond in maart 2014.
 12. Wij zijn als burgers nooit gehoord of geholpen door TGE.
 13. Nadat de bouwpartijen in april 2015 met een bulldozer het toen meer dan 5 jaar oude, ontstane natuurgebiedje in de betreffende bouwzone, ook EVZ, tijdens de broedperiode vernietigden, hebben wij de Rijksoverheid laten ingrijpen.
  In juli 2015 is de bulldozeractie herhaald. Weer werd broedsel en jonge vogels vernietigd! Als burgers ontvingen wij nooit een juiste reactie van de Gemeente Eindhoven. Zij deed niets, is één van de betrokken partij(en) die de natuur aan het vernietigen was. De uitvoerende partij beschikte daarnaast niet over het juiste Flora & Fauna rapport wat bekend was bij de Gemeente. Gemeente Eindhoven participeert in dit bouwproject middels een anterieure overeenkomst. De Stichting TGE, waar de heer van Merrienboer in april 2015 directeur van was, heeft toen niet gereageerd. Dit ondanks onze meervoudige oproepen, dagen achter elkaar.
 14. December 2015. Bezwaarmakers hebben via de Raad van State het meervoudige gebrek op het punt EVZ aangetoond. In een ambtelijke mailreactie vanuit de Provincie Noord Brabant op dit dossier wordt een aantal fouten gemaakt. Een omissie is dat de Provincie weet dat het proces van handelen/wijzigen om de Verordening Ruimte 2014 te willen aanpassen, niet het officiële proces doorloopt wanneer dit alleen met de Gemeente wordt afgestemd. Alle wijzigingen van de Verordening Ruimte 2014 hieromtrent zijn door ons gelezen. Gemeente Eindhoven reageerde nul keer in de officiële procesgang.
  Dat dit via een mailbrief uit december uiteindelijk gericht aan de RvS wordt vergeten en wordt ‘rechtgebreid’ door tussen Provincie en Gemeente dit ambtelijk af te handelen, is kwalijk. De te volgen route, procedure hiervoor is namelijk openbaar.
Wij zien dit als een meervoudig gebrek en niet juiste procesgang. Dit alles gebeurt onder de bestuursverantwoordelijkheid van Gedeputeerde de heer van Merrienboer.


Daarom doen ondergetekenden een oproep aan Provinciale Staten, bestuurders, de PvdA, coalitie en overige politieke partijen om juist in deze tijd, waarbij betrouwbaar, rechtmatig handelen en transparantie vaak een mogelijk ongewild discutabele sluitpost lijkt, nu zeer zeker op dit dossier, met de historie zoals hierboven beschreven, wel transparant, compleet en rechtmatig te handelen.

En waarom? Omdat wij dit immers zo met elkaar in dit land, binnen Europa, hebben afgesproken. Wij gaan daar nog steeds van uit.


Wij vertrouwen op een juiste behandeling en zijn in afwachting van uw reactie op zeer korte termijn.

Met vriendelijke groet,


L. Loopstra – Moonen mede namens E. Loopstra


J. Körmeling


M. van Mens


P.J. Struik

Geen opmerkingen:

Een reactie posten