dinsdag 22 maart 2016

Een niet te vergeten dag. Inspreken over het deel bestemmingsplan NRE bij de Commissie Ruimte & Vastgoed werd vandaag een dingetje..


Dinsdag 22 maart 2016

Vanavond spraken 11 personen in.
Voorstanders en tegenstanders van het bestemmingsplan dat in procedure ligt. Gek eigenlijk om te zien dat er voorstanders van een bestemmingsplan zijn.
Je maakt het niet vaak mee.
De reden dat wij een aantal van deze mensen zagen pleiten voor hun belang is begrijpelijk. Men heeft risico's genomen en kan niet meer terug denkt men.
Men heeft een droom en kan niet terug. Men denkt echt dat zijn/haar droom werkelijkheid kan worden op een voormalig gasfabrieken terrein. Een gebied dat vuiler is dan de hel. Ach ja en dan op een zwarte dag als deze, waarbij het nieuws wordt beheerst door een waanzin waar wij voorlopig ook niet vanaf zullen komen, dan is je pleidooi voor of tegen maar een klein dingetje waarvoor wij optrokken naar het Stadhuis.

Onderstaand mijn betoog. Tegenwoordig word ik dus in het kamp van de tegenstanders geplaatst. Voor zij die mij kennen, die hoeven niet terug te bladeren. Andere adviseer ik om eens te proberen een heel dossier, of de dossierlijn te volgen... Het kan verkeren.


Mijn pleidooi.

Dinsdag 22 maart, Eindhoven.

Geachte raadsleden en aanwezigen vanavond,

De vraag die vandaag en mogelijk het komend 1 à 2 jaar op tafel ligt is; "Hoe krijgen wij dit bestemmingsplan, voor een deel van het NRE terrein, van tafel.”
Gaat u dit als politiek doen op de korte termijn? Of doet de omgeving dit, gelijk als bij Picuskade is gebeurd? Ook dit deeldossier gaat nog een vervolg krijgen. Anders dan vele van u tot nu toe weten.

Op dit moment spelen er vele bestuursrechtelijke kwesties over het NRE dossier. Risico's, risico's.

Om efficiënt en effectief met gemeentelijke middelen om te gaan in deze tijd, is daarom het advies:

 • Trek de stekker uit dit NRE dossier.
 • Voorkom meer verspilling en verdere tweedracht.
 • Stel een capabele dossierhouder aan.
 • Evalueer de ontstane bende.
 • Bereken de schade en te verwachten claims die gaan komen.
 • Trek conclusies en maak zo mogelijk een duurzaam plan. Alleen samen met de omgeving.
Van samenspraak met de omgeving zoals in de Nota Zienswijzen staat gemeld klopt helaas niets. Het is ambtenaren niet te verwijten.

Denk terug aan de brief die de Werkgroep Picuskade/NRE aan de raad en college zond, augustus 2014. Zij distantieerde zich van het niet transparante proces en de dilemma’s die kwamen bovendrijven.

De Werkgroep, waar ik onderdeel van uitmaakte, is bewust, ongevraagd meegenomen in een glossy brochure ‘Nieuwe Energie’. Dit om het voorliggende bestemmingsplan proces er doorheen te jagen. Dit is geen burgerparticipatie. Het is een gebrek aan een kwalitatief, open proces.

Mijn verzoek, ingediend bij de zienswijze, om bejegening door de dossierhouder gedaan in een openbare sessie in juni 2013, bespreekbaar te maken, is niet opgenomen. Het was de eerste bijeenkomst met bewoners en onbekende partijen die aan tafel waren gezet. Het is blijkbaar niet relevant en genegeerd. Of is het schadelijk voor de Gemeente?

Het door burgers in 2013 geïnitieerde participatieproces en uitgebrachte brochure via de Werkgroep Picuskade/NRE, met inbreng van meer dan 100 mensen, het werd niet overgenomen.

Een politiek smaldeel probeerde de dossierhouder te overtuigen. Tevergeefs.

Wij kenden niet de bestuurlijke agenda.

Het milieudossier, één van de ernstigste vervuilingen in Eindhoven, mocht niet volledig aan het licht komen. Het is te groot.

Eindhoven had het één na grootste gasfabriekenterrein van de meer dan 260 locaties in Nederland.

Onze helden zijn de ambtenaren met een integer geheugen. Zij die ons transparant voorzagen van een groot deel van de oudere milieurapporten.

Citaten uit dossiers en gepleegde research:

 • 1981: Het NRE terrein werd 20 cm afgegraven. De aarde werd o.a. gestort in het waterwingebied van Eindhoven. Andere aarde werd aangebracht. “Wij weten nu exact welke betonplaat wel/niet van haar plek is geweest”. Het hele NRE terrein werd visueel schoon: Er was geen teer meer! 

 • 1986: Oriënterend rapport. “Bij veldwerkzaamheden zijn zintuigelijk waarneembare kenmerken van vervuiling aangetroffen”. In 5 jaar is de teer terug aan het oppervlak! Teer blijkt nu mobiel.

 • 1989: Onderzoekadviezen worden niet opgevolgd. Informatie over de oude teerfabriek aan de Treurenburgstraat wordt niet onderzocht. “Waar kwam in 2014 ook alweer teer aan het oppervlak?”

 • 1992: De aardbeving zorgt voor het verdwijnen van bijna alle peilbuizen.
 • 1998: Adviesrapporten; “Asfalteer het terrein. Zorg voor grondwater bemaling van minimaal 50 jaar”. Dit saneringsplan verdwijnt in een lade.

 • 2005: De stroomsnelheid van grondwater wordt rekenkundig verlaagd. Dit is bijzonder. De spoedeisendheid qua saneren verdwijnt. De risicobeoordeling leidt tot een verkeerde beschikking ernst en spoed. De vervuiling verspreidt zich. Stel dat dit bovenstaande toch klopte. Dan is dit nog erger. “Waar komt de ondergrondse obstructie dan vandaan?” Waarom is dit niet onderzocht en gevonden?” Oude rapporten melden: Kleine teervlekken op geringe diepte rond 4 meter vloeien aan één tot één groot teergebied. “Wordt daardoor het grondwater belemmerd? Komt daarom op sommige plaatsen teer tussen de tegels naar boven?” 

 • 2015: Een ontdekking vanuit research: “Zowel binnen als buiten het NRE terrein zit meer dan 180.000 Liter teer”.

 • Het adviesbureau dat jaren onderzoek doet, doet geen onderzoek naar de risico’s van combinatietoxicologie. Dit wordt iedere keer expliciet benoemd en uitgesloten. Waarom?
   
 • Het informeren van de raad in september 2014 door de dossierhouder op een aantal punten vindt aantoonbaar foutief en onvolledig plaats.
Dit alles en meer, is momenteel onderwerp bij de Raad van State.


Wij keren terug naar dit deelbestemmingsplan voor het NRE terrein.


Het milieudossier is echter geen punt, want in september 2015 sprak de Raad af het terrein totaal te gaan saneren.


We lezen in de Nota Zienswijzen: ‘deelsaneringen’ en geen totale sanering!

Zelfs de zienswijze van Waterschap de Dommel en mijzelf, betreffende grondwaterrisico’s en te nemen maatregelen, wijst de Gemeente in dit dossier nu af. Onbegrijpelijk en zelfs een risico omtrent onbehoorlijk bestuur!

Soms denk ik terug aan de netwerkborrel uit december 2015. Er waren nul politici en bijna geen burgers. Ambtenaren waren teleurgesteld, stonden er alleen voor. Samen dronken wij een borrel, meer konden we niet doen.

Na vanavond gaan wij door, naar een volgende fase. Inhoud en vorm is afhankelijk van de uitkomst die de politiek ons gaat bieden.

Het advies; “Stop dit destructieve proces”, is via deze weg afgegeven.

Woensdag 6 april, de dag na het raadsbesluit op dit dossier, zal er een burgerbijeenkomst zijn. In gesprek met belangstellenden uit de woonomgeving, zullen wij gaan bepalen wat de richting van het vervolg zal worden.

Voor nu wil ik u hartelijk danken voor uw aandacht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten