maandag 2 mei 2016

De verdwenen wereld... "Liegt de politiek?"


We zitten weer aan de keukentafel. De 2e Raad van State zitting NRE milieudossier is geweest. Koningsdag was een fantastisch feest en verregende.
Tijd om alles te overzien.
We lezen de gemeentelijke nieuwsrubriek van 20 april. Vier politici zijn aan het woord. Dossier: NRE terrein.
“Waarom faciliteert de Gemeente het liegen van de PvdA!”

David briest als hij dit uitspreekt. We kijken hem aan.
“Wat bedoel je? vraagt Jonas".

“De PvdA zegt dat ruim 90% van de vervuiling wordt gesaneerd!”
“De PvdA draait en liegt! Wethouder en College vertellen niet de waarheid tegen de Raad, buurt en burgers!”
David toont de quote: “90% van de vervuiling saneren!”
Het is een gotspe! De pluche-plakkers!


Jonas: “Welke 90% is dit dan? Een PvdA-lid wil op het NRE terrein gaan wonen. Dan wordt zoiets dus geregeld David. De PvdA zorgt voor haar Living Lab.”
David vult aan: “Net als bij de wethouder haar vriendjes zeker!”
“D66 kijkt weg! Durft het college niet naar alle onderzoeksrapporten te vragen. Transparante partij dat 50 jaar oude D66!”
“Misschien moet een burger dit WOB verzoek doen!”

Kees zucht, kucht en glimlacht: “Er zit blijkbaar wat in jullie thee!"
"Mannen, dit heet 'framing' wat de politiek doet. Heel slim, blijkbaar is men zeer ongerust.. Eén advies: Stuur je Raad van State betoog aan de politiek. Laat hen zelf oordelen!
De rechters gaan toch beslissen. Dit wordt dan de nieuwe wereld!”


Iedereen kijkt nu naar mij. Ik wijs naar de potten met gif. De rechters schrokken, doken naar achteren bij het tonen van de teer, asbest, slakken en pot met PAK.
“Oké ik zet mijn betoog in dit blog. De politiek is aan zet. Zij oordeelt over de verdwenen wereld..., en de rechters creëren de nieuwe wereld.”
 


Pot met Poly Aromatische Koolwaterstoffen

Oorspronkelijke brok gif is groter dan een halve meter.
Overschrijding Wettelijke Interventiewaarde. Meer dan 1250 keer..Inspraak P. Struik bij Raad van State, dossier: 201503045/1/A4
Den Haag, 20 april 2016

Hoogedelgestrenge en alle aanwezigen,

Het lezen van milieurapport (9P7819/R00006, AO plus SO Nachtegaallaan Eindhoven) van 6 juli 2005 opende mijn ogen. Wat bijbleef, was het “oplossen” van vervuiling in zo’n korte tijd. Wetenschappelijk onmogelijk. Het verdwijnen van (vaste) vervuilingsbronnen. Het ontbreken van informatie, doen van aannames zonder onderbouwing of juist informatie die elkaar tegensprak. Dit rapport is de basis waarop de onderzoeksrapporten 2014 voort borduurde en het (koepel)saneringsplan is ingediend.

Een basis voor een solide besluit is hiermee mijn inziens geheel komen te vervallen.

De Bijlage 12 Risicobeoordeling uit dit rapport, was onjuist opgesteld, zoals appellant eerder meldde in het aanvullend bezwaar aangeleverd voor de zitting van 28 oktober 2015.

Een onjuiste risicobeoordeling leidde tot een verkeerde beschikking ernst en spoed. De stroomsnelheid van het grondwater was teruggebracht tot 5 m/mv. “Of klopt dit toch?”

Wanneer dit klopt, komt dit door de ontdekking van een hoeveelheid teer die wij vonden in het dossier van de Technische Universiteit Delft. Zie Bijlage 8 bij mijn ingediende bezwaarschrift,  waarin het “Schema der Gemeente Gasfabriek Eindhoven”, Processchema staat beschreven. 5.000 Liter teer per dag was de productie, 365 dagen per jaar.1% morsen 10 jaar lang, levert een teervlek van 182.500 Liter teer in de bodem op. Dat is dan alleen teer.


Zie het rapport 331.5400 uit 1992 van de Provincie Noord Brabant, hoe men de teervlek duidde over het terrein op 1, 3 en 5 meter diepte. Dit rapport verdween in de lade. Is niet gebruikt bij de actuele vaststelling.
 

1992 Provincie Noord Brabant: (Rapport 331.5400) (0 tot 1m diepte)


1992 Provincie Noord Brabant: (Rapport 331.5400) (1 tot 3m diepte)

1992 Provincie Noord Brabant: (Rapport 331.5400) (3 tot 5m diepte)


Freatische grondwaterstroomrichtingen conform beek, slotenstructuur stroomt dit de wijk Villapark, Picuskade, de Dommel of het centrum in. Afhankelijk van de grondwaterdiepte. In één dwarsdoorsnede van de bodem kunnen meerdere voorkeursstroomrichtingen aanwezig zijn (rapport 331.5400 uit 1992 Provincie Noord Brabant).


Het rapport (3348290) “Saneringsonderzoek van 7 januari 1998” heeft achteraan 2 gescande bladzijden met de datum 24 mei 2002. Dit is een bijgevoegd kostenoverzicht, waarbij voor een duur van 50 jaar grondwatersanering is opgenomen (variant € 1.9 tot € 11.6 miljoen). “Was het saneringsbedrag te groot?”

In 2002 heeft de Gemeente dit NRE milieudossier gelicht. Er is indertijd een bewuste keuze gemaakt niet (het bodemwater) te gaan saneren, terwijl dit volgens wettelijk kader wel moest. Het was 2002, het jaar dat de Gemeente Eindhoven Bevoegd Gezag werd. De huidige wethouder Schreurs, die nu dit dossier ook onder haar verantwoordelijkheid heeft, was hier toen ook medeverantwoordelijk voor.

De trias politica (met alle nadelige politiek, bestuursrechtelijke (keten)gevolgen) ging in Eindhoven vanaf 2002 en daarna, onderuit.

1998: Saneringsonderzoek 7-1-1998 voormalig gasfabriek terrein Rapport nr. 3348290 (Opdrachtgever NRE). Zie rode cirkel, onderdeel van een gemeentelijk rapport/notitie uit 24-5-2002.


Conclusie: Gemeente Eindhoven was en is helemaal niet voornemens deze exceptionele milieuvervuiling op te ruimen. Zij heeft haar burgers hier keer op keer niet juist of gebrekkig over geïnformeerd. Zij bleef in gebreke. Burgers, buurt of natuur; ze tellen niet.
 

Wij bekeken gevonden historische bedrijfsdata.


 

Meer en meer begon ik met deze hoeveelheden, het bodemgeheim te begrijpen.


Bij de recente milieurapporten uit juni 2014, onderdeel van het ingediende saneringsplan, voegden wij de gebouwen toe. Gebouwen die ontbraken op basis van gepleegde research.

Wij deden dit conform oude en nieuwe verplichting die noodzakelijk is bij een gedegen historisch bodemonderzoek; protocol NVN 5725. Later werd dit NEN 5725 en NEN 5725:2009 en NEN 5740


 

Alle aangebrachte kleurtjes (minus blauw) zijn door mij aanvullend. Een gebrek op het ingediende milieuonderzoeks- en (koepel)saneringsplan.

Op pagina 4 van het milieurapport uit 6 juli 2005 sprak men over één gasfabriek. Dit is onjuist. Er moeten minimaal 6 (gas)fabrieken door de tijd heen hier hebben gestaan.

Wij zochten naar verdwenen teerputten. Iedere gashouder had minimaal een “teerhuisje”. Iedere gasfabriek had ook minimaal één teerput.

Om een idee te geven van locaties die onvolledig of niet zijn onderzocht, de onderstaande beelden uit grotere foto’s geknipt, geplakt.

 


Het laatste fotootje rechtsonder, is van na 1938. Heeft een directe relatie met het teerpotje.

Foto en potje gaan over het rapport ‘Teervlek’ uit september 2014.

“Wanneer puur product zich manifesteert aan het maaiveld is sprake van een onbeheersbare situatie en dus verspreidingsrisico's.”


Zie Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 o.a. paragraaf 6.2.2 van de circulaire https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-16675.html

We spreken dan van een nieuwe gevalssituatie.
Een risicobeoordeling naar de humane risico's van minerale olie is wel degelijk mogelijk, anders dan in dit rapport staat. Er is niet juist geacteerd door de ODZOB en Gemeente Eindhoven.

Ook de verspreidingsrisico’s in een nieuwe Risicobeoordeling zijn anders. Het rapport is onvolledig. Appellant verzoekt dat de Risicobeoordeling opnieuw plaatsvindt door een derde partij!

Dan het ”rapport van 13-11-2015 “Onderzoek voortuinen Dommelhoefstraat”.

Ook bij deze uitkomst van dit rapport geldt dat de Risicobeoordeling, humane risico’s verandert! Er is sprake van directe contactmogelijkheden. Er vindt gewasteelt plaats.

Tot slot het rapport “Actualiseren onderzoek diep grondwater NRE terrein” van 15-10-2015.

Appellant heeft een reactie gegeven in afstemming met een gerenommeerd adviesbureau die veel gasfabriek terreinen of complexe chemische locaties saneert.
Gemeente Eindhoven of ODZOB hebben niet inhoudelijk gereageerd. Appellant ziet dit als een ernstig gebrek.

Bijvoorbeeld: Bijlage 2 van dit rapport; “Overzicht getoetste analyse resultaten (1992-2015).”
PAK’s zijn slechts alleen in 2004 en 2015 getoetst anders dan de titel van de Bijlage 2 doet geloven. Niet 4 keer gemeten maar 2 keer. PAK worden in de actuele rapporten altijd geduid als immobiel. Dit is dus bij de actuele milieurapporten uit 2014 niet correct.
Wanneer men de twee meetperioden 2004 en 2015 vergelijkt, is er een verslechtering opgetreden in 2015. Poly Aromatische Koolwaterstoffen verspreiden zich.

Meetpunten verdwenen of werden verplaatst, horizontaal en verticaal is de afperking daarom onvoldoende in beeld als ook gemonitord. Er wordt niet gewerkt in een volledig raster voor de Oost- en Westzijde van het NRE-terrein.

Appellant verzoekt om een nieuwe Risicobeoordeling te laten opstellen. Zowel voor de beschikking uit 2008 als ook de beschikking uit maart 2015 door een derde partij om verdere tunnelvisie te voorkomen.

De huidige rapporten zijn te gebrekkig en bieden teveel ruimte voor interpretatie. Ruimte die er in dit geval niet mag zijn.

Appellant betoogt dat Artikel 37 Wbb nu van toepassing is, gezien de onbeheersbare situatie. Hierbij de beschikking ‘ernst en spoed’ van toepassing moet zijn en er qua onderzoeksstrategie één volledige sanering moet plaatsvinden voor het hele NRE terrein.

Dit - en voorgaande colleges acht ik verantwoordelijk voor het onnodig verspreiden van deze zeer ernstige bodem(water)vervuiling. De gebreken die zijn ontstaan in de rapportages en de ketengevolgen die nu of later gaan spelen.

Op grond van vorenstaande en eerder aangedragen in mijn beroepschrift, aanvullende reacties zijn appellanten van mening dat de besluitvorming onzorgvuldig is voorbereid. Derhalve niet geconcludeerd kan worden dat de verontreiniging geen risico’s met zich meebrengt voor mens, milieu of verspreiding.
Er niet conform de Circulaire Bodemsanering 2013 is gehandeld.

Dank voor uw aandacht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten