dinsdag 28 januari 2020

Zienswijze aan de Gemeente Eindhoven - Omgevingsvisie Eindhoven kloppend hart van Brainport

Vandaag en de afgelopen dagen, weken was het zover. Honderden handtekeningen via allerlei Zienswijzen zijn in de brievenbus van de Gemeente beland.
Bewoners die de voorliggende Omgevingsvisie "Eindhoven kloppend hart van Brainport" hebben gelezen en hier graag nog wat aan wilde toevoegen, deden hun plicht. Zij schreven brieven. Kwamen bij mij thuis, lieten de brieven lezen. Of het zo goed was. "Ja natuurlijk, je brief is top", en we dronken een kop thee of koffie. Een klein deel van deze vele brieven heb ik kunnen lezen. Er sprak energie uit. Betrokken oprechte burgers die zich om welke reden dan ook zorgen maken. Meerdere buurtverenigingen stuurden mij hun schrijven. Ik ben blij verrast door de zeer grote betrokkenheid uit allerlei straten, wijken hier in Eindhoven. Ik ben trots op Eindhoven. Dit geeft hoop.
Hopelijk pakt men op het Stadhuis deze brieven op een goede manier op, en gaan wij met elkaar nog beter de juiste dingen doen.

Zelf klom ik ook in de pen. Schreef ondanks een halve bronchitis ook een Zienswijze. Hij staat hieronder.

Aan de Gemeenteraad van Eindhoven
En t.a.v. het hoofd van de Afdeling Ruimtelijke Ordening
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

 
28 januari 2020, Eindhoven
 
 

Geachte raadsleden, bestuurders en ambtenaren,

Negen oktober 2019 begon voor mij als inwoner de kennismaking met het proces “Verdichtingsvisie Binnenstad” en “Omgevingsvisie”. Mijn motivatie was minimaal, na eerder in een lange periode 2012-2017 als individu, en in diverse collectieven, mij te hebben ingezet voor een veilige, gezonde en duurzame woon- en leefomgeving, voor de NRE en Picuszone. Wij bleken als burgers en Eindhovense Raad op – wat ik zelf omschrijf – “een stelselmatige manier ‘niet correct’ te zijn behandeld”.

In januari 2016 vond bij de Gemeente een presentatie plaats over de nieuwe Omgevingswet. Wat dit betekent? Hoe complex dit is? Wat voor kansen of bedreigingen zijn dit voor bestuurders, raad, inwoners en overige stakeholders? Ik bladerde de oude presentatie door. Met die kennis en lokale ervaring, ging ik hoopvol luisteren. Honderden mensen luisterden die avond naar ambtenaren en bestuurders. Zij legden het publiek uit en wilden hen overtuigen middels stellingen, waarom de noodzaak van de “Verdichtingsvisie Binnenstad” erin de huidige opzet moet komen. In mijn observaties toen bleven mij een aantal zaken bij:

1.       Er was een gemak waarmee ambtenaren onderling met elkaar spraken: “dit gaan wij zo regelen...”
2.       Er was een uitgebreid dankwoord van een ambtenaar richting een door de Gemeenteraad aangestelde Supervisor, de heer Adriaan Geuze. Hij werd bedankt voor zijn bijdrage in de Verdichtingsvisie voor de Binnenstad.
3.       Het afkappen van een ambtenaar door een gemeentelijke voorlichter was bijzonder. Net toen deze ambtenaar het publiek transparant wilde uitleggen, hoeveel de Gemeente zelf zou verdienen aan een toren wanneer die 50 meter zou worden geplust. Die zou gemiddeld al snel zo’n € 800.000,- extra opleveren voor de Gemeente. Hierbij werd niet gesproken over welke winst 50 meter extra hoogte de (vastgoed)ontwikkelaar oplevert. Dit betreft een veelvoud…
4.       Een plaatje van de “Verdichtingsvisie Binnenstad”, waarbij woonwijken buiten het centrum tot Binnenstad waren geconfisqueerd (Stratum en Tongelre). Zie hieronder bijgevoegd.


5.     Er werd een plaatje getoond over ‘Focusgebieden’, waar extra hoogbouw zou mogen plaatsvinden. Het formele proces hierover, heeft niemand mij tot op de dag van vandaag kunnen uitleggen. Later bleek ook, dat het kader hiervoor; “overleg hierover voeren met de omgeving/bewoners”, voor de omgeving waar ik zelf woon, niet heeft plaatsgevonden.


En zo werden meerdere plaatjes getoond, onbekende beelden voor veel aanwezigen. Ik maakte mij ongerust. Vanuit mijn directe leefomgeving zag ik niet veel bekenden, wel veel marktpartijen.

Na die avond piekerde ik. “Zou ik als burger, met enige ‘historische ervaring’, de omgeving moeten informeren, hetgeen te gebeuren staat?” “Waarom moest ik de taak van de Gemeente Eindhoven op dit vlak overnemen? Er is toch zoiets als een informatieplicht, ‘samenspraak’, etc.?” Anderhalve week later, flyerde ik. Op 31 oktober, was en eerste buurtbijeenkomst, zie: https://villapark.ws/2019/11/01/verdichtingsvisie-binnenstad-superhoogbouw-op-nre-terrein-e-o/
 
De aanwezigen bewoners waren verbijsterd. Niemand kende het idee om bijv. aan/bij/op de Kop van het Kanaal/NRE-terrein XXL-hoogbouw te gaan realiseren. “Hoe zou dit zich verder ontwikkelen aan de Eindhovens Kanaalzone bijvoorbeeld?” Die avond, maar eigenlijk eerder, doordat de Gemeente niet actief de wijken in trok, werd een kiem gelegd, voor de oprichting van een comité Hoogbouw NRE, https://villapark.ws/2019/12/03/omgevingsvisie-eindhoven-gaan-we-definitief-de-lucht-in/

En zo ontstond een pluriform, brede groep burgers, die nu zienswijzen schrijft, inlevert en zich roert. Met u en de politiek in gesprek wil komen, omdat zij zich zorgen maakt. Zorgen met wat er gebeurt m.b.t. het dossier “Verdichtingsvisie Binnenstad”, het dossier “Omgevingsvisie” of het dossier “Picustoren”.
In november 2019 bezochten daarom veel meer buurtgenoten waar ik woon, de gemeentelijke avonden over de Omgevingsvisie. Dit was pure winst. Het informeren en verbinden was gestart.

In de gesprekken met de aanwezige wethouder, wat soms flink knetterde, werd mij duidelijk over welke grote informatieachterstand en verschillen er zijn, t.a.v. ambitie en realisme, bij politiek en het ambtelijk domein. Hoe groot de verschillen zijn t.a.v. haalbare doelen op korte, middellange en lange termijn bij de aanwezige partijen.

Dat is ook de reden dat ik nu van u als gemeenteraad Eindhoven vraag, de voorliggende Omgevingsvisie aan te vullen. Scherp en meer concreet te maken.

Het huidig document “Omgevingsvisie 2019” is verworden tot een marketingtekst met hoog plaatjes - en ‘Brainport gehalte’. Legt u a.u.b. de huidige Omgevingsvisie 2019 eens naast de Interim Structuurvisie uit december 2009.


De heldere verbinding tussen beleid en onderliggende (structuur)opgaven en andere documenten is bij de versie 2009 aanwezig. Structuur, gedegenheid, consistentie en tegelijkertijd flexibiliteit. Alles wat bij een visiedocument thuishoort.

In de hele Omgevingsvisie 2019, is niet veel meer goed te herleiden. Overzicht en inzichtelijkheid zijn weg. Er missen onderwerpen. Waar men poogt tot een samenhangende benadering verschijnen marketingteksten, zijn zaken veralgemeniseerd. Dit kan niet. De randvoorwaarden die in het kader van de nieuwe Omgevingswet gelden, worden niet ingevuld, nageleefd. Doe uw huiswerk op dit punt, snel over alstublieft.

Raadsleden draaien normaliter vier, acht of twaalf jaar mee. Juist voor Raadsleden betekent dit, dat zij naast de inwoners van Eindhoven, dienen te beschikken over een helder, transparant, consistent herleidbaar en dus ook betrouwbaar hoofd document. Een document waaruit zaken vallen te herleiden.
 
 
Juiste procesgang Omgevingsvisie

Als bewoner van de wijk Villapark, die niet tot de binnenstad behoort, maar alleen als d ruimtelijk voordelig is, denk hierbij aan het Focusgebied in de wijk waar ik woon, wil ik verder mijn verwondering met u delen. Mijn verwondering t.a.v. een aantal plannen rondom de “Verdichtingsvisie Binnenstad” in relatie tot de procesgang en van het onderwerp Omgevingsvisie.

Een Omgevingsvisie dient eerst te zijn goedgekeurd door de Raad alvorens zij middels de nieuwe werkwijze start met het werkproces “Verdichtingsvisie Binnenstad”. Dit is niet gebeurd, waarom niet? Waar heeft dit nu toe geleid?


Her-ontwikkel-dossier TAC – Verdichtingsvisie Binnenstad – Nog niet vastgestelde Omgevingsvisie

Dit heeft er o.a. toe geleid dat het binnenstad-/ontwikkel dossier TAC op 31 oktober 2019, middels een vreemd procesgang, door de Raad is aangenomen. Geen goedgekeurde Verdichtingsvisie Binnenstad, afwijken van het huidige bestemmingsplan en hierbij een groot aantal meters hoogbouw erbij plussen tot 105 meter hoogte. Nu begrijp ik wellicht beter het compliment dat op 9 oktober 2019 door de ambtenaren werd afgegeven aan de heer A. Geuze. De Supervisor was tegen deze hoogbouw. Maximaal 60 meter + 10%. Hij stond in de weg, werd bedankt voor zijn diensten. Het is onbegrijpelijk.

Burgers die in die buurt/omgeving wonen van het TAC zijn zo ‘kaltgestellt’. En de Raad is volgens een niet juiste procesvolgorde bij de neus genomen. Diverse wetten zijn terzijde geschoven.


“Verdichtingsvisie Binnenstad on hold” – Nog niet vastgestelde Omgevingsvisie

In december kregen burgers via het ED te horen dat proces voor de “Verdichtingsvisie Binnenstad” “On hold” is gezet a.g.v. weerstand etc. https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-stelt-visie-over-woontorens-uit-kritiek-op-leefbaarheid-stad~ab4a2111/


Mijn beeld bij het artikel is anders. De Gemeenteraad en burgers zijn middels niet juiste werkwijze, meegenomen in een proces dat maatschappelijk tot veel reuring, verkeerde beelden, belangen verschillen/tegenstellingen leidde. Er lijkt, bewust een niet juist volgorde te zijn gelopen. Waarom?

Het huidig College is in de grijs, zwarte zone van handelen terecht gekomen. Zelf ben ik ervan overtuigd dat de verantwoordelijk wethouder en leden van het College zich hier niet bewust van waren, van dit handelen. Dat zij tijdens dit proces, binnen haar bestuursdienst/ambtelijk domein, heeft ingegrepen. Iets dat niet de media heeft gehaald, want daar hoeven we met elkaar niet trots op te zijn. En daar zit wel een pijnpunt.

Het stil corrigeren, is echter wel ‘iets’ waartegen politieke partijen, maatschappelijke organisaties en actieve burgers, in het geweer komen. Niet vanuit een negatieve reden, maar juist vanuit een verantwoordelijkheidsbesef, zaken goed met elkaar te willen bespreken. Te luisteren, te beslissen, vast te leggen en uiteindelijk; te organiseren.

Ingrijpen van het College was dus goed. Meer transparantie en een leercurve om van zo’n fout te willen/kunnen leren, lijkt nog niet voldoende aanwezig, zo lijkt het. Daarom roep ik Raadsleden op om dit proces actief te doorlopen. Leren van fouten doe je samen. De stad maak je ook samen, beter. En bij dit proces zijn burgers, je vaste, meest belangrijke stakeholders.

Als burger bij deze kwestie stel ik mijzelf nog de vraag, of het personele ingrijpen in het Ruimtelijk Domein voldoende is. Het vraagstuk is niet ‘opgelost’, het vraagstuk is ‘verplaatst’. De noodzakelijke kwaliteit om te herstellen, is nog niet aanwezig. Er is een pleister geplakt. Het College dient echt in te grijpen.

Waarom? Er komt weer een binnenstad dossier op de Raadsagenda. Een complex, moeilijk dossier. Het dossier Muziekgebouw.


Muziekgebouw – Verdichtingsvisie Binnenstad – Nog niet vastgestelde Omgevingsvisie

Rond de 2e en 3e week van januari 2020 werd dit dossier in de Raad besproken. Eén van de dossieronderdelen, is dat het College aangeeft, dat dit dossier ‘geheim’ moet worden gemaakt. Het College gaat met de eigenaar verplichtingen aan, etc., etc.

Voorlopige conclusie is/lijkt nu te zijn, dat de Raad zichzelf buiten spel laat plaatsen. Zij en de (volgende) colleges hebben minder tot geen (onder)handelingsbevoegdheden meer, die leiden tot een sluitend en bestendig bedrijfsmodel. Dit alles leidt er wel toe, dat er wéér een focus gebied, XXL-binnenstad zone, is veiliggesteld.

De vastgoedpartij/eigenaar ‘wint’. Burgers, buurtbewoners en lokale democratie verliezen.

Als burger bij deze kwestie stel ik mijzelf de vraag, of er nog een personeel ingrijpen volgt in het Domein die dit bedacht/leidde. Dit vraagstuk is niet opgelost. De politieke noodzaak om te herstellen, is hier echt nodig. De Raad dient hier nog in te grijpen.


Wat nu? Terug naar mijn buurt en de nog niet vastgestelde Omgevingsvisie

Ondertussen vraag ik mij oprecht af, wat de zin is, om verder nog te reageren op de voorliggende Omgevingsvisie. Het patroon van torentjes uitstrooien, middels een niet juist model is bekend. Kijk zelf naar het historisch dossier Picuskade, we hoeven de woorden niet te gebruiken. Er werd niet ingegrepen. De interne werkdomeinen zijn nooit in balans gebracht.

De overige verdienmodellen die in de directe omgeving moeten worden ontwikkeld, zullen er wel komen. De Raad is niet bij machte, voelt zich niet verantwoordelijk, is bang, heeft geen focus of is wellicht onkundig, om te willen, te kunnen, te durven in te grijpen. Het is ondertussen 2020. Welvaart en welzijn zijn al lang niet meer in balans in onze stad. Het momentum om dit verder uit balans te halen, zit versleuteld in de huidig voorliggende Omgevingsvisie. Mede daarom teken en ondersteun ik, net als vele andere burgers bij ons in de buurt de zienswijze die is opgesteld door de “Bewoners Villapark en omringende buurten”.


Hoe komen we in balans? Suggesties die wel of niet thuishoren in de Omgevingsvisie.

Om in balans te komen, dat op te schrijven, is overleg nodig. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Er zal beter overleg nodig zijn. De tot op heden door de Gemeente, al op planniveau vastgesteld en in de boeken ingeschreven winsten, op grondposities, zal moeten worden herijkt. De politiek zal vernieuwende keuzes moeten maken, om ruimtelijk ordeningszaken kwalitatief te maken. Waarde kun je creëren. Alleen kwaliteit wordt het nieuw heersende verdienmodel. Die opgave, die wil, ligt bij u.

Ik kan u tot slot alleen nog een paar suggesties doen. Denkt u eens na over dossier 09.R2985.001


In dit Raadsdossier uit 9 maart 2009, is voorgesteld om een Supervisor aan te stellen voor de Eindhovense kanaalzone inclusief het NRE-terrein. Om de één of andere reden, is dit toen niet gebeurd.

Anno 2020 is dit een gemiste kans. Denk hier bestuurlijk a.u.b. opnieuw over na. Wat voor een versnelling in kwaliteit en kwantiteit kan dit Eindhoven wel niet opleveren? Bekijk dit vanuit de principes dat duurzaamheid en de Ecologische Verbindingszone volledig wordt geïmplementeerd. Hier is de burgerkracht al voor aanwezig. Zowel in de wijk Villapark als ook de omliggende wijken. Je smeedt meer sociale cohesie in een moeilijke tijd. De wil om dit met elkaar te organiseren is er ook. Dat geldt ook voor andere aspecten of ruimtelijke ordeningsaspecten die komen kijken bij zo’n proces.

Ik hoop dat dit college, via de wethouders Yasin Torunoglu en Rik Thijs, de handschoen oppakt, en anders dat de Gemeenteraad hierin de versnellende katalysator kan zijn.

Het bovenstaande past ook exact in het eerder vastgestelde beleid (Raadsnummer 16.R6975, realiseren van minimaal 20 km EHS in stedelijk gebied in de Gemeente Eindhoven, met inspanningsverplichting, welke is aangegaan door het voormalige D66, PvdA, Groen Links en SP college.

Het uitvoeren van het raadsbesluit, met Raadsnr. 16R6975, realiseren van minimaal 20 km EHS in stedelijk gebied in de Gemeente Eindhoven met een inspanningsverplichting, is aangegaan door D66 oud-wethouder mevrouw Schreurs. Gemeente Eindhoven heeft zich eerder geconformeerd aan het Bidbook Brabantse B5 steden. “Steden als schakels binnen Natuurnetwerk Brabant”.

In de Omgevingsvisie 2019 zou deze inspanningsverplichting, ruimtelijke opgave, goed moeten worden opgenomen. Dit maakt van Eindhoven ook een nog betere politiek-/bestuurlijke en contractuele partner.


Afrondend wil ik u vragen, in de voorliggende Omgevingsvisie meer toevoegingen kunt doen. Meer samenhang en focus kunt geven over:

1.       Verduurzamingsparagraaf. Wat doet u in het kader van de inzet van “De Ladder voor Stedelijk Verduurzaming” en hoe wilt u dit versterken?

2.       Milieu/volksgezondheidsparagraaf. Hoe u denkt om te gaan met het Stikstof dossier en de meer jaren vertraging in vele opgaven die dit tot gevolg heeft?

3.       Bodembeheer paragraaf. Wat zijn uw doelen? Denk hierbij aan risicobeheersing omtrent permeatie in drinkwaterleidingen. De vele VOCL’s die Gemeente Eindhoven rijk is, a.g.v. haar industriële historie, zal bij een verouderend waterleidingnetwerk een extra vraagstuk worden. Dit volksgezondheidsvraagstuk is nu niet meegenomen in de Omgevingsvisie.

4.       Natuur/water/volksgezondheidsparagraaf. Wat doet u om de oppervlaktewater kwaliteit te verbeteren? Denk aan de wettelijke Kader Richtlijn Water. Dit is nergens terug te vinden. Het huidige verduurzamen is soms contrair op het door de Gemeente Eindhoven gevoerde beleid. Denk hierbij aan de riool overstorten op De Dommel en soortelijke wateren.

5.       Natuurparagraaf. Pagina 25. Wat is de definitie van Landschapsparken en Natuurnetwerk?

6.       Natuurparagraaf. Ik wil u vragen alle EHS en EVZ op kaart juist aan te brengen. Het Eindhovens Kanaal o.a. is hierin niet opgenomen.

7.       Stedelijke en groene hoofdstructuur. Pagina 35. Hier staat de binnenstad, het centrum anders omlijnt dan in op bestemmingsplanniveau is vastgesteld. Deze toevoeging bij het plaatje vermelden of anders, aanvullend intekenen. Dit geldt bij meerdere overzichtsplaatjes waardoor ruis kan ontstaan bij inwoners.
8.       Voer een plan Milieu Effect Rapportage uit voor de eerste Omgevingsvisie, gelijk als dit is gedaan in 2009 bij het vaststellen van de Interim Structuurvisie 2009 (Zie EHV170-1 Plan-Milieueffectrapport Interimstructuurvisie 2009 definitief d.d. 15 juni 2009). Anders start de Gemeente Eindhoven in de nieuwe Omgevingswet situatie als Brainport regio met een onvolledig bestuurlijk raamwerk.

Ik wil u als Gemeenteraad vragen om bij het vervolgproces kritisch te kijken naar de huidige afbakening zoals die in de eerste Omgevingsvisie is opgeschreven. Of en hoe u daarnaast op basis van de binnengekomen zienswijzen een extra verbinding weet te smeden tussen briefschrijvers en het ambtelijk team dat aan deze eerste versie heeft gewerkt. Om erop deze manier voor te zorgdragen, dat aan deze Omgevingsvisie nog meer ‘DNA’ wordt toegevoegd, zoals door de schrijvers is gevraagd.
Tot slot wens ik u een constructief vervolg toe, en vraag ik u de hier beschreven inbreng mee te nemen in de verdere besluitvormingsprocessen.

Met vriendelijke groet,
 
Peter Struik
 

Correspondentieadres:
Lakerstraat 46
5613 ES Eindhoven
beternre2.0@gmail.com
Tel: 040-248.9043
 
PS: Ik geef de Gemeente Eindhoven en Gemeenteraad toestemming in het kader van de wet AVG de inhoud van dit schrijven volledig openbaar te maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten