woensdag 15 januari 2014

Persbericht Werkgroep Picuskade/NRE 15-01-2014 - bijeenkomst wijkinloop t.b.v. plan Picuskade


Picuskade: “Het failliet van ‘samenspraak’.”


 “Participatie in Eindhoven. Nul punt nul.”


"Gemeente & politiek doe wat je bepleit:  

Denk na, zie verder, maak samen, Eindhoven beter!"


Wijkinloop bijeenkomst project Picuskade. Er was geen sprake van ‘samenspraak’. Gemeente Eindhoven was er als grondspeculant. Wooninc en het DAF museum als ouderwetse projectontwikkelaars en de burgers werden buiten spel gezet.


Burgers en de Werkgroep Picuskade/NRE waren vanavond verbijsterd. Voelden zich belazerd over de voorgenomen bouw van het project Picuskade. Wederom was er op deze avond geen sprake van een dialoog.
De gemeente gaf geen krimp, zond 'informatie'. Er werden geen beelden getoond van het hele bouwplan. Er was geen centrale uitleg over het verkeersplan en de uitkomsten.

"Tijdens de komende procedure en ter inzage legging mag je inspreken"; zei de gemeentelijke projectleider meerdere keren.  De zaal explodeerde. Nieuwe weerstand is gezaaid. 

Wij dachten terug. Terug aan de woorden van onze burgervader over participatie, waar wij in een eerder blog over schreven. Was Rob nu maar bij deze avond geweest. 
Gelukkig waren er wel politieke partijen en andere belangengroepen. Die schijnen er nog niet klaar mee te zijn. Net als veel van de aanwezigen deze avond.

De buurtburgers adviseren vanaf nu de huidige financier te kiezen voor een kwalitatieve gebiedsontwikkeling.  Niet haar pensioengelden te spenderen aan een puur kwantitatieve uitbuiting van een dubieus bestemmingsplan, zonder gebruik te maken van wat door participerende burgers voor dit gebied naar voren is gebracht. 

Waarde creëer je, het gaat om de toekomst. Megalomane massa verpaupert.

Toen dit bouwplan bekend werd (juni 2012) is vanuit Buurtvereniging Villapark Eindhoven een werkgroep Picuskade/NRE opgericht. Die heeft haar medewerking aangeboden, positief, gericht op het vinden van een invulling voor dit gebied dat onderdeel is van een stuk stad dat zeer waardevol is en omringd met veel officiële nota’s en uitgesproken ambities.


Meer dan wat voorlichting over voorgenomen plannen is men naar ons toe nooit gekomen.

De Werkgroep Picuskade/NRE heeft in samenspraak met burgers, ondernemers wel de aanzet gegeven, middels de gepresenteerde brochure. Blijven uitdagen om een hoog ambitieniveau te realiseren, juist nu. Het herontwikkelen van een uniek stadsdeel. Gelegen op een kruispunt van verbindingen. Schakels naar morgen, onze toekomst.

Wat wil de Werkgroep Picuskade/NRE op hoofdlijnen bereiken?


1.   Stop het beschermen van oude grondposities (Gemeente, Wooninc, DAF).
Kijk naar de nieuwe werkelijke opgave, kansen met de omgeving. Herijk afspraken.

2.   Neem de structurele maatregelen die nodig zijn. Leg ook noodverbanden aan.

3.   Investeer in betrouwbaarheid en herkenbaarheid. Dan keert het vertrouwen terug.

4.   Zorg dat het netwerk werkt. Alleen dan wordt er duurzaam waarde toegevoegd.

5.   Zorg voor ruimte in welomschreven kaders. Dit biedt houvast naar een flexibele toekomst.

6.   Bied ruimte aan bewoners en de omgeving die als verbinder willen optreden.

7.   Onderschrijf kwaliteitsdenken. Sta voor een hoog ambitieniveau.

8.   Ga het openbaar recreatief groene gebied ontwikkelen via een coöperatief beheermodel.

9.   In de details zit het onderscheidend vermogen. De vernieuwende kracht bij deze herontwikkeling zit in het kleine. Laat ontdekkers dingen uitvinden in dit gebied.

10. Neem als gemeenteraad de brochure over die middels particulier gestarte samenspraak en georganiseerde burgerparticipatie tot stand is gekomen. Neem de inhoud over. Ontwikkel met initiatiefnemers en burgers een synergetisch stappenplan.


Wij doen een oproep. Vragen burgers, ondernemers, bestuurders en politici, alle creatieve, zakelijk en bestuurlijke ruimte te gebruiken, dit plan af te wijzen. Kom tot een beter plan, Eindhoven waardig.


Wat moet er beter aan het huidige Picuskade bouwplan?


1.   Integraal: Het bouwplan dient kwaliteit en ambitie uit te stralen.

2.   Bestemmingsplan: Het gemaximaliseerde bestemmingsplan is ook zo uitgenut. Deze massaliteit is misplaatst.

3.   Bestemmingsplan: Zorg voor minder hoge ontwikkeling, maximaal incidenteel 8 tot 6 lagen.

4.   Verbinding: Er zijn geen goede verbindingen met de omliggende woon en leefomgeving.

5.   Verbinding: Het DAF museum zit opgesloten, kan niet meer doorgroeien. Het museum is niet verbonden met het NRE terrein en het stadcentrum.

6.   Inrichting: Hoogteverschillen blokkeren doorgaande routes. Fietsen over een trap gaat niet. Hekwerken en slagbomen staan in de weg.

7.   Verkeer: Er is geen integraal verkeersplan.

8.   Verkeer: Verkeersstromen worden de wijk ingetrokken, wat leidt tot een onevenredig belasting van de Dommelhoef- en Treurenburgstraat.

9.   Verkeer: Er zijn betere verkeer ontsluitingsroutes voor aan en afvoer van gemotoriseerd verkeer.

10. Omgeving en verbinding: Er is geen integrale gebiedsontsluiting in afstemming met het NRE terrein en omgeving.

11. Parkeren: Parkeren gaat op maaiveld plaatsvinden in een betonnen bak. Een ondergrondse parkeergarage is randvoorwaardelijk. Het terrein moet meer open blijven.

12. Parkeren: Samen oplossen met de opgave voor de ambtelijke huisvesting het ontwikkeling resterend NRE deel.

13. Openbare ruimte: Er is geen kwalitatief openbare ruimte. Groen is op één grote plantenbak na niet aanwezig.

14. Groen & blauw: Al het aanwezig groen wordt vernietigd voor bouwen of parkeerplaatsen. Er zijn geen recreatie, speel en verblijfruimten. Belangrijk bij sociale woningbouw, aangezien kleine eenheden worden gebouwd.

15. Groen & blauw: Het kadebeeld en groene kade wordt vernietigd met een twaalf laags flat.

16. Woongenot: De achterliggende woondelen krijgen slagschade.

17. Woongenot: De achterliggende woondelen krijgen galerijflat achtige oplossingen.

18. Woongenot: Er ontstaan tochtgoten tussen woondelen.

19. Leefbaarheid: De milieubelasting van het verkeer voor de leefomgeving wordt onevenredig groot.

20. Leefbaarheid: De zeer ernstige bodemverontreiniging van Picuskade en het NRE terrein.

21. Uitstraling: Geen gelijke beeldkwaliteit over het hele bouwplan. Grote delen zijn ondermaats.


Wij eisen voor de buurten en burgers: Een beter NRE.

Interesse om ons te helpen met positieve energie: Werkgroep Picuskade/NREGeen opmerkingen:

Een reactie posten