donderdag 9 april 2015

EINDHOVEN: VERNIETIGING van 't publieke domein? Vragen van burgers en handhavingsverzoeken negeren? "De teerling is geworpen."

Geachte heer, mevrouw,

Vorige week woensdag 1 april heb ik u een melding gestuurd met daarin enkele vragen, zie onderaan dit bericht en foto 1 en 2. Tot op heden heb ik hier geen enkele reactie van u op ontvangen.
Sinds deze melding zijn de werkzaamheden op het terrein gewoon doorgegaan.


Er is verder gegaan met het rooien en kappen van alle begroeiing. Op 7 april is verder o.a. een muur gesloopt die het terrein afscheidde van de vijver ernaast


7 april 2015. Slopen van oude bebouwing.

 
Vandaag is gestart met uitgebreide graafwerkzaamheden.

8 april 2015. Vervuilde grond roeren.

 
Alles wijst erop dat het terrein niet slechts toegankelijker wordt gemaakt, zoals de medewerker van Hurks vorige week aangaf, maar dat het terrein bouwrijp wordt gemaakt. Dit is werkelijk onbegrijpelijk, en wel om de volgende redenen:

Eén van de groep grote Canadese ganzen.

 
 • in en rond de vijver naast het terrein -onderdeel van het bouwplan- leven volgens een omwonende bioloog 10 à 11 vogelsoorten, nog los van de overige flora en fauna.

Grote Canadese ganzen en meerkoeten.

 
 • Het broedseizoen van een deel deze vogelsoorten is reeds begonnen maar is nu volledig verstoord;
 • de bodem van het terrein wordt grondig verzet terwijl er volgens uw eigen voorgestelde uitwerking van het bestemmingsplannen mogelijk sprake is van bodemverontreiniging en grondwaterverontreiniging. Bovendien zijn hierbij de gevolgen van de recente grondwaterstijgingen (zie ED 13-03-15) nog niet meegenomen;
 • er is nog niet eens een omgevingsvergunning verleend voor het voorgenomen bouwproject;
 • sterker nog, zelfs op de vele bezwaren van omwonenden op de voorgestelde uitwerking van het bestemmingsplan heeft u als gemeente na bijna vier maanden nog niet eens gereageerd;
 • wat u dan wél bent overeengekomen met grondeigenaar Wooninc, weigert u zelfs na een WOB verzoek vrij te geven.
Dit alles geeft mij een zeer verontrust en onveilig gevoel.
Kan ik nog wel vertrouwen op u als overheid, wanneer u niet alleen weigert openheid van zaken te geven, maar in dit geval zelfs verzuimt te handhaven op overtredingen?
Neemt u ons als omwonenden wel serieus, houdt u wel rekening met onze belangen en onze gezondheid?
Wat gebeurt er allemaal nog meer recht voor onze voordeur, waar we geen weet van hebben?
Ik vertrouw erop dat u per direct actie onderneemt en niet alleen aan mij, maar aan alle betrokken omwonenden, de ODZOB, Trefpunt Groen Eindhoven en desgevraagd de media en politiek uitleg geeft over wat er -pal naast het gemeentekantoor aan de Kanaaldijk- plaatsvindt. 
 

Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie.
 
Bewoners wijk De Laak, waar het Villapark onderdeel vanuit maakt.

PS: De brief is verzonden naar de Gem. Eindhoven, Trefpuntgroen Eindhoven, ODZOB, de NVWA en media.

 
Ik geef toestemming dat u en alle overige geadresseerden van dit bericht om de bijgevoegde foto's vrijelijk te mogen gebruiken.

*********************************************************************************************************
van:
 
aan:
cc:
datum:
1 april 2015 22:21
onderwerp:
Melding + WOB Bomenrooi NRE terrein/Picuskade - t.a.v. afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)
Geachte heer, mevrouw,
Vandaag zagen ik en enkele van mijn buren tot onze ontzetting dat het deel van het NRE terrein, gelegen achter het DAF museum, met een grote graafmachine volledig kaal gerooid werd. We zijn ter plaatse gaan kijken, hebben enkele foto's gemaakt (zie bijlage) en de medewerker van Hurks, die dit uitvoerde, enkele vragen gesteld. Graag willen wij als gevolg daarop van u antwoord ontvangen op de volgende vragen:
 
 • Was het vooraf bij u bekend dan wel gemeld dat dit terrein kaal gerooid zou worden?
 • Zo ja, kunt u aangeven wat hiervan de reden is geweest?
 • Is het u bekend dat tussen medio maart en 1 april voor de meeste vogelsoorten het broedseizoen is begonnen?
 • Is vooraf gecontroleerd door een erkend ecoloog of er op dit gehele terrein geen sprake was van broedplaatsen conform de Flora- en Faunawet?
 • Bent u er bekend mee dat het verstoren van broedplaatsen een overtreding is van deze Flora- en Faunawet?
 • Bent u er bekend mee dat het verstoren van holen van kleine zoogdieren tevens een overtreding van deze wet is?
 • Volgens het concept "Toelichting en regels - 1e uitwerking Tongelre binnen de Ring 2007 (Picus Kade)" en bijbehorende stukken is er sprake van matige bodemverontreiniging. Bij het rooien is de grond flink geroerd. Is hiervoor vooraf toestemming gevraagd aan de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant?
 • Bent u ermee bekend dat graafwerkzaamheden in verontreinigde bodem zonder toestemming van het bevoegd gezag in strijd zijn met de wet bodembescherming?
 • Kunt u ons aangeven welke acties u zult ondernemen wanneer bovenstaande niet volgens de geldende regels en normen heeft plaatsgevonden?
Noch de uitvoerend medewerker, noch de online informatiesystemen van gemeente Eindhoven konden ons op deze vragen antwoord geven, hetgeen wij erg verontrustend vinden. Graag ontvang ik daarom van u per omgaande antwoord op bovenstaande vragen, alsmede alle aanwezige documentatie waarover u beschikt inzake het rooien van dit terrein. Ik zal deze informatie vervolgens met mijn buren delen.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie.
 
Bewoners wijk De Laak, waar Villapark onderdeel van uitmaakt.
Foto 1: 1 april 2015.

 
Foto 2: 1 april 2015
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten